HJEMMEBOENDE ELDRE- OG OMSORGSTRENGENDE

Vi vet at andelen hjemmeboende eldre og omsorgstrengende vil øke betraktelig de nærmeste årene. Dette er en politisk ønsket utvikling som gir mange fordeler, men brannsikkerhetsmessig vil det gi mange utfordringer fremover. Dette er vi som brannvesen nødt til å ta alvorlig i det forebyggende arbeide fremover.

NBLF har gjennomført et prosjekt for å motivere brannvesen til å fokusere på dette viktige forebyggende arbeidet, og høste erfaringer for tiltak i denne sammenheng.

Den viktigste lærdommen er at vi må samarbeide med andre etater og myndigheter for å lykkes i arbeidet for å unngå tap av menneskeliv i brann. Særlig er kommunens hjemme- og sosialtjeneste viktig samarbeidspartner. I tillegg er det forsøkt nye tekniske anlegg, som mobilt slokkeanlegg. Dette tror vi er et meget godt tiltak i mange sammenhenger.

Til sist nevnes det at denne type forebyggende arbeid er samfunnsmessig riktig og omhandlet som et viktig område i Stortingsmelding nr 35 – Brannsikkerhet, forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Det vises også til NOU - ”Trygg hjemme” som har gitt sine anbefalinger helt i tråd med det som er gjort i Eldre-/omsorgsprosjektet vårt.

Nedenstående er det muligheter for å hente ut materiale som er benyttet i prosjektet og som kan være nyttig i dette viktige brannforebyggende arbeidet. Særlig i oppstartsfasen vil motivasjonsvideo og rapport etc. være til god hjelp for involverte deltagere.

Lykke til med arbeidet!