BFO

Brannfaglig Fellesorganisasjon
BFO skal være bransjen førstevalg når aktørene har behov for å kontakte myndighetene. Denne posisjon skal være grunnlaget som gir BFO stor medlemsoppslutning i hele bransjen. I tillegg til medlemskap skal BFO tilby tjenester som veiledninger, retningslinjer og prosjektresultater. Der det er naturlig kan BFO også arrangere møter og seminarlignende aktiviteter for å spre informasjon om prosjektresultater eller annen viktig informasjon.

Brannmannen

”Brannmannen” lages av brannfolk og for brannfolk.

BTF

Brannteknisk forening
Brannteknisk forening (BTF) er en bransjeforening for norske produsenter, importører, grossister, installatører, kontrollerende foretak og servicefirmaer som innehar relevante godkjennelser av produkter og tjenester i forbindelse med brannslokkemateriell, prosjektering og installasjoner.

CTIF

International technical committee
International technical committee for the prevention and extinction of fire.

CTIF Norge

CTIF er en internasjonal organisasjon som har som sin primære oppgave å fremme internasjonalt samarbeid på områdene forebyggende brannvern, brannberedskap og redning.

DIBK

Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet er et fagorgan, kompetansesenter og sentral bygningsmyndighet på bygningsdelen av Plan og- og bygningslovens virkeområde.

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Vi skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

EENA

European Emergency Number Association
European Emergency Number Association, was set up in 1999 as a non-profit association registered in Belgium to serve as a neutral discussion platform for emergency services, industry and informed citizens with the aim of getting efficient, interoperable and harmonised emergency telecommunications in accordance with citizens' requirements. EENA has been advocating to authorities the issues related to the 112 as there are more and more EU citizens travelling for business or leisure. EENA is also promoting the establishment of a general, pan-European, multilingual, simplified and efficient system for alerting citizens about imminent or developing emergencies.

Feiermesternes Landsforening

Feiermesternes Landsforening er en allmennyttig fri og uavhengig organisasjon som arbeider med å fremme brannsikkerheten i det norske samfunn, for på den måten høyne innbyggernes sikkerhet og livskvalitet.

FEU

FEU The Federation of the European Union Fire Officers Associations
The Federation of the European Union Fire Officers Associations which expresses the opinion of FEU on any matter associated with disaster management, fire safety, fire service management, fire fighting, rescue and other emergency operations

Kart - DSB

Her finnes kart som viser informasjon om risiko og sårbarhet i Norge, kart som viser distrikter og lokalisering av beredskapen og andre kart av interesse i forbindelse med samfunnssikkerhet og beredskap.

KBT

Kollegiet for brannfaglig terminologi
Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) ble etablert fordi det ikke fantes annen institusjon som tok seg av terminologi innenfor dette fagområdet. KBT består av de fleste institusjoner som har behov for og er viktige brukere av terminologi. KBT har ingen formell autoritet. Lojaliteten til KBTs terminologi blant deltagerinstitusjonene er det grunnleggende prinsipp for å stadfestelse og utbredelse.

NBF

Norsk Brannvernforening
Stiftelse til motarbeidelse av brannfaren.

NKF

Norsk kommunalteknisk forening
Dette er en ny tjeneste fra Kommunalteknisk Forening som:
1. Gir tilgang til dokumenter fra andre kommuner på egne interesseområder
2. Gjør det enkelt å spørre og få råd fra kolleger.

Norges brannskole

Norges brannskole skal være et nasjonalt kompetansesenter og den ledende utdanningsinstitusjonen innen brannvern- og sikkerhet. Skolen skal ha et aktivt engasjement i brannvern- og sikkerhetsmiljøet.

OFAS

OFAS Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg
Hovedformålet til Opplysningskontoret for automatisk slokkeanlegg er å øke antall automatiske slokkeanlegg og bedre kvaliteten på eksisterende anlegg. Det er et faktum at automatiske slokkeanlegg er et av de mest effektive tekniske tiltakene man kan investere i for å begrense en brann. Det er imidlertid viktig at dette tiltaket er knyttet opp mot korrekt brannseksjonering, varsling m.v. for å oppnå full effekt av investeringen. OFAS sine virkemidler skal være utvikling og distribusjon av informasjon og kunnskap som bidrar til økt bruk av og kvalitet av automatiske slokkeanlegg.

RIF

Rådgivende Ingeniørers forening
RIF er bransjeorganisasjonen for kvalifiserte rådgiverfirmaer i Norge. RIF-firmaene omfatter både rådgivende ingeniører og andre profesjoner.

RVR

Restverdiredning
Forsikring-Brannvesen i samarbeid.

SBB

Sveriges Brandbefäl
Föreningen Sveriges Brandbefäl är ett yrkesförbund där alla brandbefäl, såväl heltid som deltid, kan bli medlemmar oavsett facklig tillhörighet och yrkestitel.

Standard Norge

Utgiver av Norsk Standard. Standardiseringen i Norge består av fem organisasjoner, ett salgs- og markedsføringsselskap, ett IT-selskap og tre organisasjoner som jobber med å utvikle standarder innenfor sine fagområder.