Reisestipend- og utdanningsutvalget (RUU), som består av NBLF, DSB, KLP med Skogbrand som støttespiller utlyser hvert år reisestipend for medlemmer av NBLF og ansatte i KLP, som til sammen utgjør årlig ca. kr. 60 000. Søknadsfrist 15. april.
 
RUU, som består av 2 representanter fra NBLF, 1 fra DSB og én fra KLP, med forsikringsselskapet Skogbrand som observatør, ble etablert i 2007. Det er nå delt ut og gjennomført til sammen over 20 reisestipend.
 
Valg av tema har variert innenfor beredskap og forebyggende virksomhet, og både vært ”smale” og vide. Erfaringene tilsier at kandidatene bør ha frihet til selv å velge reisemål og –rute. RUU ser derfor positivt på kreative idéer og forslag og alle søknader/ tema vil bli vurdert.
 
Viktig kriterium for valg av oppgavens innhold er hva som i nær framtid forventes å være aktuelle tema. Følgende kan være aktuelle tema for stipendier:

Generelle tema:

 • Brann- og redningsvesenets rolle og plass i regionalt og lokalt ROS arbeid, i beredskapsplanlegging og kriseledelse.
 • Brann- og redningsvesenet – medie- og samfunnskontakt, bruk av sosiale medier.
 • Samarbeide mellom brann- og redningsvesen, interesseorganisasjoner, bransjer og myndigheter.
 • Instruktørkompetanse og pedagogikk i øvingssammenheng.


Beredskap:

 • Bruk av samband for å oppnå bedret samarbeide mellom innsatsorganisasjoner.
 • Ett nødnummer, respons og koordinering mot alarmsentraler, operasjonssentraler.
 • Dimensjoneringskriterier for førsteinnsatsstyrker.
 • Sammenheng mellom beredskap og forebyggende tiltak.
 • Samarbeid om brannvesen inkl. interkommunale løsninger i andre land.
 • Håndtering av skogbranner i første fase.
 • Tiltak, både forebyggende og beredskapsmessige, ved meget stor skogbrannfare.
 • Brannvesenets ”nye” oppgaver som følge av klimatiske endringer – hvordan foreberedes innsats og håndtering.
 • Brannvesenets innsats ved terrorhendelser – rolle, planlegging, øving og rutiner for innsats.


Forebyggende:

 • Målrettede publikumsaksjoner og opplæring i skoleverket.
 • Universell utforming og tiltak i relasjon til brannrisiko.
 • Brannvern for særskilt utsatte grupper.
 • Samarbeide mellom lokale brannvern- og elmyndigheter.
 • Samarbeid mellom sentrale/lokale brannmyndigheter og forsikring.
 • Brannevaluering- og brannetterforskningsordninger.
 • Rapportering, analyse og bruk av brannstatistikk.
 • Tilsynsvirksomhet Håndtering av myndighetsutøvelsen.
 • Relasjon til byggesaker


Reisestipendiene er forbeholdt medlemmer av NBLF og ansatte i KLP.
 
Kandidatene skal:

 • lage en plan inkludert budsjett for sine studiereiser som sendes RUU med søknaden, og i den forbindelse, sørge for at permisjon fra arbeidsgiver blir gitt ved evt. tildeling
 • lage en rapport, et regnskap samt en presentasjon fra studiereisene
  stille seg til rådighet for å presentere sine resultater for DSB, KLP og NBLF inkl. kretslagene
 • rapport, presentasjon og regnskap skal være oversendt RUU innen 15. november.

For øvrig gjelder RUUs retningslinjer for NBLFs reisestipend og vedtektene
 
Studiereiser er ikke bare interessante og lærerrike, men er også kontaktskapende, nettverksbyggende og tilfører minner for livet!
Alle aktuelle oppfordres derfor til å søke!!