NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BEDRE BRANNSIKKERHET FOR ELDRE
Av Per Ole Sivertsen  
30.09.2018
 
I anledning FNs eldredag 1. oktober sender DSB og Helsedirektoratet ut informasjon til alle landets kommuner som forklarer hvorfor godt samarbeid mellom helse og brann kan redde liv.
-

Eldre som har begrenset evne til å oppdage og evakuere ved brann er en særlig risikoutsatt gruppe. For de over 70 år er sannsynligheten for å omkomme i brann nesten fem ganger høyere enn hos resten av befolkningen.

Mange eldre mottar i dag helse- og omsorgstjenester i hjemmet, og antall eldre som mottar slike tjenester forventes å øke. Blant annet fordi det blir flere eldre i Norge.

Kommunen skal sørge for forsvarlige helse- og omsorgstjenester til sine brukere. Det innebærer blant annet at helsehjelpen blir gitt på en slik måte at brannsikkerheten ivaretas.

 – Kommunenes innsats har avgjørende betydning hvis vi skal lykkes med visjonen om at ingen skal dø i brann. Tett og nært samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestene og brann- og redningsvesenet i kommunene er nøkkelen til suksess, sier Cecilie Daae, direktør i DSB.

DSB og Helsedirektoratet har nå fått midler fra Gjensidigestiftelsen til et prosjekt som – blant annet gjennom e-læring og oppfølging av de ansatte i helse og brann – skal støtte kommunen i deres arbeid med brannsikkerhet hos risikoutsatte grupper.

I fjor ble det publisert en veileder til kommunene om samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og brann- og redningsvesenet. Nå forsterkes veiledningsarbeidet overfor kommunene, og målet er at flere kommuner tar veilederen i bruk og starter opp samarbeid i tråd med veilederens anbefalinger.

– Vår erfaring viser at dette samarbeidet fungerer aller best når det er forankret i kommuneledelsen. Derfor sender vi nå ut en eske med informasjon til alle landets rådmenn i forbindelse med FNs eldredag, sier Cecilie Daae.

>> Her kan du lese mer om kampanjen livsviktig som lanseres i forbindelse med FNs eldredag