NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
TEKNOLOGISTØTTET GRUNNKURS DELTID
Av Per Ole Sivertsen  
28.02.2018
 
Fikk en epost fra Turid Teige som er prosjektleder for Prosjektet "Teknologistøttet undervisning -grunnkurs deltid". Prosjektet er nå godkjent, og vil bli gjort tilgjengelig for brann-Norge innen utgangen av første kvartal i år. Dagens utdanning tilbys i en overgangsfase i 2018.
-

Bakgrunnen for denne løsningen er en brukerundersøkelse som ble gjennomført i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i januar/februar 2016 i forhold til å kartlegge kompetansen i alle deltidsbrannvesen.

Våren 2016 gjennomførte vi også besøk til flere deltidskommuner i Troms, Finnmark, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. 
 
Brukerundersøkelsen og besøkene ga oss svar på at det fortsatt er mange ansatte i deltidsbrannvesen som mangler kompetanse (ca. 2500), og at ordningen med desentralisert grunnopplæring, som har vært etablert i mange år, ikke har gitt oss den effekten som forventet.
 
Vi fikk da i oppdrag å utrede hvordan grunnkurs deltid kunne konverteres til teknologistøttet undervisning, herunder hvilke fag som var egnet til å gis som nettstøtte, og hvilke deler av kurset som burde gis som praktisk undervisning.
 
Hva ønsker man å oppnå med denne løsningen
Målet er å heve kompetansen i deltidsbrannvesen på en effektiv måte. Dette skal også gi oss en betydelig reduksjon av antall ansatte som mangler kompetanse, samtidig som det ikke skal gå på bekostning av kvalitet.
 
Hvordan er undervisningen bygd opp
I april 2016 tok NBSK kontakt med Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) for å se på et samarbeid rundt vår utfordring - manglende kompetanse blant ansatte i deltidsbrannvesen. Vi ble enige om at det skulle utvikles teknologistøttet undervisning (e-læring) for teorien tilhørende grunnkurs deltid. Vi bestemte oss for å starte med en workshop hvor Ålesund, Salten og Hammerfest brannvesen var representert. Her ble utfordringer diskutert og alle fikk en innføring i hvordan teknologi kan benyttes i dette arbeidet. Det ble så bestemt at produksjonen burde gjennomføres av en mindre gruppe. Vi tok da kontakt med tre personer som alle hadde erfaring fra deltidsbrannvesen, men også annen relevant kompetanse fra så vel helsevesen som pedagogikk.
 
Det ble tatt utgangspunkt i leseheftene tilhørende grunnkurs heltid og deltid. Kjernegruppa fikk i oppdrag å utarbeide spørsmålsbank/svarbank, i tillegg til å produsere layout/oppsett og emnevideoer.
 
Kurset ble gjort tilgjengelig i NAKOS-portalen. Det ble inngått avtale med fem brannvesen som skulle være piloter og gjennomføre kurset. Dette var Harstad, Hammerfest, Masfjorden/Gulen, Ålesund og Mo i Rana. Totalt var det ca. 100 deltakere som meldte seg på kurset. De 3 teoridelene ble gjennomført i henhold til plan, og 75 deltakere gjennomførte kurset innen normert tid.
 
Teknologistøttet kurs
Kurset er inndelt i 3 deler (lesehefter) og inneholder læreplan for grunnkurs heltid/deltid. Leseheftene er utarbeidet som pdf-filer, kan åpnes på hel side og har innholdsfortegnelse i venstre kolonne. Filene åpnes i eget vindu slik at en kan bla i innholdet samtidig som en besvarer testene/prøvene. Kurset kan åpnes på de fleste mobile enheter som telefon, lesebrett eller PC.
 
Hver hoveddel av kurset innledes med en kartleggingsprøve. Prøven er tidsbegrenset, og deltakerne blir da klar over hvilke fagområder som er nødvendig å fokusere på. Etter hvert emne gjennomføres det en emneoppgave med krav om 90 prosent riktig for å få bestått. Hver hoveddel avsluttes med en randomisert prøve fra alle emner (i hver del) med krav om 80 prosent riktig for å bestå. I tillegg stilles det også krav om at alle obligatoriske ressurser må åpnes. Oppsett og design er gjennomgående i hele kurset.
 
Praktiske øvelser før praksisuke
Etter at teorien under hver del er gjennomført, skal deltakerne gjennomføre praktiske øvelser i eget brannvesen fordelt slik: 8 timer etter del 1, 4 timer etter del 2, og 19 timer etter del 3. I tillegg skal det også gjennomføres 14 timer som skal tilpasses lokale behov. Her står brannvesenet fritt til å velge tidspunktet for gjennomføringen (etter del 1, 2, 3). Dette utgjør totalt 45 timer. Denne opplæringen må dokumenteres av nærmeste leder. Når teori og praktiske øvelser er gjennomført og bestått skal praksisuka gjennomføres på et godkjent øvingsanlegg. Praksisuken er på 40 timer, og timeplanen skal oversendes NBSK for godkjenning.
 
Det skal avvikles eksamen (multichoice) med spørsmål fra hele pensum, etter endt praksisuke (samlet). Her er kravet satt til 50 prosent riktig for å få bestått.
 
Hvorfor er teknologistøttet utdanning en god løsning
Nytt konsept skal bidra til at all teori kan gjennomføres individuelt og/eller sammen med en kollega. Konseptet kan bedre samordnes med arbeid, familie og fritid. Dette vil også være en økonomisk besparelse for kommunene.
 
Ansatte i deltidsbrannvesen som mangler grunnopplæring gjennomfører nytt konsept i følgende rekkefølge:
Opptakskrav: Nettbasert kurs i brannvern og internopplæring i eget brannvesen må være gjennomført og bestått.
• Teknologistøttet undervisning (NAKOS-portalen) - teori
• Praktiske øvelser gjennom hele teoriperioden – totalt 45 timer
• Praksisuke – totalt 40 timer
• Eksamen (multichoice) – gjennomføres samlet og etter gjennomført praksisuke. Kravet for bestått kurs settes til 50 prosent.  Det gis anledning til to forsøk samme dag, dersom eksamen fortsatt ikke er bestått innføres en karenstid på 14 dager. Ny eksamen kan gjennomføres i eget brannvesen.
 
Pensum for kurset er de tre elevheftene tilhørende grunnkurs heltid og deltid. Disse er i henhold til læreplan for kurset.
 
Av visuelle/interaktive virkemidler er det brukt videoer og miniforelesninger.
Løsningen gir muligheter for kontrollspørsmål i form av kartleggingsprøve, emneoppgave og delprøve.
 
Organisering
Norges brannskole har ledet arbeidet, og prosjektet har vært sammensatt av prosjektgruppe, kjernegruppe og referansegruppe/styringsgruppe.

Deltakere i prosjektgruppen:
Turid Teige (prosjektleder/NBSK), Ole Jonny Wang (rådgiver deltid/NBSK), Idar Evensen (rådgiver IKT/NBSK), Barbro Teigland (førstekonsulent/NBSK)
Deltakere i kjernegruppen:
Amund Berg (Ringerike brann og redningstjeneste), Lars Didrik Flingtorp (NAKOS), Stine Skaseth (Nedre Romerike brann- og redningsvesen/DSB), Bjørn Thomas Berget (Midt-Hedmark brann- og redningsvesen).
Deltakere i referansegruppen/styringsgruppen:
Morten Støldal (fung.avd.leder/DSB), Veronika Solvang (seksjonssjef/NBSK), Agnar Christensen (seksjonssjef/NBSK) og Kåre Einar Skogsrud (fagansvarlig/innsats og beredskap NBSK).