NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
INNSATSTID = FORSPENNINGSTID + KJØRETID + ANGREPSTID
Av Guttorm Liebe  
31.08.2017
 
Slik er definisjonen i «Forskrift om brannvesenets størrelse, organisasjon og utstyr» av 15. februar 1974. Denne definisjonen ble videreført i dimensjoneringsforskriften av 1995, dog enklere formulert. Å fjerne «angrepstiden» fra definisjonen vil redusere brannberedskapen med ca 10 %.
-

Jeg «værer» at det er tvil om hva begrepet «innsatstid» egentlig inneholder. Dette kommer fram i diskusjoner om revisjon av dimensjoneringsforskriften, og jeg antar at det skyldes at definisjonen i BRIS er feil. BRISs definisjon av innsatstid er feil, fordi den utelater «angrepstiden».

 

Dimensjoneringsforskriftene er under revisjon. Innholdet i nåværende begrep «innsatstid» er vesentlig at blir riktig, fordi mandatet gitt DSB til forskriftsrevisjonen er at krav til innsatstid ikke skal endres.

 

For å finne ut hva som er riktig definisjon, må man tilbake til kilden.

I dette tilfelle er den beste kilden sannsynligvis «Forskrift om brannvesenets størrelse, organisasjon og utstyr», fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 15. februar 1974 i medhold av § 3 i lov av 29. mai 1970 nr. 32 om brannvern m.v.

Der står:

 

§ 1 Definisjoner

«Med innsatstid forstås den tiden fra brannvesenet har mottatt brannmeldingen til det er i angrep med redskap på brannstedet.

Innsatstiden kan deles opp i:

Forspenningstid = tiden fra brannvesenet har mottatt brannmeldingen til det rykker ut fra brannstasjonen (Min merknad: kommer fra den gangen hestene ble spent for)

Kjøretiden = den tid det tar å kjøre fra brannstasjonen til brannstedet

Angrepstiden = tiden fra brannvesenet når brannstedet til det er i angrep med redskap.»

 

Forskriftene av 1995

I forskriften av1995 ble definisjonen forenklet til slik:

«Innsatstid: Tiden fra innsatsstyrken er alarmert til denne er i arbeid på et skadested.»

 

Jeg deltok selv i forskriftsarbeidet den gangen, og det var intet tema å endre innholdet i begrepet innsatstid. Hadde det vært meningen å skulle endre innholdet, ville med sikkerhet begrepet som term blitt endret, slik at dette ikke kunne forveksles med det gamle begrepets innhold.

 

Meg bekjent skal alle de ROS-analysene som er gjort i forbindelse med lokalisering av brannstasjoner og lokalisering av nye utbyggingsområder eller store enkeltobjekter, ha lagt den originale definisjonen til grunn. Hvis ikke er gjort en feil.

 

På samme måten som for «forspenningstiden» er beregningen av «angrepstiden» generelt forenklet. «Angrepstiden» er generelt forenklet til 60 s = 1 minutt. Noe som er tilstrekkelig i de fleste tilfeller, men ikke alltid. Det finnes objekter hvor tilgjengeligheten eller kjøremuligheter med tung eller stor bil er begrenset. Da skal det tas hensyn til evt forlenget «angrepstid» ved beregning av «innsatstiden».

 

Dersom «angrepstiden» tas ut av definisjonen av «innsatstid», vil det medføre en reduksjon i brannberedskapsnivået i Norge. For alle områder hvor det er krav til maksimalt 10 minutters innsatstid vil reduksjon bli ca 10 %.

 

Hva som er årsaken til at BRIS inneholder feil definisjon av begrepet «innsatstid» vites ikke. Men ikke la det at det er blitt en feil der, medføre at man viderefører feilen og gjør substansielle endringer som er utilsiktet.