NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
INNSPILL TIL REVIDERING AV DIMENSJONERINGSFORSKRIFTEN
Av Nils-Erik Haagenrud  
04.02.2017
 
NBLF sitter i referansegruppen og nedsatte arbeidsgrupper i forbindelse med revidering av dimensjoneringsforskriften.
-
Personlig tror jeg de anbefalingene som ble gjort i brannstudien blir stående i forhold til at brannstasjonsstrukturen ikke skal endres, respons/ innsatstid skal ikke endres, osv. Departementet har lagt føringer i arbeidet som skal vurderes i forbindelse med revideringen.
 
DSB skal i revisjonen av dimensjoneringsforskriften blant annet vurdere:
 • etablering av brann- og redningsvesen distrikter med de samme yttergrensene som de nye politidistriktene og brannvesenets 110-sentraler
 • plikt til å etablere (ett eller flere) brann- og redningsvesen innenfor yttergrensene til de nye brann- og redningsvesen distriktene
 • krav om ledelse på heltid, både når det gjelder brannsjef og lederfunksjoner innen forebygging og beredskap
 • krav om å etablere fag- og kompetansemiljøer som gir bred erfaring og god kunnskapsutvikling innen forebygging, håndtering av hendelser og samvirke med andre beredskapsaktører
 • kompetansekrav til forebyggende personell som er tilpasset krav i forskrift om brannforebygging  
 • krav til kompetanse som er tilpasset kommende utdanningsmodell for brann- og redningspersonell
 • innføring av begrepet responstid, som samtidig sikrer at dagens krav til innsatstid opprettholdes
 • krav som sikrer at ressursene til et brann- og redningsvesen kan forflyttes og brukes nasjonalt dersom det er behov for det
 • krav om at Enhetlig ledelsessystem (ELS) skal benyttes av alle brann- og redningsvesen
 • en plikt for kommunene til å utkalle den relevante brann- og redningsressursen som ved behov kan komme raskest til et hendelsessted
 • å gi brannsjefen som utpekes til å sitte i redningsledelsen i lokal redningssentral (LRS), ansvar for og myndighet til å kunne koordinere brann- og redningsvesen ressurser innen ansvarsområdet til vedkommende LRS
 • å pålegge kommunene å tilby overflateredningsberedskap
NBLF ønsker innspill på andre justeringer medlemmene mener bør tas med i arbeidet. For å utfordre litt med noen tanker: 
 • Bør minste bemanningen være på 5 mannskaper for å utføre røykdykker innsats?
 • Bør brannvesenet være med i den kommunale beredskaps planleggingen?
 • Bør det være krav om gjennomført fagskole for å få jobb i brann- og redningstjenesten?
 • Bør det utarbeides en standard for biler og utstyr?
 • Osv. 
Vi håper på mange innspill fra medlemmene og det er viktig å engasjere seg nå når muligheten er der! Takknemlig for innspill til [email protected] innen 20 februar. Vi vil informere og be om innspill videre i prosessen.