NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SKRIFTLIG SPØRSMÅL FRA JENNY KLINGE (SP) TIL JUSTIS- OG BEREDSKAPSMINISTEREN
Av Per Ole Sivertsen  
10.02.2016
 
Jenny Klinge (Sp): Vil statsråden vurdere å endre fordelingsnøkkelen for kommunenes kostnader knyttet til abonnementsordningen for Tetra terminaler, slik at det i større grad blir tatt hensyn til størrelse, antall innbyggere og det kommunale brannvesenets organisering i kommunene, samt vurdere om kommunene samlet sett bør betale mindre for nødnettet?
-
Begrunnelse

I forbindelse med innføringen av nytt nødnett er det etablert en ny abonnementsordning for Tetra terminaler for ansatte i det kommunale brannvesen. Kostandene knyttet til dette blir fordelt etter nærmere gitte kriterier.

Det man ser er at ordningen er langt billigere for brannvesen i folkerike kommuner, som har kasernert brannvesen, fordi de har behov for færre terminaler sett hen til innbyggertall. De kommunene som har brannvesen basert på deltidsstillinger, må erfaringsmessig ha flere abonnement blant annet av hensyn til hjemmevaktsordingene. I praksis medfører dette at kostandene har blitt dramatisk mye høyere for typisk distriktskommuner med lavt folketall og spredt bebyggelse.

Svar

Anders Anundsen: Abonnementsordningen, også kalt brukerbetalingsordningen, for bruk av Nødnett har vært forelagt Stortinget flere ganger, senest gjennom behandling av St.prp. nr. 100 S (2010-2011) «Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge», jfr Innst. 371 S (2010-2011). Stortinget har forutsatt at nødetatene skal betale driftsutgiftene til Nødnett etter hvert som dette bygges ut og tas i bruk, og at utgiftene skal dekkes innenfor etatenes til enhver tid gjeldende budsjettrammer. Abonnementsinntekter fra nødetatene skal dekke kostnader til drift av Nødnett, herunder drift og vedlikehold av nettet, leie av datalinjer for kjerne- og radionett samt leie av basestasjonsplasser.