NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NBLFS REISESTIPEND 2016
Av Per Ole Sivertsen  
02.02.2016
 
Reisestipend- og utdanningsutvalget (RUU), som består av NBLF, DSB, Gjensidige med Skogbrand som støttespiller utlyser herved årets reisestipend for medlemmer av NBLF og ansatte i Gjensidige, som til sammen utgjør årlig ca. kr. 60 000. Søknadsfrist 1. april 2016.
-

RUU, som består av 2 representanter fra NBLF, 1 fra DSB og én fra Gjensidige, med forsikringsselskapet Skogbrand som observatør, ble etablert i 2007. Det er nå delt ut og gjennomført til sammen over 20 reisestipend.  

 

Valg av tema har variert innenfor beredskap og forebyggende virksomhet, og både vært ”smale” og vide. Erfaringene tilsier at kandidatene bør ha en viss frihet til selv å velge reisemål og –rute. RUU ser derfor positivt på kreative idéer og forslag og alle søknader/ tema vil bli vurdert. RUU vil dog også selv kunne utnevne kandidater til bestemte studier eller reisemål.

 

Viktig kriterium for valg av oppgavens innhold er hva som i nær framtid forventes å være aktuelle tema. Følgende kan være aktuelle tema for inneværende års stipendier:

 

Generelle tema:

 • Mangfoldighetsproblematikk
 • Erfaringslæring, - ”lessons learned”, etterforskning/ gransking/ evaluering
 • Brann- og redningsvesenets rolle og plass i regionalt og lokalt ROS arbeid, i beredskapsplanlegging og kriseledelse.

 • Instruktørkompetanse og pedagogikk i øvingssammenheng

Beredskap:

 • Generelt om særskilte hendelser
 • Samhandling mellom nødetatene ute i felten
 • Respons og koordinering mot nødmelde-, alarm- og operasjonssentraler
 • Dimensjoneringskriterier for førsteinnsatsstyrker
 • Sammenheng mellom beredskap og forebyggende tiltak
 • Samarbeid om og interkommunale brannvesen i andre land
 • Håndtering av skogbranner i første fase
 • Håndtering av store og langvarige hendelser
 • Tiltak, både forebyggende og beredskapsmessige, ved meget stor skogbrannfare

 • Brannvesenets ”nye” oppgaver som følge av klimatiske endringer – hvordan foreberedes innsats og håndtering

 • Brannvesenets innsats ved terrorhendelser – rolle, planlegging, øving og rutiner for innsats

 • Skogbrann som terrormål

 • Når skal vi ”la det brenne”

 • Øvelser,- øvelsesplaner, gjennomføring av øvelser

Forebyggende:

 • Store arrangementer
 • Gassinstallasjoner, - forebyggende og under brann
 • Målrettede publikumsaksjoner og opplæring i skoleverket
 • Universell utforming og tiltak utsatte grupper
 • Samarbeide mellom lokale brannvern- og elmyndigheter
 • Samarbeid mellom sentrale/lokale brannmyndigheter og forsikring
 • Landbruksbranner, forebyggende og begrensende tiltak, bruk av alarmanlegg og sprinkleranlegg i andre land.

 • Tilsynsvirksomhet

  • håndtering av myndighetsutøvelsen

  • relasjon til byggesaker
  • i relasjon til brannrisiko
 • Brannvern for særskilte risikogrupper
 • Rapportering, analyse og bruk av brannstatistikk

Reisestipendiene er forbeholdt medlemmer av NBLF og ansatte i Gjensidige.

 

Kandidatene skal:

 • lage en plan inkludert budsjett for sine studiereiser som sendes RUU med søknaden, og i den forbindelse, sørge for at permisjon fra arbeidsgiver blir gitt ved evt. tildeling

 • lage en rapport, et regnskap samt en presentasjon fra studiereisene

 • stille seg til rådighet for å presentere sine resultater for DSB, Gjensidige og NBLF inkl. kretslagene

 • rapport, presentasjon og regnskap skal være oversendt RUU innen 15. november 2015.

For øvrig gjelder RUUs retningslinjer for NBLFs reisestipend og vedtektene for RUU.

Studiereiser er ikke bare interessante og lærerrike, men er også kontaktskapende, nettverksbyggende og tilfører minner for livet! Alle aktuelle oppfordres derfor til å søke!!

 

Søknadsfrist er satt til 1. april 2016.

 

Søknader sendes til RUU v/ Guttorm Liebe, Rik. Nordraaksgt. 4b, 3725 SKIEN eller via e-post: [email protected]