NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR NY ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSVESENET
Av Per Ole Sivertsen  
25.06.2015
 
Da har DSB fått oppdragsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet om å utarbeide beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningsvesenet. Det blir spennende å følge denne saken videre og hvordan pilotene som skal iverksettes blir. Nå begynner Brannstudien å merkes for mange brannvesen på flere områder.
-

Her er innholdet i oppdragsbrevet:

Bakgrunn for oppdraget

Regjeringen mener at det er behov for færre og større brann- og redningsvesen. Brannstudien anbefaler å organisere brannvesenene fylkesvis, i 18 eller 19 brannvesen, avhengig av om Oslo og Akershus slås sammen eller ikke. Regjeringen fremmet 6. mars 2015 et forslag om reform av politiet, som blant annet foreslår å redusere antall politidistrikter fra 27 til 12.

Mye tyder på at det er noe å vinne på en mer ensartet organisering nødetatene imellom, og at ulik struktur gir unødvendige utfordringer ved håndtering av hendelser som krever innsats fra flere nødetater. I arbeidet med ny organisering av brann- og redningsvesenet er det derfor naturlig å se på muligheten for felles beredskapsgrenser for nødetatene snarere enn på fylkesgrensene, slik som Brannstudien foreslår. Regjeringen vil derfor utrede en løsning med etablering av ett eller flere brann- og redningsvesen innenfor yttergrensene til de fremtidige politidistriktene.

Brannstudien tar ikke stilling til hvordan kommunene skal samarbeide om større brann- og redningsvesen. Det er nødvendig å komme frem til samarbeidsformer som sikrer større enheter, og som samtidig ivaretar kommunal styring og kontroll.

Justis- og beredskapsdepartementets (JD) tildelingsbrev av 11. februar 2015 til

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fremgår det av styringsparameter 1 oppgave 1 at: «DSB skal bidra i arbeidet med å lage beslutningsgrunnlag for omstrukturering av brann- og redningsvesenet.»

Beskrivelse av oppdraget

JD ber DSB om å:

  • utrede en løsning med etablering av ett eller flere brann- og redningsvesen innenfor yttergrensene til de fremtidige politidistriktene

  • utrede/ redegjøre for modeller for samarbeid, organisering og styring av brann- og redningsvesenene som ivaretar kommunal styring og kontroll

  • vurdere behovet for og, om nødvendig, komme med forslag til regelverksendringer

Føringer for oppdraget

DSB skal i utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget ta hensyn til at ny organisering av brann- og redningsvesenet skal:

  • legge til rette for ledelse på heltid, både når det gjelder brannsjef og lederfunksjoner innen forebygging og beredskap

  • etablere fag- og kompetansemiljøer, som gir bred erfaring og god kunnskapsutvikling innen forebygging, håndtering av hendelser og samvirke med andre beredskapsaktører, blant annet de frivillige, Fylkesmannen, Sivilforsvaret og Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA)

  • sikre lokal tilstedeværelse av brannmannskaper og -ressurser, ved at dagens krav til innsatstid opprettholdes

  • legge til rette for at ressursene til et brannvesen kan forflyttes og brukes nasjonalt dersom det er behov for det

  • forholde seg til grensene for de nye politidistriktene og brannvesenets 110-sentraler

  • kunne gjennomføres innenfor dagens kostnadsramme og ressursbruk hos de kommunale brannvesenene

DSB skal under utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget holde seg orientert om avsluttede og pågående utredningsarbeider og prosesser som har betydning for arbeidet.

DSB skal ha kontakt og dialog med relevante aktører og kompetansemiljøer. Kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og øvrige relevante departementer, skal gå via JD, og ta utgangspunkt i bakgrunnsnotater utarbeidet av DSB.

JD legger til grunn at DSB straks orienterer departementet om hendelser eller problemstillinger som kan forsinke fremdriften i arbeidet. JD viser for øvrig til oppdragsbrev nr. 6 av 10. april 2015 om forslag til gjennomføring av et pilotprosjekt.

Frist

DSB skal rapportere om status og fremdrift i arbeidet i møter med departementet 15. september og 28. oktober 2015.

JD ber om å motta beslutningsgrunnlaget innen 1. desember 2015.

DSB skal gjennomføre oppdraget innenfor eksisterende budsjettramme.