NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
TILDELING AV REISESTIPEND 2015
Av Guttorm Liebe  
15.06.2015
 
Til sammen innkom syv søknader, som i sum langt overskred de midler Reise- og utvekslingsutvalget rår over. Tre søknader fikk tilslag. Disse er: Branninformasjonsgruppa (BIF), Ingar Danielsen/ Endre Dahlen og Tor Elverum/ Stig A. Haugen.
-

Reise- og utvekslingsutvalget (RUU) satte en sein frist for årets søknader, 15. mai. Innen fristens utløp var innkommet syv søknader. Totalt søknadsbeløp var over kr. 250’, mens RUU i år disponerer ca. kr. 100’. Alle søknadene inneholder svært interessante temaer, men det var ikke på langt nær midler til alle.

 

RUU måtte derfor foreta noen harde valg. Et av valgene var å måtte avslå flere av søknadene om kunne studere ICS (ELS på norsk) i USA. Etter en grundig drøftingsprosess endte tildelingen slik:

 

Sammenslåingsprosessen.

Strategi ang brannsikkerhet for eldre hjemmeboende.

Branninformasjonsforum (BIF) ved søker Kjetil Monkvik planlegger en reise til Skottland i løpet av høsten for å studere disse to temaene.

 

 

- Det Skotske brannvesen er slått sammen og blitt én stor organisatorisk enhet. Derfor er Skottland valgt som studieobjekt.

 

 

- ”Trygg hjemme” peker på at eldre som bor alene hjemme er en blant de største risikogruppene i brann. Det er ønskelig at vi i Norge følger opp tiltak overfor den gruppen som har fungert andre steder.

 

Brann- og redning i el-, og hybridbiler

Ingar Danielsen, Hallingdal brann- og redning og Endre Dahlen, Molde brann- og redning planlegger en rundtur innenlands for å finne mer ut av og kanskje slå fast hvilke problemstillinger vi står overfor når det gjelder el-biler, og hvordan brann i disse bør håndteres.

 

Reisen som er planlagt til høsten 2015, skal gå til tre bilimportører og brannvesen i Norge som har sett nærmere på dette.,

 

Bruk av kamera

Tor Elverum, Oslo brann- og redningsetat og Stig A. Haugen, Lillehammer brannvesen tar opp et gammelt tema som vi ikke har fått skikkelig dreisen på her i Norge. Kanskje en tur til København brannvesen kan gi de nødvendige tips for å kunne bruke kamera under utrykning og innsats som pedagogisk hjelpemiddel ved evalueringer og undervisning?

 

Reisen planlagt høsten 2015.

 

Å lage en presentasjon fra studieturen er en av vilkårene for tildeling. Brannbefalslagene oppfordres til å benytte de som har vært på slike studieturer som foredragsholdere.

 

RUU ser fram til rapportene fra disse turene.

 

RUU takker alle syv søkerne for gode søknader og interessante tema, og ønsker de tre som fikk tilslag god studietur.