NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SAMLEDOKUMENT FOR ENIGHET OM NÆRPOLITIREFORMEN
Av Per Ole Sivertsen  
01.06.2015
 
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre som har forhandlet frem en bred enighet om Nærpolitireformen har gitt ut et samledokument som beskriver en del forhold som de har blitt enige om. 110-sentralene er omtalt med eget punkt i dokumentet.
-
 

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti legger vekt på at det er et mål å samlokalisere nødmeldingssentralene for brann og politi i samme bygg, og slik at de dekker de samme geografiske områdene. Disse medlemmer understreker at det må settes av tid til en god prosess før endelig beslutning om tidspunkt for samlokalisering tas. Disse medlemmer påpeker at det er viktig å forankre og skape lokalt medeierskap til sluttresultatet. Det innebærer at eierne av 110-sentralene involveres og sikres medeierskap i prosessen med samlokaliseringen.

Disse medlemmer viser til at det finnes 110-sentraler som vil bli nedlagt med ny struktur. Disse medlemmer ber regjeringen utforme en kompensasjonsordning som ivaretar kommuner som har investert i nye nødmeldesentraler etter 2010, og komme tilbake til Stortinget med forslag til en slik ordning på egnet måte.

Disse medlemmer konstaterer at planleggingsarbeidet om samlokalisering av sentralene en del steder er i gang. Disse medlemmer ser det som naturlig at 1-3 sentraler samlokaliseres i 2016 for å høste erfaring både mht. praktiske løsninger og økonomi. Sentralene som samlokaliseres i 2016 må være etter lokal samtykke.

Disse medlemmer viser til at Brannstudien, rapport fra en arbeidsgruppe i nedsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, anbefaler at nødmeldesentralene for brann minimum må dekke et befolkningsgrunnlag på 400.000 personer. I dag er det 18 nødmeldesentraler for brann.

Disse medlemmer legger til grunn at fremdriftsplanen for samlokaliseringen inneholder flere elementer som til sammen betyr at det vil være ulik fremdrift i de forskjellige politidistriktene.

Disse medlemmer viser til at først når beslutning om hovedsetene er tatt, at man endelig kan man beregne tiltak som må gjennomføres for å realisere samlokaliseringen. Disse medlemmer viser også til at departementet opplyser at det er praktisk mulig å gjennomføre samlokalisering av alle 12 innenfor en 3-års periode, men at det vil være krevende å forplikte seg til å sluttføre alle samlokaliseringsprosessene innenfor en slik tidsramme. Disse medlemmer bemerker at det likevel ikke er ønskelig å haste gjennom denne prosessen, men viktig å forankre og skape lokalt medeierskap til sluttresultatet. Det innebærer at samlokaliseringene må være forankret hos eierne av 110-sentralene, som er kommunene.

Forslag:
Stortinget ber regjeringen utforme en kompensasjonsordning for 110-sentraler som blir nedlagt med ny struktur, og komme tilbake til Stortinget med forslag til en slik ordning på egnet måte.

Her kan du lese hele Samledokumentet.