NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
HØRINGSUTTALELSE – BRANNSTUDIEN
Av Per Ole Sivertsen  
04.02.2014
 
På styremøtet til NBLF ble det vedtatt en høringsuttalelse på Brannstudien. Det er mange meninger om studien så å formulere en uttalelse som gjør alle til lags er nærmest umulig. Derfor ble strategidokumentet til NBLF lagt til grunn for uttalelsen. Her følger hele høringsuttalelsen.
-
Justis- og beredskapsdepartementet
Rednings- og beredskapsavdelingen
Postboks 8005 Dep.
0030 OSLO

Høringssvar – Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal i brann- og redningstjenesten. Forbundet har 15 kretslag og til sammen rundt 1600 medlemmer.

Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet om brannfaglige saker i et samfunnsmessig perspektiv. Forbundet er upolitisk og engasjerer seg ikke i lønns- eller fagforeningsspørsmål.

NBLF har gjennomgått rapporten fra arbeidsgruppen som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk. NBLF er svært positive til at dette arbeidet ble satt i gang og mener mandatet som ble gitt arbeidsgruppen er god.

Arbeidet er omfattende og rapporten gir en god beskrivelse av hvordan brann- og redningstjenesten fungerer i dag. Dette er et godt utgangspunkt for å kunne si noe om framtidens brann- og redningstjeneste.

NBLF er glad for at innsatstidene ikke berøres da dette er brannvesenets største og viktigste slagkraft ut mot innbyggerne.

Norsk Brannbefals Landsforbund er enige i at det er viktig med større enheter for å møte framtidens utfordringer. Større enheter gir også mer kompetanse som fører til at brann- og redningsvesenet blir mer robust både innenfor brann- og redning og innenfor forebygging.

NBLF mener også det er viktig at brann- og redningsvesenet må bli så store at det gir grunnlag for ledelse på heltid. Små kommuner med deltids lederstillinger vil ikke være robuste nok til å håndtere store eller komplekse hendelser. Arbeidsgruppens 3 foreslåtte modeller gir grunnlag for ledelse på heltid.

NBLF støtter arbeidsgruppen i at det det er viktig med større enheter. Uavhengig av modell vil alle 3 forslåtte modeller øke robustheten og kompetansen på brann- og redningsvesenet.

Vi vil også fremheve noen punkter fra vårt strategidokument som innspill til det videre arbeidet som skal gjøres i forbindelse med arbeidsgruppens rapport.

1.        Nødalarmering
NBLF mener det er samfunnsmessig viktig med færre og større fagsentraler som er samlokalisert med politiets operasjonssentral og AMK.
2.        Utdanning
Vi må ha en utdanning som er i forhold til den beredskapsmessige utfordring som samfunnet står overfor til enhver tid. 
3.        Håndteringsevne av små og store hendelser
Brannvesenet skal kunne håndtere alle typer av hendelser uavhengig av hvem som «eier» hendelsen og hvor denne skulle skje.
4.        Forebyggende arbeid
Forebyggende arbeid skal være prioritert høyere enn beredskap. Forebyggende arbeid skal vurderes opp mot den risiko som finnes i samfunnet til enhver tid.
5.        Kommunikasjon
NBLF ser telekommunikasjon som et særlig viktig tema som NBLF vil følge opp fremover med henblikk på utvikling, sikkerhet, prioritering av nødsamtaler, oppetid mv.
6.        Brannetterforskning
Brannetterforskning må prioriteres høyt for å få et bedre grunnlag for å drive med forebyggende virksomhet. Dette må skje gjennom samhandling med politi og det lokale el-tilsyn.
7.        Naturskapte hendelser
Brannvesenet skal være i stand til å håndtere fremtidige naturskapte hendelser ved å fokusere på samhandling, grunnsystem for håndtering og støttegrupper.

Legger ved utdrag av strategidokumentet for de ovennevnte punktene som forklarer og spesifiserer nærmere hvert enkelt punkt.

Strategidokumentet ble enstemmig vedtatt på vår generalforsamling i Haugesund den 25. mai 2013.