NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
DSB HAR FERDIGBEHANDLET KLAGESAKEN FRA TELEMARK
Av Per Ole Sivertsen  
07.01.2014
 
DSB har levert to rapporter til Justis- og beredskapsdepartementet i tilknytning til 110-omorganisering.
-

DSB gir i rapporten ”Omorganisering av 110-regionene” ytterligere informasjon og analyser knyttet til robusthet. En reduksjon i antallet 110-sentraler fra dagens 19 til foreløpig 12 sentraler vil sikre en betydelig mer faglig robust nødmeldetjeneste for brann- og redningsvesenene, ved at færre operatører får styrket sin operatørkompetanse gjennom at de må håndtere flere hendelser.

DSB har i rapporten signalisert en reduksjon i antallet sentraler i Oslofjord-området fra fem til to eller tre. Av dagens 19 sentraler er det kun Vestviken og Oslo 110-sentral som tilfredsstiller tre av kriteriene for robusthet, herunder krav til befolkningsgrunnlag, bemanning og kritisk saksmengde.

Analyse&Strategi AS la frem ”Samfunnsøkonomisk analyse i tilknytning til 110-regionene” i oktober 2013. I denne konkluderes det med at DSBs forslag til tiltak om færre og større 110-sentraler er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

DSB har gjennomgått rapporten fra arbeidsgruppen som har vurdert kommunenes ressursbruk på brann- og redningsvesen (Brannstudien). DSB kan konstantere at også arbeidsgruppen mener at antallet 110-sentraler må reduseres for å sikre befolkningen viktige tjenester i nødsituasjoner.

Sammen med de foreslåtte tiltakene i Politianalysen, vurderer DSB at prosessene som nå pågår om fremtidig organisering av nødetatene kan få innvirkning på strukturen for fremtidige 110-regioner. For å sikre befolkningen en trygg og profesjonell 110-tjeneste, mener DSB likevel at det er faglig nødvendig å gjennomføre endringer i 110-strukturen.