NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SMS: HJELP!
Av Per Ole Sivertsen  
04.11.2013
 
Andre kommunikasjonsformer enn tale kan være med på å redde liv. Dette konkluderer arbeidsgruppen som har sett på mulighetene for å sende SMS til nødmeldesentralene.
-

I dag er det ikke mulig for verken døve, hørselshemmede eller den øvrige befolkningen, å sende tekstmelding, video, e-post eller bilder direkte til nødmeldetjenesten i en nødsituasjon.

I en nødsituasjon hvor sekundene teller vil det være en fordel om nødstilte kan benytte den kommunikasjonsformen som situasjonen tillater og/eller som er lettest tilgjengelig i øyeblikket.

Tilgjengelig for alle

Arbeidsgruppen konkluderer med at det er viktig å gjøre nødmeldetjenesten tilgjengelig for hele befolkningen, inkludert personer med ulike funksjonshemminger. Nødmeldesentralen må derfor utstyres med IKT-løsninger som er forenlig med brukernes behov for å kommunisere.
 
Først når nødmeldesentralene har en SMS-tjeneste som er sikker og effektiv i bruk, bør annen digital kommunikasjon som bilder, e-post og chat/IM vurderes implementert. Annen digital kommunikasjon bør derfor innføres etter 2015, av hensyn til ferdigstillelse av nødnettutbyggingen, og av hensyn til at mobildekningen bør bli bedre
 
Arbeidsgruppen mener det vil være av stor verdi om hele befolkningen sikres lik tilgang til nødmeldetjenesten. Brukerorganisasjonene for døve og hørselshemmede har erfaringer med at løsninger som er tilrettelagt kun for en gruppe er lite fremtidsrettet og levedyktig, og ønsker derfor en løsning for hele befolkningen.

Om arbeidsgruppen og mandatet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å lede en arbeidsgruppe med formål om å utrede mulighetene for tilrettelegging for SMS i nødmeldesentralene. Arbeidsgruppen har hatt representanter fra Post- og teletilsynet (PT), Politidirektoratet (POD), Politiets data- og materielltjeneste (PDMT), Helsedirektoratet (Hdir), Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom), Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK), Norges døveforbund (NDF) og Hørselshemmedes landsforbund (HLF).
 
Arbeidsgruppens mandat har vært å utrede ulike alternativer, og gi en anbefaling om en ordning som kan implementeres slik at døve og hørselshemmede kan kommunisere med nødmeldesentralene via Short Message Service (SMS).
 
Rapporten Digital Kommunikasjon med nødstilte (pdf)