Utredningen skal gjøres av en prosjektgruppe med deltakere fra helseforetakene, brukerrepresentant og tillitsvalgt. Arbeidet starter i slutten av august og skal overlevere rapport 31. november 2013.

Prosjektet skal utrede tre modeller:

 1. Dagens modell med 5 AMK-sentraler i regionen
 2. Modell med 2 AMK-sentraler i regionen
 3. Modell med 1 AMK-sentral i regionen

Hvorfor?

Nytt nasjonalt nødnett skal være i drift i Nord-Norge i løpet av 2014-2015. Dette representerer et tidsskille i teknologi og medfører store investeringer.

- Det er på denne bakgrunn nødvendig og naturlig å utrede om nytt nødnett skal implementeres i dagens fem AMK-sentraler, eller om strukturen bør endres, sier nytilsatt prosjektleder for utredningen, Trine P. Haugen.

Haugen er til daglig avdelingsleder i akuttmedisinsk klinikk i Nordlandssykehuset Vesterålen.

På siden av Helse Nords arbeid, har nasjonale myndigheter anbefalt ett felles nødnummer og samling av nødsentralene til brann, helse og politi. Dette er ikke besluttet ennå, og Helse Nords utredning tar utgangspunkt i at helse beholder egne AMK-sentraler.

Åpen

- Jeg vet at dette arbeidet har stor interesse og skaper engasjement både i helseforetakene, kommunene og hos andre. Prosjektet skal arbeide så åpent vi bare klarer, sier Haugen.

En viktig nøkkel for å spre informasjon om utredningsarbeidet er prosjektmedlemmene selv.

- For å sikre involvering av fagmiljøene/organisajonene i arbeidet må deltagelsen forankres i egen organisasjon. Dette kan for eksempel skje gjennom lokale samtalegrupper i hvert helseforetak/organisasjon, sier Haugen.

Trine P. Haugen ser fram til å ta fatt på arbeidet og at prosjektgruppa får til en god og ryddig prosess.

Mandat

Prosjektgruppa har fått i oppdrag å vurdere følgende:

Hvor mange AMK-sentraler skal man ha i Helse Nord:

 1. Dagens modell med 5 AMK-sentraler i regionen
 2. Utrede en modell med 2 AMK-sentraler i regionen
 3. Utrede en modell med 1 AMK-sentral i regionen

Alle tre alternativer skal beskrive følgende forhold:

 1. Forventet driftsløsning, kompetanse- og ressursbehov. Dette skal inkludere vurdering av konsekvenser ved overgang til nytt nødnett.
 2. Koordinering av ambulansetjenesten.
 3. Hvordan løses legevaktsorganisering/samhandling med kommunene.
 4. Svakheter og styrker ved de ulike modeller i forhold til kvalitet og trygghet i tjenesten. ROS-analyse skal inkluderes.
 5. Inkludere erfaringer fra rapporterte avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen over de siste år.
 6. Samhandling med andre land skal beskrives med særlig fokus på ivaretakelse av avtaler med Sverige, Finland og Russland.
 7. Regional AMKs ansvar internt i regionen, samt mot andre regionale AMK-sentraler.

Beskrive kritiske suksessfaktorer knyttet til:

 • Pasientperspektivet
 • Kvalitet i tjenesten - hvilken kompetanse må være tilstede?
 • Hvilken betydning har nærhet til tjenesten?
 • Samhandling
 • Arbeidsmiljø
 • Effektivitet
 • Fleksibilitet
 • Organisering knyttet til større hendelser/katastrofer
 • Kostnader knyttet til organisering av de ulike alternativene

Gi en anbefaling om antall og plassering av AMK-sentral(er) i Helse Nord:

 1. De tre alternativer skal vurderes i forhold til medisinskfaglig kvalitet, pasientsikkerhet, tilgjengelighet, kompetanse og økonomi.
 2. Beskrive konsekvenser for utrulling av nytt Nødnett i forhold til valgt(e) løsning(er).
 3. Prosjektgruppa bør også innhente planer for organiseringen av øvrige nødetater (brann og politi) i landsdelen og inkludere dette i sine vurderinger.
 4. Eventuell dissens i prosjektgruppa skal beskrives.