Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

HØRINGSSVAR FREMTIDIG ORGANISERING AV NØDMELDETJENESTEN

Av Nils Erik Haagenrud 
22.10.2009
 
NBLF er positive til innføring av fellesnødnummer 112 i Norge, under forutsetning av at det blir en fullintegrert løsning hvor også politiet er en del av sentralen.
-

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING AV NØDMELDETJENESTEN 112-RAPPORTEN

 

Viser til mottatt brev fra Justis- og politidepartementet vedr høring om forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten i Norge, hvor Norsk Brannbefals Landsforbund (NBLF) er oppført som høringsinstans.

 

Konklusjon:

NBLF er positive til innføring av fellesnødnummer 112 i Norge, under forutsetning av at det blir en fullintegrert løsning hvor også politiet er en del av sentralen. NBLF støtter ikke anbefalingen fra den interdepartementale arbeidsgruppen, med begrunnelse i at forslaget fraviker oppbygningen av den nasjonale redningstjenesten. Politiet er i tillegg den etaten som koordinerer redningstjenesten og bør også være en sentral aktør i nødmeldetjenesten. En fullintegrert løsning vil sikre god tverrfaglighet og hjelp til den nødstilte.

 

NBLF har følgende kommentarer og forbedringsforslag til rapporten:

 

Fagkyndighet

NBLF er opptatt av at brann og redningsetatene sine interesser blir ivaretatt i en eventuelt ny organisering av nødmeldetjenesten. NBLF setter som en forutsetning at vi minst får en tjeneste, som kvalitetsmessig holder et høyere nivå enn dagens organisering. Det innebærer at fagkyndighetsprinsippet blir ivaretatt i en eventuelt ny organisering. Det må rekrutteres operatører fra brannmiljøet. I tillegg anbefaler vi at organiseringen av nødmeldesentralen omfatter en konstant tilstedeværelse av et brannbefal med operativ erfaring, som sitter som en kvalitetskoordinator i kjeden i tillegg til operatørene. Det er i dag over 350 brannvesen i Norge, hvor det er store forskjeller på ressurser og kompetanse. Fagkyndighetsprinsippet vil sikre god faglig veiledning/ hjelp til innringer og innsatsmannskaper

 

Antall sentraler

NBLF anbefaler at det etableres tilstrekkelig antall sentraler med god kapasitet og ikke minst god telesikkerhet. Store enheter krever bedre sikkerhet, da konsekvensene ved nettbortfall, og andre uønskede hendelser blir større. Erfaringene viser at dagens telesystem kanskje ikke holder den kvaliteten en ny organisering av nødmeldetjenesten krever?

 

Gjennom de senere års større hendelser, som skogbranner, forurensingsulykker, osv, vet vi av erfaring at trykket på dagens sentraler krever tilstrekkelige personellressurser med god/ bred kompetanse. Det innebærer at det må etableres tilstrekklig med sentraler, som sikrer at brannvesenets og innringers behov dekkes. Ellers er vi redd for at det etableres undersentraler for å dekke brannvesenets behov lokalt, som er lite heldig for nødmeldetjenesten.

 

Pilot

NBLF anbefaler at den foreslåtte piloten får noen års drift/ erfaring, før det vurderes noen ny nasjonal organisering for nødmeldetjenesten. Dette for å sikre at erfaringsinnhenting fra piloten blir av kvalitativ verdi og kan videreføres nasjonalt. Det forusettes at piloten får en løsning, som er forslått i rapportens forslag D, som innbærer en full integrering av alle nødetatene med felles nødnummer 112.

 

Økonomi

NBLF anbefaler at en eventuell ny organisering av nødmeldetjenesten blir en del av nødnett- prosjektet. Det vil være samfunnsøkonomisk uforsvarlig å bygge om dagens 69 sentraler og ruste de opp med nytt utstyr, for deretter å redusere antall sentraler til for eks 8. Det vil medføre meget store unødvendig kostnader/ ressurser for kommunene og staten i en trang økonomisk hverdag.

 

Det bør forutsettes at staten forestår opprettelse og drift av nødmeldesentralene

 

Humankapitalen

NBLF ser med bekymring på at det til stadighet skapes usikkerhet for de ansatte i nødmeldesentralen. Usikkerheten skaper rekrutteringsproblemer for brann-Norge til sentralene og gavner ikke arbeidsmiljøet. En eventuell omorganisering av nødmeldetjenesten må betegnes som en virksomhetsoverdragelse og må sikre dagens ansatte jobbtilbud i en eventuell ny organisering av nødmeldetjenesten. I tillegg må det settes et tidsperspektiv i videre saksbehandling så de berørte har noe å forholde seg til.

 

KS Bedrift, Norsk Brannbefalsforbund og 110-Forum har drøftet saken i et fellesmøte, hovedprinsippet i konklusjonen er alle tre enige om.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann