Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVVIKLING AV ARBEIDSGRUPPA FOR TERMINOLOGI FOR AKUTT FORURENSNING

Av Per Ole Sivertsen 
30.01.2018
 
Kystverket som eier fagordlista for akutt forurensning har nettopp sendt ut brev til samarbeidspartnerne i arbeidsgruppa om at dem anser at ordlista er kommet til et nivå på dette feltet som er tilfredsstillende. Ordlista var i oppbyggingsfasen og mange ord og utrykk venter på behandling og godkjenning så å avvikle dette viktige arbeidet med å samordne fagterminologien innen dette fagområdet er alt for tidlig.
-

I 2011 ga Kystverket ut en prosjektrapport «Helhetlig kompetansebygging for håndtering av akutt forurensning». I punkt 3.2.2 Terminologi står det: 

«En felles terminologi anses å ha stor betydning for felles kompetansebygging og nasjonal samordning av beredskapen mot akutt forurensning. Som en del av prosjektet er det derfor etablert en åpen, nettbasert terminologidatabase, www.afterm.no. Formålet med databasen er å bidra til at alle landets beredskapsaktører benytter en terminologi som er enhetlig, faglig korrekt og i tråd med norske skriveregler. Kystverket er eier av databasen og ansvarlig for drift og vedlikehold. Tilsvarende database ble for en del år siden etablert av Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT), www.kbt.no. Fordi personell innen kommunale brannvesen har sentrale roller både innen brannberedskap og forurensningsberedskap, og fordi KBTs database oppleves som funksjonell og brukervennlig, er afterm.no bygd over samme lest som kbt.no.

 

Det er viktig å sikre at innholdet i afterm.no er forankret i de virksomhetene som har et ansvar innen norsk beredskap mot akutt forurensning. Dette gjelder både og operativt ansvar og myndighetsansvar. For å oppnå best mulig kvalitet på innholdet i databasen, er det også vesentlig at alle relevante aktører bidrar aktivt, både i oppbyggingen og i framtidig drift og vedlikehold av databasen. Det er derfor etablert en permanent arbeidsgruppe ledet av Kystverket og med representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norges brannskole, Norges brannbefalsforbund og Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. I tillegg er Språkrådet fast representert i arbeidsgruppa for å sikre den språklige kvaliteten i arbeidet. Arbeidsgruppa skal forestå terminologiarbeidet knyttet til databasen. Det anbefales at hver enkelt virksomhet som deltar dekker egne kostnader i forbindelse med arbeidet i gruppa.

 

Arbeidet med oppbygging av databasen foregår ved at deltakerne i gruppa fremmer forslag til termer og formulerer utkast til definisjoner, kommentarer og annen relevant informasjon som foreslås lagt inn i basen. Forslagene diskuteres i plenum på arbeidsgruppas møter.

 

Målet er å komme fram til enhetlige begreper med nødvendig tilleggsinformasjon, som så legges inn i databasen som godkjente termer. Mellom møtene har deltakerne i arbeidsgruppa ansvar for oppgaver som innhenting av informasjon, utsjekking av begreper i egen organisasjon og lignende.

 

Arbeidsgruppa har hatt relativt hyppige møter i løpet av prosjektet. Dette vil også være nødvendig så lenge databasen er under oppbygging. Når arbeidet går over i en drifts- og vedlikeholdsfase, vil trolig et par samlinger i året være tilstrekkelig.»

 

Databasen var fremdeles under oppbygging og å stoppe dette arbeidet nå er et stort tilbakeskritt. Klarer ikke se hvordan Kystverket med dette skal klare å innfri sitt mandat for Kystverkets arbeid for terminologi for akutt forurensning (TAF) som dem kom med i april 2012. I innledningen i mandatet står det: 

«Kystverket ivaretar statens ansvar for beredskap og aksjoner mot akutt forurensning og samordner den private, kommunale og statlige beredskapen i et nasjonalt system. På alle nivåer i beredskapen er enhetlig og tydelig kommunikasjon vesentlig for et koordinert, robust og velfungerende samarbeid. Dette er en forutsetning for effektiv utnyttelse av de samlede ressursene ved håndtering av akutte forurensningssituasjoner. Det er derfor viktig at alle som har en rolle i beredskapen benytter en felles, enhetlig terminologi.

 

I St.meld. nr.25 (2007-2008) MÅL OG MENING er det overordnede prinsippet at alle fagdepartementer må ta et språkpolitisk ansvar. Alle departementene har dermed ansvar for å fremme er korrekt og velfungerende norsk språk innenfor sine respektive fagområder. Dette ansvaret gjelder nødvendigvis også underliggende etater.»

 

Er mandatet bare en festtale? Hvordan skal man lykkes med å få til en felles, enhetlig terminologi når den viktigste aktøren trekker seg ut? Skal man overlate dette fagspråket til de andre aktørene eller skal man akseptere at ingen tar ansvar og at det utvikles egne «stammespråk» innen hver etat?

 

På nettsiden til ordlista står det:

«Bakgrunnen for etablering og drift av databasen er Kystverkets ansvar og myndighet ved akutt forurensning. Kystverket skal påse at ansvarlig forurenser eller kommune iverksetter nødvendige og tilstrekkelige tiltak ved hendelser som medfører, eller kan medføre, akutt forurensning.

Kystverket skal i tillegg ivareta statens operative beredskap mot slik forurensning. Videre skal Kystverket så vidt mulig sørge for at privat, kommunal og statlig beredskap samordnes i et nasjonalt beredskapssystem.

Ut fra dette samordningsansvaret ser Kystverket det som svært viktig at alle aktører med ansvar for håndtering av akutt forurensning samarbeider om oppbygging og vedlikehold av kompetanse innen relevante fagområder og i den forbindelse benytter en enhetlig terminologi. Vi oppfordrer derfor alle "beredskapsaktører" til aktiv bruk av oppslagsverket!

Databasen er under utvikling og blir løpende supplert med nye faguttrykk. Om nødvendig blir eksisterende begrepsdefinisjoner revidert.»

 

Det er et håp om at Kystverket vil snu i denne saken og innse at ordlisten var langt fra ferdig. Det var så mange som 94 ord og uttrykk som ikke var behandlet av arbeidsgruppen. I tillegg var det mye litteratur som ikke var sjekket ut med tanke på å samle flere ord og uttrykk.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann