Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

NØDSENTRALENS VALG AV RESSURSER SOM SKAL VARSLES VED MARITIM ULYKKE

Av Per Ole Sivertsen 
27.09.2016
 
Hjelp vi synker! Hva er viktig for nødsentraloperatørenes valg av hvilke ressurser som skal varsles ved maritim ulykke? er overskriften på en ny rapport fra en masteroppgave skrevet av studentene Frode Wegger og Ann-Kristin Berge ved Høgskolen i Sørøst-Norge.
-
Abstrakt:
Temaet for studien er hvordan meningsskapingsprosesser kan påvirke operatører ved nødmeldesentralene (Nødsentraloperatører) sine valg av ressurser ved ulykker i maritim sektor. Perspektivet er særlig rettet mot Redningsselskapets redningsskøyter som mulig sjøredningsressurs. Det er i langt færre ulykker i maritim sektor enn det er ulykker på land. Vi argumenterer for at maritime ulykker kan oppfattes som flertydige, kompliserte, usikre og uvante. Slik ønsker vi å bidra til økt innsikt i hvordan nødsentraloperatørene organiserer sitt arbeid i en situasjon som avviker fra situasjoner de normalt håndterer.

De teoretiske perspektivene i oppgaven består av meningsskaping (Hernes, 2013; Hernes, Hendrup, & Schäffner, 2015; Maitlis & Christianson, 2014; Weick, 1995, 2001), og beslutningstaking (Kahneman & Klein, 2009; Kahneman, Lilleskjæret, & Nyquist, 2012; Klein, 1998). Det er lite forskning i Norge som til nå har tatt for seg hvordan nødsentraloperatører (fra både brann, politi og helse) foretar valg av ressurser ved melding om ulykke i maritim sektor, i lys av hvordan meningsskapingsprosesser påvirker valgene/beslutningene. Vår studie vil derfor kunne tilføre ny kunnskap rundt hvordan nødetatene håndterer maritime ulykker, gjennom økt innsikt i måten nødsentraloperatørene organiserer sitt arbeid på.

Metodisk har vi valgt å studere problemstillingen hovedsakelig ved hjelp av fokusgruppeintervjuer. Fem fokusgruppeintervjuer, ett på hver lokasjon ved fem ulike steder i Norge er gjennomført. Både de nordlige, midtre, vestlige og sørlige delene av Norge er representert. En operatør fra hver av nødetatenes nødmeldesentraler (Brann, Politi og Helse) inngikk som informanter i hver gruppe. Gruppene fikk presentert et eksempel på ulykke i maritim sektor som var utgangspunktet for deres beskrivelser, begrunnelser og diskusjoner av de ressursvalgene de ville foretatt.

Hovedkonklusjonen i oppgaven er at den meningsskapingsprosessen som foregår forut for beslutningen kan preges av historier som får betydning for valg av ressurs. Historiene, som del av meningsskapingsprosesser, kan binde operatørene i et varslingssystem som kan være basert på erfaring fra landulykker. I tillegg antyder våre funn at nødsentraloperatørene tar beslutninger basert på intuitiv beslutningstaking, fordi de er presset på tid og situasjonen er flertydig og usikker. Vi argumenterer også for at nødsentraloperatørene ikke er å anse som eksperter på maritime ulykker. Denne meningsskapingen som fester måten operatørene organiserer sitt arbeid på gjør at de kan komme til å ta intuitive beslutninger på sviktende grunnlag i situasjoner som er uvante, kompliserte og flertydige. Ved å være bevisst dette og kunne ta et mentalt skritt tilbake og benytte langsom tenkning, så mener vi at nødsentraloperatørene kan ha mulighet til å jobbe mer fleksibelt, organisk og ta beslutninger som er mer treffsikre i uvante situasjoner.

Oppmerksomhet rundt historiers betydning i meningsskapingsprosesser, bevissthet rundt konsekvensene av å benytte intuitiv beslutningstaking i uvante situasjoner, økonomihensyn og en utvidet kjennskap til redningsskøytene er de overordnede svarene på spørsmålet i oppgavens tittel. Dette kan være av betydning for nødsentraloperatørenes valg av hvilke ressurser som varsles ved maritim ulykke.

Her er hele rapporten.

-

Kommentarer til denne nyheten:
 
03.10.2016, skrevet av Per Ole Sivertsen
Vi har nettopp hatt en hendelse til sjøs hvor HRS ble involvert og som også førte til noen misforståelser om hvem som gjør hva mellom HRS, LRS, AMK og 110. Vi har hatt et møte om saken og er enige om at alle 11x-sentralene snakker sammen for å avklare situasjonen slik at man ikke bare forventer at andre gjør noe, men forsikrer seg om hvilke ressurser som er varslet og utkalt. Felles instrukser og rutiner er nok på sin plass når det gjelder tilfeller hvor HRS er involvert.
02.10.2016, skrevet av Jan Fausk
Denne saken viser at det utvilsomt er et behov for å utarbeide felles instruks/prosedyre for alle landets 11X-sentraler. Siden det er HRS som skal styre og koordinere alle sjøredningsaksjoner vil det være naturlig at de trigger alle ressurser i en slik aksjon, også redningsskøytene. Dvs alle 11X-sentraler forholder seg til, og varsler HRS umiddelbart. 11X-sentralene bør i utgangspunktet har fokus på egne ressurser, for 110-sentralene sitt vedkommende også dykker-ressurser. Vi må kunne forvente at våre fagmyndigheter og HRS kommer med nærmere avklaring i denne saken. Dette bør være på plass før den første samlokaliserte 110/112-sentralen settes i drift.
27.09.2016, skrevet av Espen Thommassen
Problemet og grunnen til at ikke 110-sentralen varsler redningsskøytene direkte uten å gå via politiets operasjonssentral eller HRS, er vel at det er det en er opplært til. Har lest rapportens sammedrag og konklusjon og finner ingen konklusjon eller bekreftelse på følgende spørsmålstilling: 1. har 110-sentralene fullmakt og mandat til å varsle ut redningsskøytene , uten å gå via politi/HRS? 2. Anbefales det at 110-sentralen utøver en slik direkte varsling? 3. Hvis ja på de foregående spørsmål, hvilke kommunikasjons system er anbefalt, mobil eller Nødnett talegruppe SAR eller annet?
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann