Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR NY ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSVESENET

Av Per Ole Sivertsen 
25.06.2015
 
Da har DSB fått oppdragsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet om å utarbeide beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningsvesenet. Det blir spennende å følge denne saken videre og hvordan pilotene som skal iverksettes blir. Nå begynner Brannstudien å merkes for mange brannvesen på flere områder.
-

Her er innholdet i oppdragsbrevet:

Bakgrunn for oppdraget

Regjeringen mener at det er behov for færre og større brann- og redningsvesen. Brannstudien anbefaler å organisere brannvesenene fylkesvis, i 18 eller 19 brannvesen, avhengig av om Oslo og Akershus slås sammen eller ikke. Regjeringen fremmet 6. mars 2015 et forslag om reform av politiet, som blant annet foreslår å redusere antall politidistrikter fra 27 til 12.

Mye tyder på at det er noe å vinne på en mer ensartet organisering nødetatene imellom, og at ulik struktur gir unødvendige utfordringer ved håndtering av hendelser som krever innsats fra flere nødetater. I arbeidet med ny organisering av brann- og redningsvesenet er det derfor naturlig å se på muligheten for felles beredskapsgrenser for nødetatene snarere enn på fylkesgrensene, slik som Brannstudien foreslår. Regjeringen vil derfor utrede en løsning med etablering av ett eller flere brann- og redningsvesen innenfor yttergrensene til de fremtidige politidistriktene.

Brannstudien tar ikke stilling til hvordan kommunene skal samarbeide om større brann- og redningsvesen. Det er nødvendig å komme frem til samarbeidsformer som sikrer større enheter, og som samtidig ivaretar kommunal styring og kontroll.

Justis- og beredskapsdepartementets (JD) tildelingsbrev av 11. februar 2015 til

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fremgår det av styringsparameter 1 oppgave 1 at: «DSB skal bidra i arbeidet med å lage beslutningsgrunnlag for omstrukturering av brann- og redningsvesenet.»

Beskrivelse av oppdraget

JD ber DSB om å:

  • utrede en løsning med etablering av ett eller flere brann- og redningsvesen innenfor yttergrensene til de fremtidige politidistriktene

  • utrede/ redegjøre for modeller for samarbeid, organisering og styring av brann- og redningsvesenene som ivaretar kommunal styring og kontroll

  • vurdere behovet for og, om nødvendig, komme med forslag til regelverksendringer

Føringer for oppdraget

DSB skal i utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget ta hensyn til at ny organisering av brann- og redningsvesenet skal:

  • legge til rette for ledelse på heltid, både når det gjelder brannsjef og lederfunksjoner innen forebygging og beredskap

  • etablere fag- og kompetansemiljøer, som gir bred erfaring og god kunnskapsutvikling innen forebygging, håndtering av hendelser og samvirke med andre beredskapsaktører, blant annet de frivillige, Fylkesmannen, Sivilforsvaret og Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA)

  • sikre lokal tilstedeværelse av brannmannskaper og -ressurser, ved at dagens krav til innsatstid opprettholdes

  • legge til rette for at ressursene til et brannvesen kan forflyttes og brukes nasjonalt dersom det er behov for det

  • forholde seg til grensene for de nye politidistriktene og brannvesenets 110-sentraler

  • kunne gjennomføres innenfor dagens kostnadsramme og ressursbruk hos de kommunale brannvesenene

DSB skal under utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget holde seg orientert om avsluttede og pågående utredningsarbeider og prosesser som har betydning for arbeidet.

DSB skal ha kontakt og dialog med relevante aktører og kompetansemiljøer. Kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og øvrige relevante departementer, skal gå via JD, og ta utgangspunkt i bakgrunnsnotater utarbeidet av DSB.

JD legger til grunn at DSB straks orienterer departementet om hendelser eller problemstillinger som kan forsinke fremdriften i arbeidet. JD viser for øvrig til oppdragsbrev nr. 6 av 10. april 2015 om forslag til gjennomføring av et pilotprosjekt.

Frist

DSB skal rapportere om status og fremdrift i arbeidet i møter med departementet 15. september og 28. oktober 2015.

JD ber om å motta beslutningsgrunnlaget innen 1. desember 2015.

DSB skal gjennomføre oppdraget innenfor eksisterende budsjettramme.

-

Kommentarer til denne nyheten:
 
01.07.2015, skrevet av Jan Fausk
Det mest fornuftige må være å etablere regions-brannvesen(flere enn fylkesbrannvesen) innenfor de nye politi- og 110-distriktsgrensene. Innenfor eks.vis det nye politidistrikt ØST bør det kun være 4 slagkraftige regionsbrannvesen. Ett brannvesen i Follo(realiseres i desse dager), ett brannvesen på Romerike(2 brannvesen pr. i dag) og to brannvesen i Østfold(mange brannvesen pr. i dag). Samtlige bør organiseres som IKS,er. Det både politikere og den vanlige mann i gata misforstår i diskusjonen om å etablere større brannvesen er at den lokale brannstasjonen dermed vil forsvinne. Det er selvfølgelig ikke riktig. Før en event. snakker om å nedlegge brannstasjoner må det utarbeides nye ROS-analyser, som sammen med faglige vurderinger må danne grunnlag for en ny brannstasjons-struktur i en ny brannregion. Tiden er inne for å tenke fremtidsrettet og fri seg fra gamle sneversynte holdninger.
29.06.2015, skrevet av Atle Engan - pensjonert brannsjef fra 31.12.2014
Hele lederstillinger er viktig, kombiner forebyggende og beredskap godt - det gir god utvikling videre. Imidlertid er det en vesentlig forskjell på heltids- og deltidsvesen, så en framtidig organisering må hensynta dette - alternativtet er statlig overtakelse av oss. Ellers - i Norge med 5,15 mill. innbyggere er vi mest tjent med ett nødnummer, nødnett og lokalkjennskap er et stort positivt framskritt.
29.06.2015, skrevet av Rune Ekornhol
Noe av det første som kan vurderes/endres er §9 i brannvernloven om kommunens ansvar for etablering og drift av brannvesenet ut fra egen risiko og sårbarhetsanalyse. Arbeidet om større brannvesen opp mot fylkesantall og politidistrikt vitner om at den enkelte kommune blir vingeklippet når det gjelder sitt ansvar. Hadde brannvesenet vært statlig som de andre to nødetatene, hadde ikke dette vært noe tema, men der er vi ikke...
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann