Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

HØRINGSUTTALELSE – BRANNSTUDIEN

Av Per Ole Sivertsen 
04.02.2014
 
På styremøtet til NBLF ble det vedtatt en høringsuttalelse på Brannstudien. Det er mange meninger om studien så å formulere en uttalelse som gjør alle til lags er nærmest umulig. Derfor ble strategidokumentet til NBLF lagt til grunn for uttalelsen. Her følger hele høringsuttalelsen.
-
Justis- og beredskapsdepartementet
Rednings- og beredskapsavdelingen
Postboks 8005 Dep.
0030 OSLO

Høringssvar – Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal i brann- og redningstjenesten. Forbundet har 15 kretslag og til sammen rundt 1600 medlemmer.

Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet om brannfaglige saker i et samfunnsmessig perspektiv. Forbundet er upolitisk og engasjerer seg ikke i lønns- eller fagforeningsspørsmål.

NBLF har gjennomgått rapporten fra arbeidsgruppen som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk. NBLF er svært positive til at dette arbeidet ble satt i gang og mener mandatet som ble gitt arbeidsgruppen er god.

Arbeidet er omfattende og rapporten gir en god beskrivelse av hvordan brann- og redningstjenesten fungerer i dag. Dette er et godt utgangspunkt for å kunne si noe om framtidens brann- og redningstjeneste.

NBLF er glad for at innsatstidene ikke berøres da dette er brannvesenets største og viktigste slagkraft ut mot innbyggerne.

Norsk Brannbefals Landsforbund er enige i at det er viktig med større enheter for å møte framtidens utfordringer. Større enheter gir også mer kompetanse som fører til at brann- og redningsvesenet blir mer robust både innenfor brann- og redning og innenfor forebygging.

NBLF mener også det er viktig at brann- og redningsvesenet må bli så store at det gir grunnlag for ledelse på heltid. Små kommuner med deltids lederstillinger vil ikke være robuste nok til å håndtere store eller komplekse hendelser. Arbeidsgruppens 3 foreslåtte modeller gir grunnlag for ledelse på heltid.

NBLF støtter arbeidsgruppen i at det det er viktig med større enheter. Uavhengig av modell vil alle 3 forslåtte modeller øke robustheten og kompetansen på brann- og redningsvesenet.

Vi vil også fremheve noen punkter fra vårt strategidokument som innspill til det videre arbeidet som skal gjøres i forbindelse med arbeidsgruppens rapport.

1.        Nødalarmering
NBLF mener det er samfunnsmessig viktig med færre og større fagsentraler som er samlokalisert med politiets operasjonssentral og AMK.
2.        Utdanning
Vi må ha en utdanning som er i forhold til den beredskapsmessige utfordring som samfunnet står overfor til enhver tid. 
3.        Håndteringsevne av små og store hendelser
Brannvesenet skal kunne håndtere alle typer av hendelser uavhengig av hvem som «eier» hendelsen og hvor denne skulle skje.
4.        Forebyggende arbeid
Forebyggende arbeid skal være prioritert høyere enn beredskap. Forebyggende arbeid skal vurderes opp mot den risiko som finnes i samfunnet til enhver tid.
5.        Kommunikasjon
NBLF ser telekommunikasjon som et særlig viktig tema som NBLF vil følge opp fremover med henblikk på utvikling, sikkerhet, prioritering av nødsamtaler, oppetid mv.
6.        Brannetterforskning
Brannetterforskning må prioriteres høyt for å få et bedre grunnlag for å drive med forebyggende virksomhet. Dette må skje gjennom samhandling med politi og det lokale el-tilsyn.
7.        Naturskapte hendelser
Brannvesenet skal være i stand til å håndtere fremtidige naturskapte hendelser ved å fokusere på samhandling, grunnsystem for håndtering og støttegrupper.

Legger ved utdrag av strategidokumentet for de ovennevnte punktene som forklarer og spesifiserer nærmere hvert enkelt punkt.

Strategidokumentet ble enstemmig vedtatt på vår generalforsamling i Haugesund den 25. mai 2013.

-

Kommentarer til denne nyheten:
 
10.02.2014, skrevet av Per Ole Sivertsen
Det kan være både innenfor og utenfor. Hvis en legger til grunn det som DSB kaller for vedtaksobjekter og kun tar dem så faller inntektene bort fordi man kan da ikke ta betalt for dem. Alle andre blir da basert på egne avtaler og noen steder tar 110-sentralene mot slike uten å ta betalt for det. Det er opp til det enkelte brannvesen å ta betalt for beredskapen og innsatsen og dette regulerer seg selv. Det må da være bedre om driften av nødalarmsentralene finansieres av det offentlige. Hva om alle som har automatisk overføring til 110-sentralene sier opp avtalen? Kanskje måtte kommunen fatte vedtak om slik overføring - hva med da inntektstapet? Vil 110-sentralene/kommunen/brannvesene ha disse overføringene hvis man ikke kan ta betalt for dem? Hvis det blir felles nødalarmsentraler så er det ikke like naturlig å blande markedsrelaterte alarmoverføringer inn i sentralen noe som NBLF regner med vil la seg løse av markedet og derfor ikke bør være til hinder for etablering av felles nødalarmsentraler.
10.02.2014, skrevet av Espen Thommassen
Denne definisjonen er litt interesant, fordi ifølge strategidokumentet til NBLF så sies det sitat: "Det er et ønske at nødalarmeringssentraler kun skal håndter akutte nødsituasjoner. Markedet vi selv regulere behovet for motak av andre larmoverføringer" Spørsmålet blir jo om er automatiske brannalarmer er innenfor eller utenfor det som NBLF ønsker håndtert på 110-sentralene. Og isåfall hvilke automatiske brannalarmer er nødalarmer..... Det meste av driften på 110-sentralene er jo idag finansiert av automatiske brannalarmer fra næring. Om disse alarmene ikke ønskes inn på 110-sentralene får jo brannsjefene/lederne av 110-sentralene en økonomisk utfordring i forbindelse med budsjettplanlegging. Og da vet vi hvem som tilslutt må betale, kommuner/innbyggere.... Jeg er ikke uenig i tanken om å spisse 110-sentralene mot nød og fagsentral rollen, men dokumentet er noe uklart med tanke på dette.
05.02.2014, skrevet av Per Ole Sivertsen
Hei Espen. Nødalarmering er noe som foregår i en nødalarmsentral. I følge KBT er nødalarmsentral: "Sted hvor alarmer og meldinger tas imot, og hvor tiltak for å mobilisere styrker, kjøretøy og utstyr iverksettes. Kommentar: Dette er 110-, 112- og 113-sentraler." Når det gjelder ditt andre punkt så er det også styret sitt håp og ønske å få mere engasjement blant medlemmene. Det kan virke som at muligheten til å kommentere nyheter og innlegg kan skape litt mer engasjement. Ellers så tar vi ditt forslag til en årlig konferanse med oss. Takk for forslaget.
05.02.2014, skrevet av Espen Thommassen
I sakens anledning, har et spørsmål til styret i NBLF og i tillegg et forslag til forbedring: 1. Hvordan definerer NBLF styret definisjonen "Nødalarmer"? 2. Pga praktisk organisering og organisatoriske forhold, vil det nok være styret som fronter saker, gir føringer og mener gir svar på saker og ting innen vårt fagfelt. Og det blir mer og mer viktig å mene noe og komme med konstruktive innspill og tilbakemeldinger i disse tider der organisering av brann og redningstjenesten og faget er ved et veiskille. Nå er jeg kjent med at landsforbundet er organisert med fylkeslag og at disse burde gitt mer innspill og meningers mot til styret, men det fungerer nok ikke slik i praksis. Hvorfor da ikke organisere en årlig landskonferanse i forbundets regi? Vi har jobber med de samme saker og har stort sett de samme utfordringer enten man jobber i syd eller nord, øst eller vest. Derfor har det slått meg hvorfor aldri forbundet har tatt initiativ til dette, og dette vil uansett ikke gå på bekostning av Generalforsamlingen 2. hvert år, eller det årlige landsrådsmøte der kun fylkeslederne har møterett. Vi er tross alt medlemmer som har samme rett til å uttale oss og komme med tanker og innspill til saker som NBLF bør mene noe om. Dette er ingen kritikk, kun et konstruktivt forslag fra et av deres 1566 medlemmer.
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann