Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 31.08.2005
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ HOVEDBRANNSTASJONEN I OSLO DEN 31. AUGUST 2005.

Styremøtet ble formelt gjennomført den 31. august fra kl. 0900 og ble avsluttet kl. 1230.

Styremedlemmer, varamedlemmer, representanter fra søsterorganisasjonen i Sverige, representanter fra DSB og fra Norges brannskole samt brannsjef Kevin Arbuthnot fra West Yorkshire i England møttes dagen før, den 30. august, for drøfting/informasjon av følgende tema:

1) Internett som organisatorisk verktøy v/Per Ole Sivertsen

2) ICS v/Kevin Arbuthnot

Oslo brannvesen v/brannsjef Jon Myrvoldhaug presenterte 3D – taktisk trening på data – for Kevin Arbuthnot den 31. august mens NBLF gjennomførte sitt ordinære styremøte.

I styremøtet 31. august 2005 møtte følgende: Guttorm Liebe, Nils Erik Haagenrud, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Stein Gjøsund, Ståle Fjellberg og Ingar Gjesmoe

I tillegg møtte følgende vararepresentanter: Eyvind Aakerman, Knut Birger Bakken og Jarle Steinnes

Guttorm Liebe ønsket velkommen. Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige. Samtlige fremmøtte varamedlemmer ble gitt anledning til å delta i møtet.

Sak 47/05 Referat fra styremøte 30. mai 2005
Det var ingen bemerkninger til referatet. I tillegg gjorde Guttorm Liebe oppmerksom på at RIF har skrevet referat fra fellesmøtet med NBLF. Referatet er skrevet 3. juni 2005.
Vedtak: Referatet godkjennes. Referat som RIF har skrevet tas til orientering.
 
Sak 48/05 Beredskapskurs trinn 3 (brannsjefskurset)
NBLF er opptatt av at brannsjefens rolle må synliggjøres. Guttorm Liebe orienterte om at brannskolen har invitert NBLF til å bidra med innhold og læremidler i beredskapskurs trinn 3.
Vedtak: Siden NBLF er invitert av brannskolen til å bidra med innhold og læremidler må styrets medlemmer være forberedt på raskt å kunne gi sine synspunkter.
 
Sak 49/05 Læreplanutvalget for alarmoperatørkurs?
NBLF har tilbudt brannskolen sin deltagelse, men det er enda ikke mottatt tilbakemelding.
Vedtak: Saken stilles i bero til henvendelse kommer fra Norges brannskole.

Sak 50/05 Brannmannsutdanningen ved et veiskille?
På grunn av sommerferien har arbeidet ligget rolig. Ønsker NBLF å endre utdanningsmønsteret f.eks etter svensk modell? Studenter ved HSH skal gjennomføre en prosjektoppgave og arbeidsgruppen NBLF har oppnevnt for å vurdere brannmannsutdanningen skal se nærmere på saken til neste styremøte for å gi innspill til studentene.
Vedtak: Saken tas til orientering.
 
Sak 51/05 Deka-BDE.
Saken dreier seg om bruk av flammehemmende materialer. I en henvendelse er det gjort oppmerksom på at Norge går lengre enn EU i å forby bruk av flammehemmere. Dette av helsemessige årsaker. NBLF har blitt anmodet om å vurdere risikoen dette kan føre til i forhold til branner.
Vedtak: NBLF ønsker ikke å involvere seg i dette forholdet der brannsikkerhet stilles opp mot helsesikkerhet.
 
Sak 52/05 FEU-møte, Tromsø 2006.
Guttorm Liebe orienterte om etableringen av FEU og om norsk deltakelse siden 1995. Det gjennomføres to møter hvert år. I hvert møte diskuteres ledelsesformen. Frem til i dag har denne bestått ev en møteleder og en sekretær. Hvert land har to representanter. I utgangspunktet dekker hvert land alle sine kostnader, men det har blitt en praksis at arrangørlandet inviterer til enkelte sosiale arrangementer og middager. Fordelen med FEU er å ha et talerør inn i EU-systemet.
 
I 2006 skal det ene av de to årlige møtene gjennomføres i Norge, nærmere bestemt Tromsø. Det vurderes hvorvidt det bør gjennomføres et styremøte i Tromsø i forbindelse med FEU-møtet.
Vedtak: Det skal gjennomføres styremøte i Tromsø i forbindelse med FEU-møtet. Dette kan gjennomføres enten den 14. juni 2006 som er oppreisedagen eller den 15. juni samtidig som det er prosjektmøte i FEU. 16. juni og frem til lunsj 17. juni settes av til FEU-møte. 18. juni blir hjemreisedag.

Til Dublin-møtet i 2005 reiser Guttorm Liebe og Nils Erik Haagenrud som delegater og Per Ole Sivertsen reiser som observatør og informator for Tromsø-møtet. I tillegg skal han orientere og informere møteleder og sekretær.

Sak 53/05 Orienteringssaker
I) Møter og representasjoner
Neste styremøte ønskes flyttet. FEU-møtene i 2005 og 2006 går i henholdsvis Dublin og Tromsø. Neste landsrådsmøte planlegges 30. november og 1. desember i Oslo-området, men sted må avklares. Neste nordiske møte blir i februar/mars 2006 i Sverige.
II) Arbeidsutvalgets arbeidsform
Guttorm Liebe henviste til siste AU-notat.
III) Strategiske/tunge/langvarige saker
Guttorm Liebe henviste til siste AU-notat.
IV) Fagseminarer høsten 2005
Her er det viktig raskt å få kontaktpersoner på plass i de kretslag som står som teknisk arrangør. Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresser er nødvendig. I tillegg må arrangørsted med adresse, evt. kart og bilde fremskaffes. Dette skal meldes DSB. Trygve Lennavik og Ingar Gjesmoe er ansvarlige for den overordnede planleggingen i NBLF.
V) Håndboka
Ny håndbok deles ut til alle kretslagene samt til styremedlemmer. I tillegg skal det foreligge et visst antall eksemplarer på de ulike arrangørstedene for fagseminarene høsten 2005.
VI) Generalforsamlingen 2009
Det foreligger søknad fra Nordland. Denne avgjøres på styremøte i forkant av landsrådsmøtet 2005. Generalforsamlingen 2007 skal gjennomføres i Vestfold.
VII) Arbeidsgrupper, komiteer etc. –statusrapporter
I Hordaland er det igangsatt et prosjekt om skorstein og pipebranner i samarbeid med Gjensidige. Det er utarbeidet spørreskjema for å få avklart hvordan pipebrannene har startet.
VIII) Stipender
Det må avklares neste års opplegg og hvordan rammen skal beskrives.
 
Sak 54/05 Eventuelt
I) Nødnett.
Jack Hatlen orienterte fra møtet på Sørmarka. Avtalen om oppstart av nødnettprosjektet går stort sett etter oppsatt plan. Nødnett er et prosjekt som vil oppta NBLF. Hvilket budskap skal vi komme med når det f.eks. gjelder tunneler? Dekningsgrad og kostnad er viktig for kommunene. NBLF må regne med å bli en informasjonskilde til KS. Det vises ellers til side 12 i Håndboka.
Vedtak: NBLF tar saken til orientering. Guttorm Liebe tar forholdet rundt organisering opp med DSB. Det gamle policydokumentet om nødnett (TETRA) tas frem til neste styremøte. Så langt regner NBLF med at det vil være riktig at driftsorganiseringen legges rundt bestående 110-sentraler.
 
II) Kvalifikasjonsundersøkelse høst 2005.
Forslag til kartleggingsskjema har vært formidlet til styrets medlemmer.
Vedtak: NBLF støtter forslaget. Imidlertid ser NBLF at undersøkelsen bør utvides til også å omfatte fremtidig behov og ikke bare en kartlegging av dagens ståsted. Arbeidsgruppa som er oppnevnt for å se på brannmannsutdanningen skal sende forslag til tilleggsspørsmål til DSB. Ingar Gjesmoe orienterer Hans Moholt i DSB om dette.
 
III) Redningstjenesten i Norge og organisering av innsats.
Håndboka som politiet benytter er til revisjon. NBLF bør engasjere seg i forholdet som beskriver organisering på skadestedet. Det bør vurderes om det bør befinne seg en operativ leder brann under fagleder brann. Videre bør det ryddes opp i begrepene skadested – innsatssted – ytre områder.
Vedtak: NBLF bør utarbeide enkelte anbefalinger om hvordan brannvesenet organiseres ved aksjoner og som legges ut på NBLFs nettsider. Det bør opprettes en funksjon som operativ leder brann. Videre bør det ryddes i terminologien.
 
IV) Bruk av Internett.
Representanter fra Svenska brandbefälets Riksförbund rettet en takk til NBLF til informasjonen de hadde fått så vel om ICS og om NBLF Internettsider. Konklusjonen denne gangen var at svenskene hadde mye å hente fra Norge.
Vedtak: Saken tas til orientering.
 
V) Samband – avvik i telenettet.
Det konstateres at telenettet mangler prioritering av nødnettet. Det er konstatert feil i ruting av nødsamtaler og det er feil på abonnentidentifikasjonen. Sannsynligvis må myndighetene fremme tilleggskrav.
Vedtak: På vegne av NBLF retter Nils Erik Haagenrud en henvendelse til Post og Telesystemet med kopi til DSB der avvikene i funksjonaliteten blir påpekt.
 
VI) Pris på kartverk.
Statens kartverk tar i dag meget godt betalt når kommunale virksomheter skal benytte kartverket som kommunene i sin tid har skaffet Statens kartverk.
Vedtak. Per Ole Sivertsen utarbeider et skriv om saken.
 
VII) Profilering.
Hvordan ønsker NBLF å profilere seg? Hittil har NBLF ligget meget lavt.
Vedtak: Saken vurderes i forbindelse med budsjett 2006 nærmere årsskiftet.
 
VIII) Neste styremøte.
Neste styremøte var i utgangspunktet planlagt i Oslo sammen med RIF den 24. oktober. Det er tatt kontakt med RIF og blitt enighet om å flytte møte en uke.
Vedtak: Neste styremøte gjennomføres sammen med RIF i Oslo den 31. oktober 2005. Det beregnes at møtet begynner kl. 1100.
 
Med vennlig hilsen
Ingar Gjesmoe, sekretær
 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann