Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 30.05.2005
 

REFERAT FRA STYREMØTE I  NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT I LOKALENE TIL RIF (RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING) I OSLO DEN 30. MAI 2005.

Styremøtet ble formelt gjennomført den 30. mai 2005 fra kl. 1000 og ble avsluttet kl. 1600.

Første del av møtet var felles med RIF frem til kl. 1230. Deretter var det ordinært styremøte.

Fra RIF møtte: Bjørn Vik, Philip Mitusch, Tom Feragen, Trygg Konradsen, Terje Hugin, Nils Bergan og Bjørn Lundby.

Fra NBLF møtte: Guttorm Liebe, Jack Hatlen, Ståle Fjellberg, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Stein Gjøsund, Knut Berg Bentsen og Ingar Gjesmoe. Nils Erik Haagenrud meldte forfall samme dag.     

Siden fellesmøtet ble avholdt i lokaler til RIF ønsket de velkommen. Det ble gitt utrykk for fellesmøtets viktighet da det flere ganger er konstatert at RIF og NBLF har flere sammenfallende synspunkter, bl.a. det at brannvesenet bør inn i prosjekteringsfasen og rutinemessig delta på forhåndskonferanser.

Etter en kort presentasjon orienterte Terje Hugin nærmere om RIF. Agenda for fellesmøtet ellers var:

 • Byggesaksbehandling slik rådgiverne ser det
 • Byggesaksbehandling slik NBLF opplever det
 • Fremtidige samarbeidsformer.

Problemstillingen ble diskutert. Siden bygningslovutvalget sannsynligvis vil fremme en NOU til ny bygningslov i løpet av juni måned er det viktig å se om RIF og NBLF kan ha en felles syn på hele eller deler av NOUen som legges ut til høring. Dette kan være ett av samarbeidsområdene. Dette sees på som en viktig markering overfor myndighetene. Det bør derfor legges opp til et nytt fellesmøte høsten 2005. Når det gjelder prosessveileder er det deltakernes oppfatning at denne bør skrives av Statens bygningstekniske etat. De ”gule sider” har etter NBLFs syn spillt fallitt. Dette pga. manglende kompetansekontroll.

Konklusjonen ble at NBLF oversender sin møteplan til RIF v/Terje Hugin og inviterer til fellesmøte høsten 2005 hvor bygningslovsutvalgets høring blir tema. Videre var det ønskelig under nettsidene til NBLF og RIF å oppføre linker til hverandre. Høsten 2005 skal NBLF stå som teknisk arrangør til et nytt seminar som skal arrangeres i fellesskap av DSB og BE. Dersom det er ønskelig kan RIF stille med foredragsholder under seminaret hvor tema for eksempel kan være NY BYGGESAK. DSB orienteres om dette av Ingar Gjesmoe og Trygve Lennavik.

Deretter forlot medlemmene fra RIF møtet og NBLF fortsatte med ordinært styremøte.

Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige.

Sak 34/05 Referat fra styremøte 21.04.2005
Det var ingen bemerkninger til referatet.
Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 35/05 Samarbeid med rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Det vises til konklusjonen som står omtalt innledningsvis.
Vedtak: NBLF oversender sin møteplan til RIF v/Terje Hugin og inviterer til fellesmøte høsten 2005 hvor bygningslovsutvalgets høring blir tema. Videre ønskes det at NBLF og RIF å oppføre linker til hverandre på nettsidene. Høsten 2005 skal NBLF stå som teknisk arrangør til et nytt seminar som skal arrangeres i fellesskap av DSB og BE. NBLF orienterer DSB om at RIF kan stille med foredragsholder under seminaret hvor tema for eksempel kan være NY BYGGESAK.

Sak 36/05 Styrets arbeidsform 2005-2007
Vanligvis gjennomføres det 6 til 7 styremøter i året. Enkelte går over to dager, men normalt er det en-dags. De fleste gjennomføres i Oslo, men enkelte kan også gjennomføres hos andre samarbeidspartnere. I alle landsrådsmøter inviteres alle styremedlemmer og varamedlemmer og ledere av lokallagene. Det er opprettet et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og sekretær. Arbeidsutvalget tar seg av de utenlandske kontaktene i Europa og spesielt i Norden. De aller fleste arbeidsoppgaver deles på blant styrets medlemmer. Prinsippet ved saksbehandling er konsensusprinsippet. Fly, tog, buss eller privatbil kan benyttes til tjenestereiser. Fly kan bestilles av SAS Braathens ved å oppgi kundenummeret til NBLF. Andre tilfeldige billige flybilletter kan naturligvis bestilles. Bruk av egen bil godtgjøres med kr  2,25 pr. km. For hver passasjer gis det et tillegg på kr 0,20 for hver km.

Til slutt gjennomgikk leder de ulike arbeidsoppgavene som styremedlemmer har ansvar for, samt hvem som har kontakt med de ulike kretslagene. Oppgavene beskrives i Håndboka.
Vedtak: Styret tar arbeidsformen og oppgavene til etterretning. Dessuten undersøker Jack Hatlen om det er opprettet en egen klagenemnd til Norges brannskole. Hvis dette er tilfellet oppnevnes Hatlen til å sitte i klagenemnda. Ingar Gjesmoe undersøker Anne Hjorts styremedlemskap i Norsk brannvern forening og orienterer Guttorm Liebe.

Sak 37/05 Stipender
Det har vært kunngjort følgende reisestipend i 2005 – forebyggende - hvor tema skal være: ”Boligsprinkling som livreddende tiltak” og – beredskap – hvor tema skal være : ”Digitalt radiosamband ↔ innsatsorganisering”. Ved fristens utløp som var 20. mai 2005 forelå det to søknader. Den ene var fra teknisk brannmester/branningeniør Daniel Johansen i Oslo brann- og redningsetat og den andre var fra varabrannsjef Ove Stokkeland, Skien brannvesen og Trygve Lennavik, Ålesund brannvesen som ønsket et fellesopplegg fordi de begge er engasjert i spørsmålsstillingen gjennom sitt daglige arbeid. Det foreligger ingen søknad på beredskapsstipend.
Vedtak: Styret gir inntil kr 40 000,- i stipend til søknadene. Det forutsettes at alle tre går sammen om et fellesopplegg. Som vilkår setter NBLF som at:
Det skal lages en plan inkludert budsjett for studiereisene som sendes NBLFs styre for godkjennelse før reisen foretas.

 • Det skal lages en rapport, et regnskap samt en presentasjon fra studiereisene.
 • Scottsdale i USA skal besøkes for å studere deres  opplegg med bruk av boligsprinkler som tiltak for å redusere tap av liv og verdier. Det skal sees på sammenligningen med norske forhold i rapporten som utarbeides.
 • Det ønskes at kandidatene i tillegg besøker brannvesenet i Phoenix for å studere bruken av Incident Management System (IMS) i brannvesenet. Brannsjefen, Alan V. Brunacini er sentral i arbeidet med å utvikle "lokal IMS" og har skrevet flere bøker om temaet.
 • Det ønskes at kandidatene deltar på et Symphosium om IMS som arrangeres den 21. – 23. september 2005.
 • Det ønskes at kandidatene bruker en dag sammen med Fire Marshal Barbara Koffron som er leder av forebyggende avdeling i Phoenix fordi de er langt fremme også ¨innenfor tema som det ikke jobbes med i Norge. Dette omfatter ikke bare spesifikt forebyggende, men hele brannvesenet.
 • Kandidatene skal stille seg til rådighet for å presentere sine resultater for DSB og NBLF innen 31. desember 2005.

Sak 38/05 Fagseminarer høsten 2005
Det er bekreftet av DSB at det også høsten 2005 skal gjennomføres seminarer i samarbeid med BE rundt i landet slik som fant sted i 2004. DSB ønsker at lokallagene til NBLF står som tekniske arrangører. Henvendelse er gått til alle kretslag og de aller fleste har svart positivt. Enkelte oppgir at utenom de største byene bør seminarstedene alternere slik at alle kretslag kan nyte godt av tilbudet. Enkelte kretslag erfarte siste året at seminaravgiften var vanskelig å få inn da det kun skulle betales for lunsj mens selve seminaret var gratis.
Vedtak: Styret i NBLF viser til avtalen med RIF. Videre forutsetter NBLF at Trygve Lennavik og Ingar Gjesmoe fremmer lagenes ønsker om alternative arrangørsteder samt ryddig økonomi, for DSB. For øvrig tas saken til orientering. 

Sak 39/05 Beredskapskurs trinn 3 (brannsjefskurset)
Guttorm Liebe orienterte. Han pekte spesielt på ønske om å oppnevne en arbeidsgruppe på 10 personer som alle er interessert i hvordan store operasjoner skal organiseres. Først når denne organiseringen er klar kan det inntas i brannsjefskurset. Det er mulig noe kan kopieres fra politiets kurs.
Vedtak: NBLF er kjent med at neste beredskapskurs trinn 3 skal gjennomføres etter ny plan. Erfaringer fra dette kurset innhentes. Saken fremmes på nytt i neste styremøte.

Sak 40/05 Nødnett
NBLF er innkalt til møte den 15. juni i forbindelse med første byggetrinn.
Vedtak: NBLF ønsker at Nils Erik Haagenrud møter på vegne av NBLF. Innkallingen oversendes derfor til Haagenrud.

Sak 41/05 Læreplanutvalg for alarmoperatørkurs
Saken ble første gang fremmet på styremøtet i Florø. NBLF oppfordret brannskolen til å nedsette et læreplanutvalg. Videre stiller NBLF seg positive til å delta i utvalget.
Vedtak: Ingar Gjesmoe tilskriver Norges brannskole og orienterer om NBLFs syn på etablering av et læreplanutvalg samt at NBLF ønsker å delta i et slikt utvalg.

Sak 42/05 Brannmannsutdanningen ved et veiskille
Det vises til notat fra brannsjef Nicolay Underthun i Porsgrunn.
Vedtak: Det oppnevnes en egen arbeidsgruppe bestående av Jack Hatlen, Stein Gjøsund og Per Ole Sivertsen som starter utarbeidelse av et policydokument. NBLF setter ingen frist for arbeidet, men det ønskes informasjon i hvert styremøte om fremdriften. Jack Hatlen blir ansvarlig koordinator.

Sak 43/05 NBLFs handlingsprogram
Guttorm Liebe gjennomgikk neste periodes handlingsprogram for å se om det er saker som gjenstår. Reklamemateriell som slipsnåler, pins osv. er utsatt på grunn av bevilgning til flomkatastrofen. Prosjektet ”utskifting av brannbiler” er også formelt utsatt.
Vedtak: Styret for NBLF har ingen motforestilling til at reklamemateriell utsettes  til 2006. Prosjektet ”kriterier for utskifting av brannbiler” vurderes nærmere i neste styremøte.

Sak 44/05 Møter og lignende resten av 2005
Vedtak: Styret i NBLF vedtar følgende møteplan:

 • Styremøte 30.og 31. august i Oslo (for styre- og varamedlemmer)
 • Styremøte 24. oktober i Oslo (felles med RIF)
 • Landsrådsmøte 30. november og 1. desember sted er ikke bestemt.

Sak 45/05 Orienteringssaker:
I) Håndboka er i full produksjon. Det blir produsert 2 500 eksemplarer. Solskinnshistoriene skal beskrives bedre i neste utgave. Per Ole Sivertsen ser nærmere på det som står om Internett.
II) Internasjonale representanter. Nils Erik Haagenrud har deltatt på møte i Sverige. Jan Kongsvik og Guttorm Liebe har deltatt på FEU-møte i Cern. 24. til 26. august skal Ingar Gjesmoe representere NBLF på Danskenes årsmøde i Fredrikshavn. På andre FEU-møte høsten 2005 skal Guttorm Liebe og Nils Erik Haagenrud representere NBLF.
III) Brannteknisk kontaktforum avholdt møte 9. mai. Ingar Gjesmoe og Svenn Haugen er henholdsvis  medlem og varamedlem på vegne av NBLF. Ingen hadde anledning til å delta i møtet,. Referatet ble gjennomgått.
IV) Arbeidsgrupper, komiteer etc. - statusrapport
- Ny Sivilforsvarslov – Jan Kongsvik er ansvarlig, intet nytt.
- Deltidsbrannmannsutdanningen – Bjarne Vikshåland er ansvarlig, intet nytt.
- Studienemnd, HSH – Bjarne Vikshåland er ansvarlig, intet nytt.
- Veiledning – tilsyn utført av brann- og feiervesenet – Trygve Lennavik er ansvarlig, venter på å bli kontaktet.
- Revidering av NS 3910. Rådet for vedlikehold av håndslokkere – Knut Berg Bentsen er oppnevnt som NBLFs representant. Hen er innkalt til møte 15. juni 2005.
V) Nasjonale prosjekter.
- Kollegiet for brannfaglig terminologi –  kontakt er opprettet med Norsk språkråd – POS/GL
- Organisering på skadestedet – PowerPoint-serien nærmer seg ferdig - NEH/GL
- Rapportering av solskinnshistorier – alle.
VI) Internasjonale prosjekter.
- Fire Safety in Hotel prosjekt – Anne Hjort er ansvarlig.
- Multicom 112 Plus – Opprinnelig var NBLF medvirkende, men dette ble ikke godkjent. Tromsø brann- og redningsetat har overtatt.
- Statistikk – sammenlignbar i Europa. Her er intet nytt.
- FEU-Care – NBLF har oppdatert norsk informasjon.
- European Fire and Rescue Vocational Training Project  (FRVT) – Her håper NBLF at Norges brannskole skal ta tak i saken.
- CISM – kriseoppfølging av brannfolk. Opprinnelig ønsket prosjekt av Irlenderne i FEU. NBLF prøver å skaffe kontaktperson i Norge som rådgiver.

Sak 46/05 Eventuelt.
I. Søknad om stipend – Arnstein Fedøy
NBLF har mottatt en søknad om stipend i forbindelse med finansiering av prosjektoppgave. Fedøy, e-post: [email protected] henvender seg på vegne av til sammen tre søkere. Henvendelsen faller ikke inn under stipendordningen som er kunngjort da søkerne ikke er medlemmer av NBLF. Henvendelsen vurderes derfor som anmodning om økonomisk støtte.
Vedtak: NBLF yter kr 5 000,- i støtte til prosjektet. Det forutsettes at rapport sendes NBLF og legges ut på nettet. Videre forutsettes det at oppgaven presenteres minst en gang på møte for NBLFs medlemmer.

II. Flytting av praksisuke fra Hamar til Starum – Arvid Gilje
Gilje opplyser at han er lite tilfreds med at brannskolen tvinger praksisuka flyttet fra Hamar til Starum. Han ønsker engasjemnet fra forbundsstyret.
Vedtak: NBLF er prinsipielt av den oppfatning at praksisuka bør gjennomføres desentralisert og så nær den enkelte brannstasjon som mulig. Spørsmålet og hoødningen tas inn i policydokumentet.

III. Etablering av nettverk innenfor fagområder – henvendelse fra FEU
FEU ønsker at det etableres et nasjonalt nettverk bestående av kontaktpersoner som kan kontaktes innenfor ulike fagområder. Eksempler kan være tunneler.
Vedtak: Guttorm Liebe kontakter DSF for å få etablert nettverket.

IV. Kartverk i 110-sentraler - telefon eller mobiltelefoner får opprinnelsesmarkering (pris)
Pris på kartverket blir meget kostbart i henhold til opplysninger. Etter NBLFs syn burde formell anskaffelse skje via DSB for distribuering i stedet for at hver enkelt 110-sentral anskaffer dette. Det bør sammenlignes med andre nødsentralers anskaffelse.
Vedtak: Per Ole Sivertsen og Ingar Gjesmoe utarbeider et brev til Justisdepartementet. Sivertsen lager første utkast.

Med vennlig hilsen
Ingar Gjesmoe, sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann