Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Egersund
Dato: 27.05.2005
 

Disse møtte:
Rolf B. Sandslett, Rolf B. Eide, Svein Myklebust, Audun Matre og Lars Ove Østrem.

Forfall: Oddvar Krakk og Anne Hjort.

Saksliste

Sak nr. 01.01.05
Konstituering av nytt styre.
 
Saksopplysninger: Nytt styre er satt, Rolf B. Sandslett (leder), Svein Myklebust (nestleder), Oddvar Krakk (sekretær), Rolf Bernt Eide (kasserer), Lars Ove Østrem (styremedlem), Audun Matre (varamedlem), Anne Hjort (varamedlem).
Oddvar Krakk har meldt forfall grunnet sykdom og har permisjon fra styreverv inntil videre.
Vedtak: Lars Ove Østrem fungerer som sekretær inntil videre.

Sak nr. 02.01.05
Referater.   
Saksopplysninger: Innkalling til årsmøte, referat fra medlemsmøte/årsmøte blei gjennomgått. Medlemmene oppfordres til å lese referat fra NBLF sine nettsider. (www.nblf.no)
Vedtak: Ovennevnte referat ble godkjent.
 
Sak nr. 03.01.05
Generalforsamlingen i Florø.
Saksopplysninger: Rolf B. Sandslett, Audun Matre, Egil Øverland, Oddvar Krakk og Rolf B. Eide var Rogalands delegasjon på generalforsamlingen i Florø.
Seminardelen hadde ”ROS –analyse” som tema med mange inntresanne innlegg. Den sosiale delen på forsamlingen var meget vellykket.
Henviser videre til referat på NBLF sine nettsider.
Under generalforsamlingen ble det foretatt valg av nye medlemmer til forbundsstyre, NBLF.
Delegatene fra Rogaland reagerte på at styret i RBL ikke var informert om at det var utnevnt en kandidat til forbundsstyre fra RBL sine medlemmer.
En kan med fordel i fremtiden bruke kretslaget i utnevnelse av egne kandidater til forbundets styre, dette vil være med på å sikre aktive, gode og kvalifiserte kandidater.
Styret i RBL mener videre at forbundsstyre bør gjenspeile medlemsmassen i kretslagene.
Vedtak: Styret gir leder oppdrag i å skrive et brev til forbundsstyre vedrørende vår oppfattelse av prosessen i forkant av valget.
Leder tar kontakt med nytt medlem i forbundsstyre, Ståle Fjellberg og inviterer han til neste styremøte.

Sak nr. 04.01.05
Nye medlemmer.
Saksopplysninger: Fire stk har søkt om medlemskap, disse fire er:
- Carl Eivind Mølstre, brannmester, Karmøy brann- og redningsvesen. - Sigbjørn Østerhus branninspektør, Brannvesenet sør Rogaland.
- Bjørn Øystein Rossebø, brannmester, Haugesund brann- og redningsvesen.
- Kjell Noralf Bjørkelund, brannmester, Haugesund brann- og redningsvesen. Alle disse oppfyller kriteriene for medlemskap.
Vedtak: Styret godkjenner alle disse som medlemmer.  
Kasserer sørger for medlemskontingent blir innbetalt, og sekretær sørger for at nye medlemmer får velkomstinformasjon.
 
Sak nr. 05.01.05
Innsatslederkurset 2005.
Saksopplysninger: Evalueringsskjema viste at deltagerne var meget fornøyd med forelesere, faglig innhold/utbytte og selve gjennomføringen av kurset.
Kurset ble gjennomført med kun 2 instruktører mot normalt 4, dette grunnet forfall. Instruktør Oddvar Krakk har utrykt at kursleder bør ha høyere honorar enn instruktører da denne rollen medfører en del ekstra arbeid. Tidligere vedtatt kurshonorar har vært 2000 kr pr. instruktør, og det har ikke vært praksis å differensiere på om man er kursleder og/eller instruktør.
Vedtak: På kurs som ble avviklet i 2005, honoreres instruktør med 3000 kr. og kursleder med 4000 kr., dette grunnet merarbeid etter forfall av instruktører. Det arrangeres nytt innsatslederkurs i februar/mars 2006.
Fremtidig honorering på kurset blir tatt opp som egen sak på neste styremøte.

Sak nr. 06.01.05
Reisestipend til medlemmer, Rote Hahn turen.
Saksopplysninger: RBL har tidligere satt av en pott på 30 000 kr til støtte for egne medlemmer i forbindelse med egne utgifter til Rote Hahn tur.
Vedtak: Deler av avsett pott blir brukt til å dekke RBL -medlemmers egne utgifter til dokumenterte bo- og reiseutgifter. Den resterende potten disponeres under selve turen av styreleder i RBL, Rolf B. Sandslett, til sosialt samvær for RBL sine medlemmer.

Sak nr. 07.01.05
Medlemsmøte juni.
Saksopplysninger: Møtet er planlagt arrangert mandag 13. juni.
Audun orienterte om tema som er planlagt til møtet.
Vedtak: Styret setter en deltakerpris for lagets medlemmer på 100 kr, og 250 kr for eksterne deltakere.

Sak nr. 08.01.05
Møteplan, medlemsmøter og styremøter.
Saksopplysninger: Leder orienterte om sitt forsalg til møtedatoer for styremøter, medlemsmøter og årsmøte.
Vedtak: Følgende møtedatoer ble satt:
Styremøter: 25. august, 20. oktober, 15. desember (julemøte), 19. januar, 9. mars.
Medlemsmøter: 13. juni, 8. september, 10. november, 26. februar.
Medlemsmøte/årsmøte 30.mars.

Sak nr. 09.01.05
Eventuelt.
Saksopplysninger:
1. Rolf B. Eide fremviste en demoutgave av et regnskapsprogram, programmet virket meget godt og vil være et godt hjelpemiddel for kasserer. 2. Rolf B. Sandslett mente vi burde opprette kontakt med HSH- studentorganisasjon og få disse med som støttemedlemmer.
3. Rolf B. Sandslett mente at RBL bør ha gaver til div. formal.
4. Rolf B. Sandslett informerte om at Onar Walland har sagt ja til å være vognkontakt i nordfylket.
5. Audun Matre mente vi har mange nye aktører i fylket som er aktuelle som støttemedlemmer
6. Rolf B. Sandslett orienterte om avtale med Gjensidige vedr. øvelsesvogn, denne er nå ferdigforhandlet og underskrevet.
7. Rolf B. Sandslett orienterte om at RBL har signalisert ønske ovenfor dsb om å arrangere dsb -seminar 2005.
Vedtak:
1. Kasserer kjøper inn dette programmet.
2. Lars Ove Østrem tar kontakt med studenter på HSH for å opprette kontakt.
3. Vimpler blir innkjøpt som diverse takkegaver, vi sørger for at Inge Grødem blir invitert til neste styremøte.
4. Vognkontakt i nord -fylket blir Onar Walland.
5. Audun utarbeider et skriv, rettet mot aktuelle aktører, som gir litt informasjon om RBL og oppfordrer disse til å gå inn som støttemedlemmer.
6. Tas til orientering.
7. Tas til orientering.


Rolf B. Sandslett - Lars Ove Østrem
Leder                    Sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann