Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Bergen
Dato: 06.06.2002
 

REFERAT FRA STYREMØTE I  NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND PÅ HOVEDSTASJONEN I BERGEN DEN 6. JUNI 2002.

Følgende møtte: Guttorm Liebe, Jan Kongsvik, Per Ole Sivertsen, Rolf Hermansen, Ingar Gjesmoe, Per Olav Stangjordet,
Jarle Steinnes, Håkon Dyrstad

Svein Arne Jerstad og Svenn Haugen hadde meldt forfall. Steinnes og Dyrstad møtte som representanter for dem

Guttorm Liebe åpnet møte som startet kl. 1600 og varte til kl. 2120. Han ønsket alle velkommen og viste til arbeidsutvalgets notat pr. 2. juni med sakskommentarer. Han takket ellers for at NBLF fikk anledning til å gjennomføre møte i tingsalen på hovedbrannstasjonen i Bergen. Bergen brannvesen spanderte i tillegg velsmakende mat og drikke på deltakerne.

Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Sakene som ble behandlet var:

Sak 20/02 Referat fra styremøte i Oslo den 12. april 2002.
Vedtak: Referatet ble enstemmig godkjent. 

Sak 21/02 if-vognene.
Per Olav Stangjordet og Guttorm Liebe refererte fra forhandlingsmøte med if. Avtalen vil ikke bli fornyet, men en normal nedleggelse av driften er akseptert av forsikringsselskapet. Ny avtale forsøkes etablert med forsikringsselskapet Gjensidige. Det vil bli utarbeidet en "historisk" rapport fra vogndriften. Så langt synes det klart at alle vognene skal gå tilbake til if. NBLF vil imidlertid forsøke å få overtatt disse vederlagsfritt. Sammen med arbeidsutvalgets notat fulgte det et eget notat om øvelsesvognene. Dette ble gjennomgått og alternative prosjekter ble diskutert.
Vedtak: Styret i NBLF skisserer enstemmig overfor if at flere av vognene har fastsatte kjøreplaner frem til siste del av 2002. NBLF forutsetter derfor at driften kan avsluttes i henhold til oppsatte kjøreplaner og at faktura blir sendt forsikringsselskapet i henhold til disse.
Guttorm Liebe skal arbeide videre med prosjektnotatet og "stresse" områder hvor NBLF kan ha en høyere inntjening. 
Forøvrig får arbeidsutvalget alle fullmakt til å arbeide videre med Gjensidige Nor. Det bør ikke innledes samarbeidsavtaler med andre samarbeidspartnere før avtale med Gjensidige Nor er avklart.

Sak 22/02 Kommunalteknikk 2003.
Ingar Gjesmoe redegjorde for saken så langt. Seminardelen synes grei. Vanskeligheten synes imidlertid å være å få kontaktpersoner i kretslagene til å engasjere seg i konkurransedelen der skoler over hele landet kan konkurrere med en avslutning under kommunalteknikk 2003. Kanskje vi heller skal satse på å finne en "forebyggende helt". En helt som ikke tidligere er fremhevet i massemedia.
Vedtak: NBLF tar saken til orientering. Komiteen utvides slik at den totalt omfatter Svenn Haugen, Per Ole Sivertsen og Ingar Gjesmoe. Komiteen gis anledning til å arbeide videre med et eventuelt konkurranse men hvis denne ikke kan gjennomføres av praktiske årsaker vi komiteen også være en del av "juryen" som kan kåre en "forebyggende helt". Kretslagene oppfordres til å engasjere seg.

Sak 23/02 Deltidsbrannmannsopplæringen.
Bjarne Vikshåland orienterte om status. DBE og brannskolen er nå enige om bruke av de 4 millionene som er avsatt i første omgang. Han orienterte videre bl.a. om kursstart, om dispensasjoner og overgangsordninger, om praksisuka og øvelsesanlegg.
Vedtak: NBLF forutsetter enstemmig at Bjarne Vikshåland følger tidligere opplegg og at han sjekker ut om hvem NBLF skal påvirke i økonomisk retning og når dette kan skje.
Ordningen bør føre til at det blir en fast budsjettpost for departementet.

Sak 24/02 Internett.
Per Ole Sivertsen orienterte om at medlemsregistreringene fra kretslagene nå er i gang. Hedmark, Hordaland, Vestfold og Polar synes å ha gjort sin del. Alle kretslagene må selv ta ansvar for å gjøre dette og i denne forbindelse forutsettes det at de kontakter Sivertsen i Tromsø for nødvendig hjelp. Når dette har funnet sted vil medlemmene automatisk få brannbefalsnytt pr. mail eller i papirversjon.
Vedtak: NBLF oppfordrer enstemmig alle kretslagslederne til å følge opp registreringen slik at denne blir komplett.

Sak 25/02 "Bilkomite".
Det er kommet positive signaler tilbake fra leverandører, men det må forventes at også NBLF må ta sin økonomiske del.
Vedtak: Enstemmig utsetter NBLF saken inntil det foreligger totaloversikt over økonomien.

Sak 26/02 FireSafe europe 2003.
Her er det snakk om en økonomisk garanti som i utgangspunktet synes enkel, men som nå er økonomisk problematisk.
Vedtak: Siden ikke alle sponsoravtaler er på plass for NBLF må styret enstemmig utsette saken til neste styremøte og til NBLF har fullstendig oversikt over den økonomiske situasjonen.
 

Sak 27/02 Orienteringssaker.
1. PEs ytre apparat (det lokale eltilsyn DLE).
2. Forskrifter til ny lov om brannvern legges ut på nettet.
3. Ett nødnummer.
4. Stortingsmelding nr. 17. om overordnet organisering av Norges sivile beredskap. Se også arbeidsutvalgets notat og sak 16. Meldingen er utsatt til behandling i Stortinget til høsten.
5. Ny brannvernforening/fagforbund. Etableringen er foreløpig lagt på is. Som NBLF mener er det flere andre som er enige i at denne typen konkurranse om medlemmer skader mer enn den gagner.
6. Ny forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer.
7. Brannsikring av verneverdige bygninger og steder.
8. Ansvarsproblemet. Se forøvrig arbeidsutvalgets notat i sak 20.
9. Tetra høringsgruppe. Det vises til brev fra DBE av 3. juni 2002. DBE ønsker heller en referansegruppe og de har derfor forkastet NBLFs forslag. For fremtiden ønsker NBLF skriftlig henvendelse fra DBE om mandater.
10. Utstiller. Active Phonetics om midlertidig utstilling og reklame på NBLFs internettside.
11. New York Fire Department har orientert byens ledelse om tiltak som konsekvens av 11. september 01. Guttorm Liebe mailer denne til alle.
12. Svenska brandbefälets riksförbund - kongress. NBLF takker nei til å delta på grunn av økonomien.
13. Norsk Brannvern Forening - valg til foreningens Råd og styre. Jan Kongsvik, Arendal er medlem i Rådet med Per Ole Sivertsen, Tromsø som hans vararepresentant. Anne Hjort, Stavanger er styremedlem med Jon Myrvoldhaug, Oslo som vararepresentant.
14. Ny lov om brannvern. Denne ble behandlet i Stortinget 7. mai. Vi "vant" kampen om at brannsjefen skulle beholdes som tittel i loven, men "tapte" likevel på målstreken fordi Stortinget ved en feil ikke stemte over komiteens flertallsbeslutning men over det opprinnelige forslaget. Departementet ser nå hvordan dette kan "ryddes" opp i forbindelse med forskriftene.
15. Stortingsmelding nr. 54. Det er forunderlig at staten har bidratt med 405,8 millioner kroner til beredskap etter 11. september 2001 uten at noe er tilført kommunenes brannvesen. Hva er de brukt til?
16. Nødtelefoner - prioritering. Det har skjedd at nødmeldinger ikke har kommet frem til nødsentralene. Det er konstatert at disse telefonene oppfører seg som et hvert annet 8-sifret nummer slik at de vil "stille seg i køen" når noe galt oppstår.

Sak 28/02 Eventuelt:
1. Vedtektsendring - økonomisk debatt.
Styret må vurdere om det er nødvendig å iverksette tiltak for å begrense pengebruken. En løsning er å redusere antall styremedlemmer. Eget notat er utarbeidet av Jan Kongsvik.
Vedtak: NBLF ønsker å drøfte saken i neste styremøte. Notatet fra Jan Kongsvik kopieres og sendes ut sammen med møtereferatet.

2. Forebyggende etterutdanningskurs.
Norges brannskole har oppfordret NBLF til å oppnevne en deltager i læreplanutvalget.
Vedtak: NBLF oppnevner Per Ole Sivertsen, Tromsø.

3. Klagenemnd - Norges brannskole.
NBLF er anmodet om å oppnevne en representant i skolens klagenemnd.
Vedtak: NBLF oppnevner Bjørn Bakkhaug som medlem i klagenemnda.

4. Generalforsamlingen 2003.
Det vises til arbeidsutvalgets notat nr.
Rammeforslag er utarbeidet og Trygve Lennavik oppfordres til å maile dette til Ingar Gjesmoe slik at det kan sendes ut til alle styremedlemmene. Som "rød tråd" har styret sett på to muligheter.
 - Hvordan kan vi påvirke den nye organisasjonen vi har fått på beredskap?
 - Hva med Tilsynsvirksomhetene under tema organisering av tilsyn og tilsynsenheten?
Vedtak: NBLF tar ikke beslutningen om konferansens røde tråd før over sommerferien. Kanskje tråden bør favne begge mulighetene? Forøvrig godkjenner NBLF enstemmig rammeplanen.

5.   Innbydelse til Finland.
Vedtak: Ingar Gjesmoe svarer høflig at NBLF ikke har anledning til å delta.

6.   Statlig brannvesen.
Håkon Dyrstad tok opp temaet om et eventuelt statlig brannvesen. Dette ble drøftet inngående.
Vedtak: NBLF er enstemmig enige om å ha "antennene ute", men fortsatt mener NBLF at tiden ikke er politisk moden.

Av praktiske grunner ble orienteringssakene behandlet til slutt. Steinnes og Dyrstad måtte forlate møte kl. 2045 på grunn av transport. Orienteringssakene 15 og 16 ble det orientert om etter at de hadde gått. Møtet sluttet kl. 2120.

NB!!!! På vegne av gruppa som skal skrive historien om NBLF i forbindelse med 25-års jubileet ble det for noen måneder siden sendt ut et brev fra Arne Wold der han etterlyste informasjon om kretslagene og om mulige bilder. Som vanlig er det treghet i systemet. Kretslagenes leder bes følge opp saken.

Neste styremøte bestemmes til 11. september 2002 og sannsynlig sted blir Oslo. Dato må markeres.

Med vennlig hilsen

 

Ingar Gjesmoe
sekretær    

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann