Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Florø
Dato: 23.04.2005
 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND AVHOLDT I FLORA SAMFUNNSHUS I FLORØ DEN 23. APRIL 2005.

1. Åpning.
Kl.1400 åpnet Guttorm Liebe den 13. Generalforsamlingen siden Norsk Brannbefals Landsforbund ble stiftet, den 17. mars 1979. Han ønsket alle velkommen til en vellykket Generalforsamling, rettet en velfortjent takk til Sogn og Fjordane brannbefalslag for arrangementet og ønsket spesielt Lars Hviid fra Danmark og Odd Rød fra Gjensidige velkommen. Han foreslo at Odd Rød skulle gis talerett, Dessuten orienterte han om en del av oppgavene som NBLF har vært opptatt av i perioden. Han erklærte Generalforsamlingen for åpnet.

Innkalling og saksliste til Generalforsamlingen  ble enstemmig godkjent. Odd Rød ble gitt talerett av Generalforsamlingen.

2. Opprop av representanter. Godkjenning av kretslagenes representasjon. Konstituering. Fastsettelse av møte- og valgreglement.

Guttorm Liebe orienterte om at er det vedtektsbestemt at kontingent for medlemmer som er registrert pr. årsskiftet skal være betalt inn til forbundsstyret innen 1. april. Noen lokallag har foretatt innbetalingen noe seinere men før Generalforsamlingen. Generalforsamlingen ble forespurt om de ville akseptere at alle som hadde betalt inn sin kontingent før Generalforsamlingen kunne få stemmerett.      

Ingar Gjesmoe foretok opprop av styrerepresentantene og av kretslagenes delegater.

Guttorm Liebe ba om Generalforsamlingens tillatelse til å ta opp følgende ekstrasaker:
a)  Revidert budsjett for 2005 som sak i tillegg under pkt. 7.

Følgende ble enstemmig vedtatt av Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen aksepterer at alle lokallagene som har gjort opp sin  kontingent før Generalforsamlingen, skal ha stemmerett.

Styret og delegatene utgjorde til sammen 55 stemmeberettigede.

Møte- og valgreglementet slik det står i Håndboka ble repetert.

Generalforsamlingen aksepterer å ta opp revidering av budsjett 2005 under pkt. 7.

Generalforsamlingen samtykker i at Guttorm Liebe og Odd Rød slipper til etter den ordinære Generalforsamlingen med enkelte orienteringssaker.

3. Valg av dirigent, sekretær, to medlemmer av redaksjons- og pressekomité, to representanter som sammen med lederen skal underskrive møteprotokollen.
Følgende ble enstemmig valgt av Generalforsamlingen:
Dirigent: Oddbjørn Indregård
Sekretær: Ingar Gjesmoe
Redaksjons- og pressekomité: Bernhard Øberg og Nils Ove Sollid
Protokollsunderskrivere: Ove Stokkeland fra Telemark og Svenn Haugen fra Oslo og Akershus.

4. Beretning for siste toårs periode 2003 – 2005.
Guttorm Liebe gjennomgikk beretningen som var sendt ut til alle kretslagene på forhånd. Beretningen er et fyldig dokument. I tillegg ble den vist på storskjerm. Enkelte punkter som ble omtalt var bl.a. Historieboka og takk til de tre redaktørene Ronny Røren, Arne Wold og Terje Rosén samt 25 års jubileet som forbundet markerte med god hjelp av Oslo og Akershus brannbefalslag. Det ble orientert om mulig feil i omtalen om læreplanen for beredskapskurset trinn 3. Kontakten med kretslagene har mulig blitt noe bedre. Fagseminarene har vært en medvirkende årsak. Reetablering av Nordland brannbefalslag har vært en hyggelig sak.
Som avslutning ble nordisk og europeisk samarbeid trukket frem. Helt til slutt takket Guttorm Liebe alle styrerepresentantene for samarbeidet de siste to årene.

NBLFs styre anbefaler at beretningen for perioden 2003 – 2005 godkjennes.  

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:
Beretningen for perioden 2003 - 2005 godkjennes.

5. Regnskap med revisorenes bemerkninger for siste 2-års periode.
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Svein Arne Jerstad.  Revisorenes påskrift foreligger. De har ingen innvendinger til regnskapet.

NBLFs styre anbefaler at regnskapet godkjennes.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:
Regnskap for 2003 og 2004 ble godkjennes.

6. Fastsettelse av kontingent for enkeltmedlemmer og for institusjonelle støttemedlemmer.
NBLFs styre anbefaler at kontingent for enkeltmedlemmer og for institusjonelle  støttemedlemmer for neste periode holdes på samme nivå som i 2005.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:
Dagens kontingenter for enkeltmedlemmer og for institusjonelle støttemedlemmer godkjennes.

7. Budsjett for perioden 2005 – 2007.
Siden budsjettet for 2005 er vesentlig endret i forhold til det som ble fremlagt for forrige generalforsamling ble Generalforsamlingen orientert om endringene av Guttorm Liebe.

Deretter gjennomgikk han budsjettforslaget for 2006 og 2007.

NBLFs styre anbefaler at  det reviderte budsjettet for 2005 og budsjettene for 2006 og 2007 godkjennes.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:
Styrets reviderte budsjett for 2005 godkjennes.
Videre godkjenner Generalforsamlingen styrets budsjettforslag for 2006 og 2007.

8. Handlingsprogram for kommende periode.
Nestleder Jan Kongsvik orienterte om viktigheten av å fremlegge budsjett og handlingsprogram. Dette ivaretar medlemmenes faglige og sosiale interesser, brannvesenets anseelse og likeverdige vilkår. Kontakten med myndighetene og faglig utvikling av brannvesenet ble trukket frem. Stipendordningen pekes også på som viktig. Bedre utdanning og gjennomføring av egne kurs fremkommer i handlingsprogrammet. En aktiv og god  samarbeidspartneren til NBLF er forsikringsselskapet Gjensidige. Vi  har fått sterk oppfordring fra DSB om brannsjefenes deltagelse i kommunal ROS analyse. NBLF er på banen når det gjelder FEU, men det er viktig hele tiden å se til at samarbeidet med Europa for øvrig er nyttig for NBLF. Aktivitet og ryddigheten i forholdet til kretslagene er viktig. Det ble til slutt pekt på utredning styret ønsker å gjennomføre for å se på muligheten å ha en lønnet sekretær.

NBLFs styre anbefaler at handlingsprogrammet for perioden 2005 til 2007 godkjennes.
 
Generalforsamlingen vedtok enstemmig:
Styrets forslag til handlingsprogram for perioden 2005 til 2007 godkjennes.

9. Innkomne saker.
Ingen saker er innmeldt.

10. Valg.
Valgkomiteen ved Bjørn Bakkhaug som leder presenterte forslag. Han orienterte om at de av styrets som er foreslått erstattet ikke er ”kastet”, men alle har bedt om erstatning. Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til verv som styrerepresentanter, vararepresentanter og revisorer:

Leder: Guttorm Liebe, Telemark brannbefalslag
Nestleder: Nils Erik Haagenrud, Hedmark brannbefalslag
Sekretær: Ingar Gjesmoe, Buskerud brannbefalslag
Kasserer: Knut Berg Bentsen, Agder brannbefalslag
Styremedlem: Per Ole Sivertsen, Polar brannbefalslag
Styremedlem: Trygve Lennavik, Møre og Romsdal brannbefalslag
Styremedlem: Stein Gjøsund, Hordaland brannbefalslag
Styremedlem: Jack Hatlen, Østfold brannbefalslag
Styremedlem: Lars Ståle Fjellberg, Rogaland
1. vararepresentant: Eyvind Aakerman, Østfold brannbefalslag
2. vararepresentant: Narve Helle, Buskerud brannbefalslag
3. vararepresentant: Knut Birger Bakken, Oppland brannbefalslag
4. vararepresentant: Jarle Steinnes, Vestfold brannbefalslag
5. vararepresentant: Terje Albinson, Oslo og Akershus brannbefalslag
Revisor: Fred Øystein Andersen og Svein Arne Jerstad

Følgende ble enstemmig valgt av Generalforsamlingen til styret:
Leder: brannsjef Guttorm Liebe – Telemark
Nestleder: brannsjef Nils Erik Haagenrud – Hedmark
Sekretær: varabrannsjef Ingar Gjesmoe – Buskerud
Kasserer: branningeniør Knut Berg Bentsen – Agder
1. styremedl.: branningeniør Per Ole Sivertsen – Polar
2. styremedl.: branningeniør Trygve Lennavik – Møre og Romsdal
3. styremedl.: brannsjef Stein Gjøsund – Hordaland
4. styremedl.: brannsjef Jack Hatlen – Østfold
5. styremedl.: avd. leder forebyggende Lars Ståle Fjellberg – Rogaland  
 

Følgende vararepresentantene ble enstemmig valgt av Generalforsamlingen:
1. vararep.: branninspektør Eyvind Aakerman – Østfold
2. vararep.: branninspektør Narve Helle – Buskerud
3. vararep.: overbrannmester Knut Birger Bakken – Oppland
4. vararep.: varabrannsjef Jarle Steinnes – Vestfold
5. vararep.: varabrannsjef Terje Albinson – Oslo og Akershus

Følgende revisorer ble enstemmig valgt av Generalforsamlingen:
branningeniør Svein Arne Jerstad – Kvinesdal
varabrannsjef Fred Øystein Andersen – Oslo og Akershus

NBLFs styre foreslår følgende valgkomité:
Leder:  Bjørn Bakkhaug – Oslo og Akershhus
Medlem: Jan Kongsvik – Agder
Medlem: Bjarne Vikshåland – Rogaland

Følgende ble enstemmig valgt inn i ny valgkomité av Generalforsamlingen:
brannsjef Bjørn Bakkhaug – Nedre Romerike (leder)
brannsjef Jan Kongsvik – Arendal
brannsjef Bjarne Vikshåland – Karmøy

12. Avslutning.
Guttorm Liebe orienterte nærmere om digitalt nødnett og om kommunenes kostnader. Fordelingsnøkkel og driftskostnaden må vi forsøke å få oversikt over.

Brannforebyggende forum har NBLF inngått samarbeidsavtale med. Den 5. og 6. september 2005 gjennomfører de fagseminar i Kristiansand.
 
Solskinnshistorier oppfordrer alle til å registrere. Dessuten skal alle merke seg at aksjon boligbrann skal gjennomføres den 6., 7. og 8. desember 2005. Alle kretslag skal inngå avtaler med Gjensidige.

Odd Rød orienterte  om at selskapet nå heter Gjensidige og vekteren er blå! Han gikk kort gjennom forventningene som selskapet har til samarbeidsavtalen med NBLF.

Aksjon boligbrann synes å ha hatt en svært positiv virkning på brannutviklingen.

Landsrådsmøte i år orienterte Guttorm Liebe om at skal gjennomføres
30. november og 1. desember 2005.
 
Generalforsamling i 2007 inviterte Vestfold brannbefalslag til i Sandefjord. Arrangementet i 2009 ønsker Oppland brannbefalslag å invitere til. Endelig avgjørelse bestemmes på landsrådsmøtet i 2005.

Nødnettmøtet skal gjennomføres 15. juni 2005.

Guttorm Liebe avsluttet formelt Generalforsamlingen 2005 med å takke samtlige delegater for tilliten og Sogn og Fjordane brannbefalslag for et vel gjennomført arrangement. Han takket det avtroppende styret og oppfordret det nyvalgte styret og alle kretslagene til godt samarbeid i tiden som kommer og meldte at Generalforsamlingen 2005 formelt var avsluttet kl. 1600.

Ingar Gjesmoe   -   Guttorm Liebe

Ove Stokkeland – Telemark   -   Svenn Haugen – Oslo og Akershus

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann