Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Florø
Dato: 21.04.2005
 

REFERAT FRA STYREMØTE I  NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT I FLORØ DEN 21. APRIL 2005.

Styremøtet ble formelt gjennomført den 21. april 2005 kl. 1600 og ble avsluttet kl. 1930.

Følgende møtte: Guttorm Liebe, Jan Kongsvik, Bjarne Vikshåland, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Håkon Dyrstad, Eyvind Aakerman, Jarle Steinnes og Ingar Gjesmoe     

Trygve Lennavik møtte kl. 1715. Fra Sogn og Fjordane brannbefalslag møtte Jarle Dragesæt i forbindelse med gjennomgang av generalforsamlingsdokumentene.

Guttorm Liebe ønsket velkommen. Takket Sogn og Fjordane for initiativet.

Det var ingen merknad til innkallingen eller sakslisten. Enkelte saker ble meldt under eventuelt.

Sak 24/05 Referat fra styremøte 8. mars 2005 
Under generalforsamlingen under sak 16/05 står det bl.a. at
redaksjonskomiteen også skal fungere som valgkomité.  Det riktige er at redaksjonskomiteen også skal fungere som tellekorps.
Vedtak: Referatet godkjennes med merknaden som er nevnt over.

Sak 25/05 Generalforsamlingen 2005.
Innkallingsdokumentene ble gjennomgått. Selve arrangementet starter kl. 1400 og ønskes ferdig kl. 1600 av hensyn til dagens videre arrangement.
Normal prosedyre følges i forbindelse med generalforsamlingen. Guttorm Liebe åpner selve Generalforsamlingen, får forsamlingens aksept til antall stemmeberettigede i forhold til innbetalt kontingent og tar opp de nødvendige valg som møteleder (Oddbjørn Indregård) og møtesekretær (Ingar Gjesmoe) samt kandidater til redaksjons- og pressekomite og tellekorps (Nils Ove Sollid og Bernhard Øberg) og til slutt to protokollunderskrivere (Ove Stokkeland og Svenn Haugen).
Arbeidsfordelingen ellers blir: Ingar Gjesmoe foretar navneopprop, Guttorm Liebe gjennomgår beretningen, Svein Arne Jerstad legger frem regnskapet, Guttorm Liebe legger frem egen sak om kontingenten, revidert budsjett for 2005 samt budsjett for 2006 og 2007. Jan Kongsvik presenterer handlingsprogrammet. Valgkomiteens leder, Bjørn Bakkhaug, presenterer komiteens forslag. Som ny valgkomite foreslår styret Bjørn Bakkhaug, Bjarne Vikshåland og Jan Kongsvik. Hvis det aksepteres av generalforsamlingen kommer Guttorm Liebe med en del informasjoner. Dessuten slippes Odd Rød fra Gjensidige til. Avslutning blir en takk til det gamle styret. Sogn og Fjordane Brannbefalslag ønsker at alle aktivt vil besøke utstillerne, for de utgjør en vesentlig del av finansieringen av generalforsamlingen.
Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering.

Sak 26/05 Stipender 2005.
Reisestipend, to stk., begrenset oppad til 40000,- deles ut i 2005. Økonomien er sikret. I tillegg til budsjetterte egne midler (inntil kr. 30000,-) har DSB bevilget kr. 10000,- for 2005. Stipendordning vil utvikle Forbundet. Det må være klare forpliktelser. Et stipend retter seg til forebyggende. Kandidaten som velges skal studere betydningen av boligsprinkling overfor tap av liv og verdier.  Et studie av dette i Scottedale, USA med en sammenligning overfor norske forhold skal inngå i studiereisen.
Det andre stipendet går på beredskap – digitalt radiosamband – innsatsorganisering. Kandidaten skal studere innsatsorganisering i minst to europeiske land (ikke Norge) og hvordan digitalt radiosamband kan innvirke på organiseringen. Et studie av hvordan innsats fra nødetatene organiseres i Nord-Irland og et studie i hvordan digitalt radiosamband benyttes på tvers av nødetatsgrenser i Finland, skal inngå i studiereisen.
Kandidatene skal lage en plan inkl. budsjett for studiereisene som skal godkjennes av NBLFs styre før reisen foretasa. Det skal i ettertid lages en rapport, et regnskap og en presentasjon fra studiereisen. Kandidatene skal stille seg til rådighet for å presentere resultatene for DSB; NBLF og kretslagene. Rapport, presentasjon og regnskap skal være sendt NBLF innen 31.12.2005.
Vedtak: Styret bevilger inntil kr. 40.000,- i tillegg til tilskuddet fra DSB.  
Invitasjonen legges ut på nettet med søknadsfristen satt til 25. mai 2005.
Søknadene blir deretter styrebehandlet og forelagt DSB.

Sak 27/05 Revidering av NS 3910. Rådet for vedlikehold av håndslokkere.
Knut Oppheim i Voss brannvesen ønsker å være NBLFs representant. Oddbjørn Indregård fra Møre og Romsdal brannbefalslag ønsker også å delta. Forbundsstyret vet også at Svenn Haugen er med også som leder av Rådet for håndslokkere.
Vedtak: Endelig avgjørelse tas av det nye styret etter generalforsamlingen. NBLFs syn må være klart.
I ekstra styremøte 23. april 2005 besluttet det nye styret å oppnevne Knut Berg Bentsen, Lundeveien 4, 4513 Mandal. Melding om dette sendes Knut Oppheim.

Sak 28/05 Digitalt radiosamband.
NBLF har mottatt brev fra Justisdepartementet datert 9. mars 2005 hvor det takkes for NBLFs syn på innføringen av digitalt nødnett samt at de merker seg av synspunkter som NBLF har påpekt. Økonomien brannvesenet har i dag for drift av sitt radiosamband synes vanskelig å få fatt i.
Vedtak: Brevet tas til orientering. Nils Erik Haagenrud og Per Ole Sivertsen oppnevnes slik at de kan analysere dagens kostnad for drift av radiosambandet i et mindre antall brannvesen men som er representative. Analysen må være fortrolig.

Sak 29/05 Samarbeid med Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).
Terje Hugin fra RIF har henvendt seg til NBLF og invitert til et samarbeidsmøte. RIF inviterer oss 30. mai kl. 1000 i sine lokaler. Dette  er meget likt anmodningen som kom fra BFO om mulig samarbeid.
Vedtak: Vi er positive til samarbeid med RIF. Det bør inngås en enkel samarbeidsavtale. Møte foreslår vi i forbindelse med NBLFs neste styremøte som er flyttet til 30. mai 2005 i lokalene til RIF. Guttorm Liebe kontakter RIF.

Sak 30/05 Fagseminarer høsten 2005.
Høsten 2005 planlegges det nye DSB seminar sammen med BE og hvor NBLF er teknisk arrangør. Seminarene er beregnet som oppfølger av fjorårets seminarer. Anmodning er kommet fra DSB.
Vedtak: NBLF tar anmodningen og ønsker nok en gang å være tekniske arrangører. For et vellykket resultat er NBLF avhengig av kretslagene  for gjennomføring. De får økonomisk kompensasjon for jobben. Kretslagene oppfordres til  å påta seg ansvaret nok en gang. Det må påregnes at arrangørstedene endres noe. NBLF ønsker at dette skal bli et årlig aktivitet. Trygve Lennavik og Ingar Gjesmoe får det fulle ansvaret for å følge opp saken mot DSB og kretslagene.

Sak 31/05 Sponsorgave til NBSK.
NBLF er invitert til å delta i et sponsoropplegg.
Vedtak: NBLF har som policy at det er viktig å bidra saker med faglig innhold.
Sosiale forhold er imidlertid NBLF noe tilbakeholdne til. I dette tilfellet finner NBLF ikke å kunne støtte. Ingar Gjesmoe besvarer henvendelsen.

Sak 32/05 Orienteringssaker:
I) Neste styremøte er flyttet til 30. mai 2005. Dette resulterer i at det ikke blir konflikt med Brand 2005 i Sverige.
II) Årsmøte i BFO.
III) World Firefighters Games. Dette gjennomføres i Hong Kong 18. til 25. februar 2006.
IV) Sponsorgaven til Sri Lanka. Takkebrev er mottatt.
V) Solskinnshistorier. Media er lite eller ikke interessert. Hvorfor? Kun fagtidsskriftet Brann og sikkerhet er interessert. HSH kontaktes om tallmaterialet av Bjarne Vikshåland.
VI) FEU-møtet 01/05. Jan Kongsvik og Guttorm Liebe deltok. Fortsatt synes det som organisasjonen famler. Hva er og hvordan arbeider FEU? Prosjektene er imidlertid på skinner og de blir lagt merke til. Backup-system på FEUs nettsider ble diskutert. For Norden er Per Ole kontakten og han skal ha direkte kontakt med Franz i Achen.
VII) Arbeidsgrupper, komiteer etc. – statusrapporter.
- Ny Sivilforsvarslov. Jan Kongsvik orienterte.
- Deltidsbrannmannsutdanningen. Bjarne Vikshåland orienterte.
- Studienemnd – HSH. Bjarne Vikshåland orienterte.
- Læremidler beredskapskurs trinn 3. – Lær å organisere store
   hendelser – dette er viktig å må følges opp av NBLF.
- Digitalt radiosamband for nødetatene
- Veiledning.......Tilsyn utført av brann- og feiervesenet
- Rådet for vedlikehold av håndslokkere.
VIII) Nasjonale prosjekter - statusrapporter
- Kollegiet for brannfaglig terminologi – POS/GL.
- Organisering på skadestedet  TETRA – NEH/GL
- Rapportering av solskinnshistorier – alle.
IX) Internasjonale prosjekter - statusrapporter
- Fire Safety in Hotel - prosjekt – AH.
- Multicom 112 Plus. Søknaden avgjøres i mai 2005 – GL/POSi
- Statistikk – sammenlignbar i Europa.
- FEU-Care. NBLF har gjort de fleste av sine oppdateringer.
- European fire and rescue vocational training projects (FRVT)
- CISM, - kriseoppfølging.

Sak 33/05 Eventuelt.
I) Ny håndbok. Trenger NBLF denne nå som vi har alt på Internett. Rent praktisk kan det være greit å ha egen håndbok når vi skal informere om NBLF til andre virksomheter.
Vedtak: Ny håndbok utarbeides. Arbeidet må være fullført innen
sommeren. Kasserer sørger for reklamedelen. Resten tar leder og
sekretær seg av.

II) Ny læreplan for alarmsentraloperatører.
Vedtak: NBLF oppfordrer brannskolen til å nedsette et læreplanutvalg.
NBLF stiller seg positive til å delta i utvalget.

Med vennlig hilsen
Ingar Gjesmoe, sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann