Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Lysaker
Dato: 27.01.2005
 

REFERAT FRA STYREMØTE I  NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ LYSAKER DEN 27.01.05

Styremøtet ble gjennomført i lokalene til brannfaglig Fellesorganisasjon BFO på Lysaker den 27. januar 2005 fra kl. 1000 og ble avsluttet kl.16.15. Første del av møtet, som varte frem til lunsj, var felles med BFO.

Følgende møtte: Guttorm Liebe, Jan Kongsvik, Bjarne Vikshåland, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Svein Arne Jerstad, Nils Erik Haagenrud, Jarle Steinnes og Ingar Gjesmoe         
   
Fra BFO møtte: Vidar Olsen, Ove Brandt, Ulf Danielsen, Jan Erik Schiøtz, Arne Johannessen og Dag Skansen

Dag Skansen ønsket på vegne av BFO velkommen til fellesmøtet. Møtet ble betraktet som ”historisk” med håp om fortsettelse i fremtiden. Begge organisasjonene må vurderes som nødvendige. NBLF bl.a. på vegne av myndighetene og BFO på vegne av bransjen.

Guttorm Liebe overtok deretter ordet, takket for invitasjonen og orienterte kort om NBLF, hva forbundet står for, hvem som kan bli medlemmer, samarbeidspartnere og oppgaver. Forholdet kontroll og sertifisering er NBLF opptatt av å få nærmere informasjon om. Ellers sa Liebe bl.a. at sprinkleranlegg er svært viktig brannforebyggende tiltak. NBLF ønsker flere anlegg.

Jan Erik Schiøtz orienterte om BFO. Han sa bl.a. at de er til for de som tilbyr varer og tjenester samt rådgivere som tilbyr tjenester. De arbeider for objektivitet, utdanning, tverrfaglighet og benyttes som høringsinstans. Styret i BFO ønsker å samordne særinteressene. Forsikrings og bransjens interesser spriker i forhold til samfunnets mål. Dette ønsker de å påvirke. Gapet mellom bygningslovgivning og brannlovgivning ønsker de også å få redusert.

Ulf Danielsen fra Sintef NBL konstaterte at det gjøres feil i alle ledd både i prosjektering og under utførelse. Det mangler tverrfaglig forståelse. Han sa bl.a. at branndokumentasjonen er for dårlig i byggesak, løsninger dokumenteres ikke, det slurves og bruksanvisninger følges ikke, det er dårlig kunnskapsoverføring, ansvaret er overlatt fra kommunene til aktørene og kommunene har fraskrevet seg ansvaret, det er egenkontroll og uavhengig kontroll på jobbene som utføres, offentlig tilsyn i en byggesak er ofte bare en dokumentasjonskontroll, kommunene mangler kompetanse. Derfor er det nødvendig med en veileder. Det er viktig at de som bestiller en vare virkelig får det de kjøper. Det er viktig å merke seg at det ikke er krav i byggesak å innlevere dokumentasjon. Dette kommer først etter brannlovgivningen.

Får å få respekt for prosessveilederen må denne utarbeides av bransjen selv og ikke tres nedover hodet på brukerne. Da blir den respektert. Adkomst/tilgjengelighet og sikkerhet for brannvesenet må fremgå av veilederens sjekklister.

Gunnar Guttelsrød fra sertifiseringsselskapet orienterte deretter om sertifisering. Det er flere private foretak som sertifiserer. Eksempel er Norsk Sertifisering A/S, Veritas osv. Vi kjenner til godkjenning av byggekraner og årlige oppfølgingskontroller. Det er dette som kan overføres til bygninger. Sertifisering presser seg frem. Markedskreftene råder iflg. politiske signaler. Det er ikke lenger myndighetene men bransjen selv som blir ansvarliggjort sammen med eier.

I debatten som kom umiddelbart etter informasjonen fremkom påstandene at det kan se ut som sertifisering vil øke byråkratiet og at sertifisering vil erstatte gammeldags tilsyn fra myndighetene.

Første del av møtet ble avsluttet.

Andre del av møtet var et rent styremøte for NBLF. Møtet ble ledet av Guttorm Liebe.

Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige.

Sak 01/05 Referat fra styremøte 1. desember 2004
Det innkom bemerkninger til referatets sak 62/04 – Generalforsamlingen 2005. Der sto det bl.a. en vurdering av medlemskap i NBLF som var uklar. Det riktige skal være at dagens leder i sivilforsvaret har anledning til medlemskap etter gjeldende
vedtekter. Ellers var det ingen bemerkninger til referatet.
Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 02/05 Referat fra landsrådsmøte 1. og 2. desember 2004.
Det fremkom ingen merknader til referatet.
Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 03/05 Landsrådsmøtet 2004.
Saken var satt opp for å sjekke at det ikke var saker som ikke var satt ut i livet etter møtet.
Vedtak: Styret tar saken til etterretning. Ingen saker gjenstår.

Sak 04/05 Generalforsamlingen 2005.
Reiseplanen ble gjennomgått. I konferansedelen er det uoverensstemmelse i forhold til lunsj og seminardel første dagen. Informasjon på Internett ble drøftet. Saker som må ordnes ble gjennomgått.
Vedtak: Alle styremedlemmer må melde fra til sekretær om ledsager ønsker å delta i eget opplegg.
Når det gjelder uoverensstemmelsene i konferansedelen forutsetter styret at Sogn og Fjordane brannbefalslag foretar nødvendige korrigeringer sammen med foredragsholderne.
I forbindelse med bekjentgjøring på nettet benyttes NBLF – fagdel og
generalforsamling.
Ellers må det sørges for stemmesedler. Styret har ingen saksforslag utover det som fremgår av handlingsprogrammet. Budsjett og regnskap legges frem av kasserer.
Budsjettet justeres i samsvar med handlingsprogrammet og regnskapet oversendes revisor. Kontingenten bør beholdes lik dagens bl.a. med bakgrunn i utgiftene kretslagene har hatt til jubileumsboka.

Sak 05/05 Policydokument angående digitalt radiosamband.
Det vises til NBLFs synspunkter datert 6. januar 2005. NBLF ser behovet.
Konklusjonen er at vesentlige utgifter synes å bli veltet over fra staten til
kommunene.
Vedtak: Forslaget vedtas oversendt til Justisdepartementet og Kommunaldepartementet med kopi til politidirektoratet, direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og til kommunenes sentralforbund KS. I tillegg legges forslaget ut på NBLFs nettsider med klare signaler om forbundets synspunkter.
Styret oppretter i tillegg en arbeidsgruppebestående av N.E.Haagenrud, P.O.Sivertsen og B. Bakkhaug. Gruppa skal ta for seg brannvesenets økonomi under emnet kontakt med myndighetene.

Sak 06/05 Læreplan beredskapskurs trinn III – videre oppfølging.
Se også sak 65/04 fra møte 1. desember 2004. Jan Kongsvik orienterte. Siste møte i læreplanutvalget var rett før julen 2004. Da skulle bl.a. høringsuttalelsene vurderes. Det var imidlertid innkommet svært få
uttalelser.
Det ble besluttet å legge undertittelen ”brannsjefsutdanning” til beredskapskurs trinn III.
Organisering på skadestedet vurderes lagt inn i undervisningen uten at læreplanen trenger endres. Skadestedskurset er vurdert lagt inn i brannsjefskurset, men fordi det er mange søkere vil det forbli et separat kurs.
Brannskolen har gitt utrykk for forbedring av kontakten med høyskolen Stord Haugesund, HSH.
At ingeniører fra for eksempel HSH trenger hele forkurset, slik som innholdet er skissert i forslag til læreplan, er etter NBLFs oppfatning tåpelig. De har vært gjennom alt vesentlig i trinn III i sin opprinnelige utdanning.
Vedtak: NBLF anbefaler at brannskolen inviterer 10 aktive fra brann-Norge for å komme vesentlig lengre med brannmannsopplæringen enn situasjonen er i dag. Dersom brannskolen ikke reagerer på dette vurdere NBLF å ta initiativet til å utvikle hele eller deler av kurset. Brannskolen bør kunne besvare behovet. Videre bør brannskolen kunne akseptere at brannsjefskurset kan være interessant for høyskolene.

Sak 07/05 Handlingsprogram 2005 – 2007.
Forslag til handlingsprogram har vært sendt styremedlemmene til uttalelse.
Vedtak: Det fremlagte forslag til handlingsprogram godkjennes med følgende endringer som styret forutsetter blir rettet opp:
- Forhold til BFO tas inn
- Stipendordning skal foreslåes
- Det skal samarbeides med Brannfaglig Forum
- Brannbefalsnytt sendes ut under e-post og Internett
- Det skal utredes om NBLF skal ha lønnet Generalsekretær
Guttorm Liebe sørger for å justere handlingsprogrammet og Svein Arne Jerstad vurderer budsjettforslaget i forhold til handlingsprogrammet.

Sak 08/05 Aksjon boligbrann 2004.
Aksjonen var en suksess. Informasjon ble dårlig fulgt opp av riksmedier, men oppfølgingen var godt ivaretatt av lokale medier. Det fremkom ulike kommentarer til kontrollskjemaene.
Vedtak: NBLF stiller seg til disposisjon for DSB ved neste gangs revisjon av kontrollskjemaet.

Sak 09/05 Solskinnshistorier.
Styret takker Per Ole Sivertsen for vel utført jobb. Imponerende at
stolpediagrammene er ferdig når opplysninger hentes ut fra helheten for den enkelte kommune.
Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 10/05 Førerkortkrav.
Saken er fremmet av Buskerud brannbefalslag. Kostnader til førerkort for tungt kjøretøy og kompetansebevis er en betydelig ekstrautgift for brannvesenet. For enkelte har dette resultert i at blålys og sirene er fjernet. Forbundsstyret bemerker at siden brannbiler registrert som lastebiler kjøres uten fartssperre er kompetansebevis for utrykningskjøring kanskje det viktigste. Saken har tidligere vært diskutert med myndighetene uten at resultatet er endret.
Vedtak: Forbundsstyret takker for initiativet. NBLF har tidligere tatt opp statens prioriteringer som vi føler ikke bygger på helhetstenkning, men har ikke lykkes å få gjennomslag. Videre arbeid med saken vil etter forbundsstyrets mening være bortkastet energibruk.

Sak 11/05 Stipender.
Det anbefales utdelt to stipender hvert år fremover. I 2005 anbefales det ett stipend til tema boligsprinkling og ett til innsatsorganisering.
Vedtak: Guttorm Liebe utarbeider konkrete retningslinjer og fremmer saken for DSB for å høre deres syn på mulig samvirke. Andre mulige samarbeidspartnere er BFO og OFS. Stipend skal kun gis NBLFs medlemmer. Det forutsettes at Generalforsamlingen aksepterer forslaget underbehandlingen av handlingsprogrammet og budsjettet.

Sak 12/05 Rådet for vedlikehold av håndslokkere.
Det vises til sak 67/04 fra styremøte 1. desember 2004. Det er viktig at Rådet for håndslokkere er kjent med revisjon av NS 3910. Et nivå for ettersyn, ett for kontroll og ett for vedlikehold. Dagens rødt- og grønt-sertifikat fører til uklarheter om hvem som kan gjøre hva.
Ellers etterlyser fortsatt Opplysningskontoret for sprinkleranlegg OFS NBLFs syn på en eventuell sammenslåing med Rådet for håndslokkere.
Vedtak: Per Ole Sivertsen orienterer Svenn Haugen om revisjonen av NS 3910. Ingar Gjesmoe orienterer OFS om NBLFs syn som går ut på at det kan synes hensiktsmessig å la Rådet for håndslokkere også være Rådet for sprinkleranlegg.

Sak 13/05 Orienteringssaker
I) Policynotat om tilsyn.
II) Nordisk møte. Første nordiske møte skal gjennomføres i Danmark i
februar. Neste FEU-møte skal gjennomføres i Sveits i april.
III) Møte med statssekretær Trond Prytz. Referat som er skrevet av
Det Kongelige Justis- og Politidepartement datert 21. januar 2005.
Det er tydelig at departementet har merket seg NBLFs synspunkter.
DSB har fått kopi av referatet.
IV) Økonomisk rapport. Regnskap 2004 viser overskudd.
V) Åpning av DSBs nye hus – Nøtterøy. Offisiell åpning er utsatt.
Det ønskes at en fra NBLF holder kort tale og overrekker en enkel gave. Guttorm Liebe følger opp saken videre.
VI) Regresskrav fra Gjensidige NOR. I anledning en pipebrann i Strand
kommune har Gjensidige NOR sendt regresskrav til Strand kommune
fordi de mener brannen skyldes manglende feiing.
VII) Redningsberedskap i Irland. Irland anmoder om en ekspert de ønsker inn i en nasjonal arbeidsgruppe hvor tema er redningsberedskap.
VIII) Pins. Alle styremedlemmer som "sitter på et" lager av pins
oppfordres til å ta disse med til neste styremøte slik at en kan få oversikt over hvor mange pins vi sitter med og i forhold til eventuell ny bestilling.
IX) Deltidsbrannmannsutdanningen. Det vises til policydokumentet.
Neste møte skal gjennomføres 10. februar, men saksliste er enda ikke
utsendt. 
X) Studienemnd. Høyskolen Stord Haugesund, HSH har en
studienemnd hvor Bjarne Vikshåland fra NBLF er representant. I
nemnda er det fremlagt et forslag om 4-års studie for ingeniører fordi
skolen konstaterer at elever har manglende kunnskap i bl.a.
matematikk, fysikk og kjemi. Neste møte i studienemnda blir 8. mars.
Dette er sammenfallende med NBLFs neste styremøte.
XI) Nasjonale prosjekter.
 - Kollegiet for brannfaglig terminologi – POS/GL.
 - Organisering på skadestedet  TETRA – NEH/GL
 - Rapportering av solskinnshistorier – alle.
XII) Internasjonale prosjekter.
- Fire Safety in Hotel prosjekt – AH.
- Multicom 112 Plus – Det var opprinnelig beregnet at NBLF skulle delta, men frivillige organisasjoner kan ikke delta. Prosjektet videreføres til Tromsø brannvesens 110-sentral som partner. - GL/POSi
- FEU-Care. Lovgivningen er rettet opp av Jan Kongsvik, men FEU-care må rettes opp. Styremedlemmene oppfordres til å ta sin del av dette. Trygve Lennavik starter opp og sender det videre. Sluttproduktet sendes til Guttorm Liebe for videre ekspedering.
- Statistikk – sammenlignbar i Europa.
- European Fire and Rescue vocational training project (FRVT).
- CISM – kriseoppfølging. Irlenderne er opptatt av saken. Veiseth kontakter dem om mulig.

Sak 14/05 Eventuelt.
1) Styrkestruktur Sivilforsvaret.
Forslaget er oversendt med høringsfristen 2. mars 2005.
Vedtak: Samtlige styremedlemmer oppfordres til å komme med innspill som sendes Guttorm Liebe. Han vil sørge for at høringsuttalelse sendes fra NBLF innen fristens utløp.

2) Muntlig anmodning fra DSB om å delta i refetransegruppe om revisjon
av Sivilforsvarsloven.
Vedtak: Forbundsstyret oppnevner Jan Kongsvik til å sitte i referansegruppa for prosjekt "Ny Sivilforsvarslov". Ingar Gjesmoe melder dette til seniorrådgiver Liv Riseth i DSB

3) Invitasjon fra et amerikansk alarmsentralfirma.
Vedtak: Guttorm Liebe følger opp saken videre.

4) Tilskudd til flomofre – kr. 5.000,-.
Budsjettet må revideres da denne utgiften ikke var budsjettert.
Vedtak: Styret samtykker i at midlene dekkes fra posten reklame/materiell.

5) NBLFs hjemmesider.
Det er ønskelig å "pynte" på internettsidene og gjøre disse enda mer
funksjonelle.
Vedtak: Styret samtykker i at det brukes inntil kr. 10.000,- til formålet.

6) Kryptering av sambandet.
Saken ble drøftet.
Vedtak: NBLF tar saken til etterretning.

7) Sprinkler.
Det henvises til engasjementet til Trygve Conradi.
Vedtak: NBLF tar saken til etterretning.

8) Forholdet NBLF og BFO
Vedtak: Begge organisasjoner ser på hverandre som nyttige for samfunnets måloppnåelse. Når det gjelder sertifisering av bransjens aktører kan det være en løsning for å ansvarliggjøre bransjens aktører hvorledes myndighetene legger føringer på en slik ordning. NBLF er kjent med at BFO vil vurdere eventuelle tiltak for å legge til rette for dette. Det skal tas hensyn til eksisterende ordninger i en slik vurdering. Når det gjelder prosessveileder er NBLF orientert om BFOs Prosessveileder. NBLF er invitert til deltakelse i referansegruppe/arbeidsgrupper og oppnevner Per Ole Sivertsen som deltaker i arbeidet.

Med vennlig hilsen
Ingar Gjesmoe, sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann