Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 12.04.2002
 

REFERAT FRA STYREMØTE I  NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND I OSLO, FREDAG 12. APRIL 2002.

Følgende møtte: Guttorm Liebe, Jan Kongsvik, Svein Arne Jerstad, Svenn Haugen, Per Ole Sivertsen, Rolf Hermansen, Ingar Gjesmoe,  Per Olav Stangjordet

Bjarne Vikshåland hadde meldt forfall, og ingen varamedlemmer hadde anledning.

Guttorm Liebe åpnet møte som startet kl. 1000 og varte til kl. 1530. Han ønsket alle velkommen og ledet dette frem til kl. 1430. Da overtok Jan Kongsvik fordi Guttorm og Per Olav Stangjordet skulle på avtalt møte i forsikringsselskapet if (vognavtale).

Møte ble avholdt i lokalene til Norsk Brannvern Forening og i den første halve timen orienterte Erik Nylund, som er den nye direktøren i brannvernforeningen, om sitt syn og ønsker for brannvernforeningen. Han orienterte om at foreningen nå formelt var en stiftelse. Han sa videre bl.a. at de:
" ønsket å arrangere tur til New York for å få nærmere info rundt katastrofen 11. sept.,
" ville belyse forhold rundt IKS-brannvesen og private brannvesen,
" ville utarbeide en "brannportal" på internett hvor bl.a. brannvesen kan presentere seg,
" var veldig interesserte i samarbeid rundt ideen om øvelsesvogner,
" ønsket å ligge "lavt" i internasjonalt samarbeid,
" ønsket tett samarbeid bl.a. med NBLF,
" ønsket folk som kan representere NBF over hele landet.

Det formelle styremøte begynte kl. 1030. Det var ingen merknad til innkallingen eller til sakslisten. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Sakene som ble behandlet var:

Sak 08/02 Referat fra styremøte i Oslo den 31. januar 2002.
Det ble pekt på en skrivefeil under sak 07/02-3. Der står det henvist til Stortingets sosial komité, men det rette skal være Stortingets kommunalkomité.
Vedtak: Referatet godkjennes med endringen i sak 07/02-3.

Sak 09/02 if-vognene.
Møte med if i anledning ny avtale skal skje 12/04-02 kl. 1430. Guttorm Liebe og Per Olav Stangjordet møter på vegne av NBLF. NBLF bør være hissige på å få løftet avtalebeløpet opp mot kr. 150.000,-.
Vedtak: De som forhandler på vegne av NBLF får fullmakt til å godkjenne avtalen.

Sak 10/02 Endringer i Plan- og bygningsloven - høring.
Jan Kongsvik har på vegne av NBLF gått gjennom høringsforslaget. Det som berører brannvesenet synes å være minimal. Rollen til brannvesenet blir omtrent som i gammel lov. Etter kort drøfting fremkom synet at NBLF ikke gir noen uttalelse.
Vedtak: NBLF tar saken til etterretning.

Sak 11/02 Endringer i Arbeidsmiljøloven - høring.
Jan Kongsvik orienterte om at endringene går på oppmyking av overtidskravene. Han har utarbeidet et eget høringsnotat som ble gjennomgått. Kopi av notatet skal sendes Bjarne Vikshåland.
Vedtak: NBLF tiltrer forslaget. Ingar Gjesmoe sender høringsnotatet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Sak 12/02 Forskrifter etter ny brann- og eksplosjonsvernlov  -  høring.
Jan Kongsvik har utarbeidet et forslag til høringsnotat. Frist for å gi uttalelse er 1. juni 2002. Vårt neste styremøte er i Bergen den 6. juni. Det er ønskelig å få innspill fra lokallagene til forskriftene. Kopi av forslaget skal sendes Bjarne Vikshåland. Det kan synes som det har vært ulike tekstforfattere.
Vedtak: Formelt henvender NBLF seg skriftlig til DBE med anmodning om å få forlenget høringsfristen til etter styremøte 6. juni 2002. Dersom det ikke blir gitt anledning til dette, må samtlige styremedlemmer gjennomgå Jan Kongsviks forslag og melde fra om ønskede endringer til han. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å kunne svare på vegne av NBLF.

Sak 13/02 Ett nødnummer.
Guttorm Liebe orienterte om at NBLF kan utarbeide en liste for og en liste imot innføring av ett nødnummer og benytte internett for å få synspunkter fra medlemmene. På grunn av signaler fra helsesektoren kan det synes vanskelig å få gjennomført kun ett nødnummer i Norge. Det ble ellers vist til NBLFs tidligere problemnotat av 16. september 2000.
Vedtak: NBLF er enige i at en skal påvirke utvalget som arbeider med nødmeldingstjenesten. Med utgangspunkt i problemnotatet av 16/9-2000, utarbeider Guttorm Liebe NBLFs henvendelse som skal sendes til Justisdepartementet og til DBE.

Sak 14/02 Kommunalteknikk 2003.
Arbeidsgruppa som ble foreslått i forrige møte fungerer ikke fordi en av tre valgte ikke har anledning. Det skal arbeides videre med konkurranseideen.
Vedtak: Ingar Gjesmoe undersøker om det er representanter fra Asker og Bærum brannvesen som kan delta i arbeidsgruppa. IG tar også kontakt med Norsk Brannvern Forening for å få avklart deres interesse for å medvirke.

Sak 15/02 "Bilkomite".
Det foreligger positivt svar fra Rosenbauer. Det foreligger enda ikke svar fra Braco.
Vedtak: Ingar Gjesmoe purrer opp Braco. Saken fremmes på nytt i neste møte.

Sak 16/02 Internett (opplæringssak).
Per Ole Sivertsen orienterte om nettsiden. Han viste til punktet på hjelmen som må trykkes på for oppdatering. Han viste til prikken nederst på første side for statistikkoversikt.
Vedtak: Samtlige medlemmer oppfordres til å benytte seg av sidene til NBLF. Kretslagene må sørge for sine registreringer. Bl.a. medlemsregisteret må kretslagene selv sørge for blir opprettet og oppdatert. Per Ole Sivertsen vil ta kontakt med samtlige kretslagsledere for tildeling av passord og nødvendig opplæring.

Sak 17/02 Rekruttering.
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 18/02 Orienteringssaker.
1. Hilsen fra Rolf  Hermansen.
2. Orientering om priser på annonser i brannbefalsbladet. Disse blir sendt styret og kretslagene til orientering.
3. Stiftelsen Norsk Brannvern Forening. Orientering om at Anne Hjort er oppnevnt som NBLFs representant i styret. Det arbeides med å finne en vararepresentant.
4. Nordisk møte i Uppsala. Nærmere informasjon ligger på nettsidene.
5. Distriktsvise brannetterforskningsgrupper. Det skriftlige forslaget skal sirkulere mellom styremedlemmene.
6. Gjennomgang av sak i Borgarting lagmannsrett (se AU pkt 21) som går på overbefalsvakt.
7. CERN - ledig stilling. Se www.f-e-u.org
8. PEs ytre apparat. NBLF ønsker å komme i en dialog. Den arbeidsgruppa som DBE har nedsatt vil kontakte NBLF når de starter arbeidet.
9. Kommunalkomiteen - åpen høring. Guttorm Liebe og Svenn Haugen deltok på vegne av NBLF og delte ut info til komiteens medlemmer.
10. Redningsberedskapsutvalgets innstilling
11. Historisk utvalg. Arbeidsgruppen ønsker historisk tilbakemelding  fra kretslagene innen 1. juli 2002. Dette sendes [email protected].    Finansiering tas opp i neste landsrådsmøte.
12. Bogorodsk - info om øvelse som skal finne sted i Moskva i tiden
            23. - 28. september 2002. Lite aktuell sak for brann-siden.

Sak 19/02 Eventuelt:
1. FireSafe Europe 2003.
Denne skal gjennomføres i København høsten 2003. Ansvarlig samarbeidspartnere blir brannbefals- og brannvernforeninger. Hovedansvar ligger på danskene, men Norden forventes å stå bak.
Vedtak: Kretslag som skal reise på tur i 2003 oppfordres til å kombinere denne med tur til FireSafe Europe 2003. Dersom det blir behov for økonomisk garanti fra NBLF  forventes det at dette ikke er risikofylt. NBLF ønsker å bidra med foredragsholdere.

2. Lærerplaner.
Det henvises til NBLFs hjemmesider der Jan Kongsvik har skrevet om emnet. Det forventes å måtte skje forandringer av så vel grunnkurs som befalskursene.
Vedtak: Saken tas til orientering. Eventuell innspill skal sendes Jan Kongsvik.

3. Stortingsmelding nr. 17.
Meldingen går på samfunnssikkerhet. Flere momenter strider mot NBLFs syn.
Vedtak: Saken fremmes i neste styremøte. Frem til det må alle styremedlemmene sette seg inn i meldingen og eventuelle synspunkter skal sendes Guttorm Liebe.

4. Tetra.
Det vises til sak om samme i forrige styremøte. Høringsgruppa som NBLF foreslo ønsker DBE en annen sammensetning av. Av denne grunn fremmes saken på nytt.
Vedtak: NBLF foreslår etter ny vurdering at høringsgruppa settes sammen av følgende: Tor Kristiansen fra Oslo, Terje Ugulen fra Drammen og Arvid Gilje fra Aurland. NBLF gjør oppmerksom på at forbundet ikke kan dekke reise- og oppholdsutgiftene for de som representerer forbundet men håper oppdragsgiver gjør dette.

5. Deltidsbrannmannsopplæringen - økonomi.
Det er klart at NBLF må påvirke. Hvordan dette skal skje ønskes det tilbakemelding fra kretslagene på.
Vedtak: NBLF ønsker å påvirke staten slik at nødvendige midler til å gjennomføre opplæringen kan stilles til rådighet. Det kan ikke forventes at midler skaffes verken fra private eller fra kommunene.

6. Kjøregodtgjørelse.
Styremedlemmer som benytter egen bil til styremøtene får dekket 75% av Statens satser. Godtgjørelse for passasjerer dekkes fullt ut.
Vedtak: NBLF opprettholder forrige vedtak selv om Statens satser er endret.

Neste styremøte planlegges i Bergen 6. juni 2002. Det anbefales at møte ikke begynner før kl. 1600.

Med vennlig hilsen

Ingar Gjesmoe
sekretær    

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann