Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Lillestrøm
Dato: 01.12.2004
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND - AVHOLDT PÅ LILLESTRØM DEN 01.12.04.

Styremøtet ble gjennomført på Åråsen stadion, fra kl. 10.10 til kl. 13.00.

Følgende møtte: Guttorm Liebe, Jan Kongsvik, Svein Arne Jerstad, Per Ole Sivertsen, Trygve Lennavik, Nils Erik Haagenrud, Håkon Dyrstad og Bjarne Vikshåland

Det møtte ingen varamann for Ingar Gjesmoe som var fraværende.

Det var ingen merknader til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige.

Sak 60/04 Referat fra styremøte 12. oktober 2004.
Det innkom ingen merknader til referatet.
Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 61/04 Landsrådsmøtet 1.-2.desember 2004.  
Programmet ble diskutert og noe frisert.
Det er denne gangen gledelig stor påmelding.

Sak 62/04 Generalforsamling 2005.
Forbundet og  Sogn og Fjordane har kontroll på hver sin del av programmet.
Reisemulighetene må komme ut snart.
IG har ansvaret for at innkallinger m.m. går ut i henhold til tidsfrister.
Beretningen er sendt styremedlemmene i "gammel" versjon. Alle har ansvar for å legge inn ajourført tekst på sine områder. GL har "hovedredaktør" ansvaret, så alle sender inn sine tekster til han. Må være klart 14 dager før neste styremøte.
Har forbundsstyret forslag til generalforsamlingen? I tilfellet må de behandles på neste styremøte.
Har tidligere diskutert behovet for å endre vedtektene for å åpne mulighetene for ledere i sivilforsvaret som medlemmer. Heller ikke nå finner NBLF det nødvendig å endre vedtektene. Ledere i sivilforsvaret vil være velkommen den dagen sivilforsvaret er en del av brannvesenet.
Handlingsprogrammet. Det vil være behov for små endringer. JK fikk oppgaven med å justere dette til neste styremøte.

Sak 63/04 Møte med statssekretær Trond Prytz
Møtet som var berammet til 3. november er blitt utsatt til i 1. desember. GL og JK møter statssekretæren. Det vil bli tatt opp noen sentrale saker og lagt igjen et notat. Saker som tas opp er:
• Forholdet mellom stat og kommune, herunder deltidsbrannmanns-utdanningen og eksempelvis gassverndrakter.
• Samband, statens ansvar for et operativt telefonnett og Digitalt nødnett.
NEH utarbeider policy notat om digitalt nødnett til neste styremøte.

Sak 64/04 Policynotat om brannvesenets forhold til byggesaker.
JK gjør en siste finpuss. Notatet vil bli lagt ut på internett og sendt til DSB, BE og bygningslov utvalget.

Sak 65/04 Læreplan beredskapskurs trinn III
Forslaget til læreplan ble grundig diskutert. Det var enighet om prinsippet med forkurs for å nivellere ut forskjellene. Styret mente imidlertid at det da ville være behov for 2 forkurs for å gi de med den lange linje et løft i mer teoretiske fag. Det ble også etterlyst en samordning med Høgskolen Stord/Haugesund og kompetansen til ingeniørene herfra. 
Vedtak: Høringsuttalelsen må inneholde en skarp kritikk av den foreslåtte læreplan. Hovedankepunktet er manglende nytenking og at kurset må løftes opp fra å være et litt mer avansert trinn II. Kurset må i større grad møte de oppgaver og utfordringer kandidatene vil stå overfor. Det foregår nå mye nytt på området skadestedsledelse og dette må kurset ta høyde for og fange opp. NBLF ønsker derfor et kurs som er løftet opp på et høyere nivå og frigjort fra tenkningen om at dette er et tredje trinn i utdannelsen. Slik NBLF ser det vil det derfor være bedre å gå tilbake til den gamle benevnelsen Brannsjefkurs.
 
Sak 66/04 Aksjon boligbrann.
Ekstra runden som TL tok til kommunene som ikke var påmeldt, hadde god virkning.
Vedtak: TL skriver en melding på våre nettsider om den gode jobben som nå gjøres ute i de fleste brannvesen. Resultatene må pleies og brukes.

Sak 67/04 Rådet for vedlikehold av håndslokkere.
Det vises til sak 48/04 og sak 57/04.
• Det er ikke mottatt noen redegjørelse fra rådet etter møtet 9. september i Oslo.
• Videre er styret er blitt kjent med at NS 3910 skal revideres.
• Opplysningskontoret for sprinkler etterlyser en uttalelse til en eventuell sammenslåing med rådet. Hensikten vil blant annet være å harmonisere systemet for godkjenning/sertifisering.
Vedtak: Eventuell avgjørelse om NBLF's framtidige engasjement i rådet utsettes.
Når det gjelder revidering av NS 3910 må NBLF's representant i rådet holde forbundsstyret løpende orientert og sørge for at styret får uttale seg. For øvrig mener styret at NS 3910 må harmoniseres med forebyggende forskrift.
Når det gjelder hvorvidt Rådet for håndslokkere også skal dekke sprinkleranlegg følger IG opp som NBLFs mann i Opplysningskontoret for sprinkleranlegg.

Sak 68/04 NOU 2004:17 "Statlig tilsyn med kommunesektoren"
Fylkesmann Tora Aasland orienterer på konferansen ved Generalforsamlingen i Florø den 22. april 2005.

Sak 69/04 Orienteringssaker:
A) Økonomisk rapport.
Kassereren orienterte om forbundets økonomi.

De andre orienteringssakene ble "flyttet" til landsrådsmøtet.

Sak 70/04 Eventuelt
Møteplan fram til generalforsamlingen:
Det ble foreslått å legge et møte til DSB sitt nybygg i Tønsberg.
Vedtak: Torsdag, 27.01.05, kl. 10.00 - 16.00 i Oslo med BFO
Tirsdag, 08.03.05, kl. 10.00 - ? og Torsdag 21.04, i Florø.

Med vennlig hilsen
Bjarne Vikshåland
referent  

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann