Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Florø
Dato: 12.10.2004
 

REFERAT FRA STYREMØTE I  NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT I FLORØ DEN 12. OKTOBER 2004.

Styremøtet ble formelt gjennomført den 12. oktober fra kl. 0900 og ble avsluttet kl. 1445. Imidlertid hadde styret alt den 11. oktober et kort møte der enkelte saker ble gjennomgått. Så vel den 11. som 12. oktober var representanter fra Sogn og Fjordane brannbefalslag til stede sammen med styret.

Følgende møtte: Guttorm Liebe, Jan Kongsvik, Bjarne Vikshåland, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Håkon Dyrstad, Anne Hjort, Jarle Steinnes og Ingar Gjesmoe          

Fra Sogn og Fjordane møtte leder Leif Amundsen, sekretær Runar Kleppe og kasserer Jarle Dragesæt begge dager. Om kvelden den 11 var i tillegg Per Grov til stede og i styremøte den 12. oktober var brannsjef Magne Igland, Florø, med.

Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige.

Sak 51/04 Referat fra styremøte 9. september 2004
Det innkom ingen merknad til referatet.
Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 52/04 Generalforsamlingen 2005.
Det innkom kommentar om at det kan være fornuftig som tradisjon at styret avholder et koordineringsmøte på arrangørstedet for de neste generalforsamlinger. Rammer, innhold og ansvar må fordeles.
Vedtak: - Sogn og Fjordane er ansvarlig for det tekniske arrangementet.
- Sogn og Fjordane er ansvarlig for det sosiale opplegget. Det planlegges mulighet for felles middag som hver enkelt må dekke kostnadene til for de som kommer til Florø på torsdagen. Fredag legges det opp til seminar samt tur for ledsagere rundt i Florø med felles middag, dans og underholdning. Lørdag fortsetter seminaret som avsluttes til lunsj og selve generalforsamlingen gjennomføres. For ledsagere blir det bl.a. tur lokalt i Florø med avsluttende hurtigbåttur til Bremanger med mat, dans og underholdning. Søndag avsluttes det hele etter frokost med hjemreise.
- Forbundsstyret er ansvarlig for gjennomføring av selve generalforsamlingsdelen, men påmeldinger må registreres av Sogn og Fjordane. Stemmesedler som oppbevares av styrets sekretær bringes over til Florø av Håkon Dyrstad. Sogn og Fjordane må etablere tellekorps til generalforsamlingen.
- Tidsrammen er som følger:
Fredag 22. april 2005:
kl. 0930 Registrering
kl. 1030 Seminar
kl. 1230 Lunsj
kl. 1330 Seminar som avsluttes ca. kl. 1600
kl. 1900 Sosialt

Lørdag 23. april 2005:
kl. 0900 Seminar
kl. 1300 Lunsj
kl. 1400 Generalforsamlingen som avsluttes ca. kl. 1600
kl. 1900 Sosialt
- ROS-i kommunene er den "røde tråden" i seminardelen som Sogn og Fjordane er ansvarlig for. Forbundsstyret er behjelpelig med foredragsholdere og andre praktiske ting. Foredragsholdere planlegges bl.a. fra departementet, fra direktoratet, fra en fylkesmann, fra en regional brannsjef og fra det lokale brannmiljøet i Florø.
- Transport til Florø med fly vil lokallaget informere nærmere om.
- Økonomisk har Sogn og Fjordane det fulle ansvaret for seminaret. Dersom foredragsholdere ikke dekker egne kostnader må Sogn og Fjordane beregne dekning av reise- og oppholdsutgiftene (Dersom foredragsholder tar med seg ledsager må foredragsholder dekke vedkommendes utgifter) Forbundsstyrets kostnader dekkes i sin helhet av forbundsstyret. Forbundsstyret fakturerer egne ledsagere i ettertid. Styret inviterer i tillegg gjester fra nordiske land som dekker sine egne utgifter. Normalt har det imidlertid vært at forbundsstyret og lokallaget har dekket noe av festmiddagsutgiftene samt at ledsagere har deltatt fritt på ledsagerturer.

Sak 53/04 Landsrådsmøte.    
Til sammen beregnes det 35 deltagere. Dette er hele forbundsstyret med varamedlemmer, kretslagenes ledere og representanter fra Gjensidige NOR forsikring. Sannsynlig sted er Slottsparken Appartement i Oslo den 1. og 2. desember 2004.
Vedtak: Ingar Gjesmoe følger opp saken. Rammene blir som følger:
1. desember 2004:
kl. 1000 Styremøte.
kl. 1300 lunsj.
kl. 1400 landsrådsmøte – info fra forbundsstyret.
kl. 1600 landsrådsmøte - fellesmøte med Gjensidige NOR, faglig innspill – diskusjon.
2. desember 2004:
kl. 0900 landsråd - fellesmøte med Gjensidige NOR – innspill fra forsikring og info fra kretslagene.
kl. 1100 landsrådsmøte - orientering om neste generalforsamling.
kl. 1300 lunsj.

Sak 54/04 Møte med statssekretær Trond Prytz.
Møtet skal gjennomføres i Oslo 3. november kl. 1100. Følgende interessante emner ønsker styret blir tatt opp:
• deltidsbrannmannsutdanningen
• bruk av beredskapsmidler etter 11. september og hvilke forventninger samfunnet har til brannvesenet i lokalmiljøene.
• prioritering av telenettet i forhold til terrorfrykt
• førerkortbestemmelsene til veidirektoratet i forhold til manglende forskriftskrav til deltidsbrannmannsutdanningen
• sivilforsvarets størrelse – ressursforskjellen brannvesenet/sivilforsvaret
• forventes at brannvesenet får nye rolle.
Vedtak: Guttorm Liebe og Bjarne Vikshåland møter Trond Prytz og bes fronte NBLFs syn.

Sak 55/04 Deltidsbrannmannsutdanningen.
Det vises til policysnotat datert 19. september. Ellers orienterte Bjarne Vikshåland fra framdriftsgruppas siste møte. De største utfordringer er antall kurssteder og økonomi.  
Vedtak: Notatet godkjennes, dateres 12. oktober, legges ut offentlig og tas med til møtet med Prytz. Dessuten sendes det til brannskolen og direktoratet. Kretslagene oppfordres til å benytte dokumentet.

Sak 56/04 Relasjon til andre arrangementer og foreninger. 
Guttorm Liebe har hatt konstruktivt møte med Jan Røilid og Knut Berg Bentsen fra Kristiansand i forbindelse med brannforebyggende forum. Det er enighet om at partene verken skal konkurrere hva angår tid, sted og fagområder. Innen brannfaget konsentrerer NBLF seg om beredskap mens forebyggende forum konsentrerer seg om forebyggende brannvern. De har blitt gitt anledning til å benytte nettsidene til NBLF samt at NBLF kan være behjelpelig med å skaffe foredragsholdere blant medlemmene. De er gitt anledning til å benytte NBLFs logo i forbindelse med markedsføring.
Vedtak: Guttorm Liebe legger orientering om saken ut på nettsidene som nyhet. Det orienteres dessuten om saken på landsrådsmøtet. Ellers tas saken til orientering.

Sak 57/04 Rådet for vedlikehold av håndslokkere.
Det vises til sak 48/04 fra siste styremøte:  
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte i påvente av svar med redegjørelse fra Rådet.

Sak 58/04 Orienteringssaker:
I) Statlig tilsyn med kommunesektoren. Jan Kongsvik og Anne Hjort oppfordres spesielt til å informere om forslaget under landsrådsmøtet. Det antas at forslaget kan finne på nettet ved å se på www.norge.no, offentlige utredninger, NOU 2004:17 "Statlig tilsyn med kommunesektoren".
II) Møte med justisminister Dørum. Trygve Lennavik orienterte fra møtet i Møre og Romsdal og viste ellers til informasjonen som er lagt ut på NBLFs nettsider.
III) FEU-møte, Tromsø 2006. I neste FEU-møte vil dato bli bestemt.
IV) Regionale brannvernseminarer. Påmelding er på gang og oppslutning synes å være lik tidligere DSB-seminarer. Det er spennende å se interessen fra bygningssiden. NBLF har ansvaret for å ønske velkommen og presentere seg de første 10 minuttene. Dersom forbundsstyret er representert synes det naturlig at vedkommende tar presentasjonen. Dette må avklares med arrangørlaget. Jan Kongsvik vil utarbeide en overhead som sendes til alle arrangørene.
 Emner som skal omtales er:
• NBLF som organisasjon (Se håndboka)
• Solskinnshistorier (Avtalen med Gjensidige NOR)
• Aksjon boligbrann (7. – 9. desember, NBLF trykker på kommunene)
• Ny byggsaksreform (Hva har vi lært og ønsker å gjeninnføre)
• Brannvesenet og sivilforsvaret(Behov, akuttfase og avtale)
• Felles nødnummer/felles sentral (to medlemmer vært på studietur til Danmark, Sverige og Finland og uttalelse er gitt av NBLF til justis- og politidepartement)
• Avslutte med nettsidehenvisningen ( www.nblf.no)
V) Bruk av statlige støttestyrker. Guttorm Liebe orienterte.
VI) Nødmeldingstjenesten. Guttorm Liebe orienterte.
VII) Organisering av store skadested. Guttorm Liebe orienterte.
VIII) Brannvesenets forhold til byggemyndighetene, herunder ny byggesaksreform. Jan Kongsvik orienterte og ga klart utrykk for ønsket om å ta tilbake "gammel" kontroll i en eller annen form. NBLF ser at dagens kontroll i alt vesentlig går på kontroll av dokumentasjon og ikke virkelighetskontroll. NBLF ser derfor frem til DSB/BE-seminaret.
IX) Policydokument angående digitalt radiosamband. Dokumentet er påbegynt og skal bearbeides videre av Nils Erik Haagenrud.      
X) Reisestipend. Morten Svandahl er ferdig med sine 2 reiser.
XI) Aksjon boligbrann 2004. Frist for påmelding er 19. oktober. Saken legges ut på nettet. Det er viktig at alle landets kommuner er med.                                          
XII) Brannbiler – farge – avgift. Utkast til vurdering bli utdelt og vurderes lagt ut på nettet.
XIII) Reetablering av Nordland brannbefalslag. Jan Kongsvik vil delta i arrangementet. Kongsvik vil også delta på det regionale brannvernseminaret som skal arrangeres i Bodø.
XIV) Nasjonale prosjekter.
 - Kollegiet for brannfaglig terminologi – POS/GL.
 - Organisering på skadestedet  TETRA – NEH/GL
 - Rapportering av solskinnshistorier – alle.
XV) Internasjonale prosjekter.
- Fire Safety in Hotel prosjekt – AH.
- FEU vocabulary – GL
- FEU-Care - GL

Sak /04 Eventuelt.
1. Policydokument angående digitalt radiosamband
Vedtak: Styret oppfordrer Nils Erik Haagenrud til og bearbeide policydokumentet.

2. Oppland brannbefalslag – 25 års jubileum.
Oppland skal markere sine 25 år med et arrangement i Gausdal den 29. oktober 2004.
Vedtak: Trygve Lennavik og Bjarne Vikshåland undersøker om
mulighetene til å delta. Den som har anledning melder dette tilbake
til Bakken i Oppland brannbefalslag.

 

Med vennlig hilsen
Ingar Gjesmoe, sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann