Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 09.09.2004
 

REFERAT FRA STYREMØTE I  NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – PÅ HOVEDBRANNSTASJONEN I OSLO DEN 9. SEPTEMBER 2004.

Styremøtet ble gjennomført på hovedbrannstasjonen i Oslo den 9. september fra kl. 1100. Møtet ble avsluttet kl. 1607.

Følgende møtte: Guttorm Liebe, Jan Kongsvik, Bjarne Vikshåland, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Håkon Dyrstad, Svein Arne Jerstad, Nils Erik Haagenrud og Ingar Gjesmoe
   
Innledningsvis avholdt styret et møte sammen med representanter for Rådet for vedlikehold av håndslokkere. Det vises i denne forbindelse til sak 48/04. Tom A. Høseggen, Ulla M. Gjerdrum og Svenn Haugen møtte fra Rådet.

Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige.

Sak 38/04 Referat fra styremøte 27. og 28. mai 2004.
Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 39/04 Styremøter og landsrådsmøter.
Det er fortsatt ikke avklart hvor styremøtet og landsrådsmøtet skal gjennomføres, men dato fastsettes til 1. og 2. desember 2004. Lysaker sees på som et mulig sted fordi styret da har mulighet for å ha et fellesmøte med BFO samtidig som hovedkontoret til Gjensidige NOR ligger på Lysaker.
Når det gjelder styremøtet 12. oktober ble det konstatert at det ville være for tidlig å gjennomføre dette i Bodø. Sogn og Fjordane brannbefalslag ønsker at møtet gjennomføres sammen med dem I Førde på grunn av Generalforsamlingen.
Vedtak: Styret tok meldingen om landsrådsmøtet til orientering. Når det gjelder førstkommende styremøte forsøkes dette gjennomføret i Førde. Sogn og Fjordane brannbefalslag ordner i så fall overnatting og møterom. Styrerepresentantene møter på ettermiddagen den 11. oktober og selve styremøtet gjennomføres den 12.
Hjemreise vil være tidlig på ettermiddagen den 12. oktober 2004. Priser
undersøkes før møtested endelig bestemmes.

Sak 40/04 Generalforsamlingen 2005.
På styremøtet den 12. oktober sammen med Sogn og Fjordane vil arbeidsoppgaver bli fordelt. Mulig "rød tråd" i seminardel kan være risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunene. Forholdet til IUA kan også sees på. Arrangementet planlegges 22., 23. og 24. april 2005.
Vedtak: Styret ønsker at tema for seminar blir: ROS (T)I(L) KOMMUNENE. Det haster med å bestemme programmet. Det forutsettes at Håkon Dyrstad følger opp saken. Guttorm Liebe starter å utarbeide konferanseprogram etter de retningslinjer styret trakk.

Sak 41/04 Deltidsbrannmannsutdanningen.
Under diskusjonen kom det frem at Justisminister Dørum hadde uttalt under brannsjefskonferansen at enkelte økonomiske midler til kommunene kanskje måtte overføres/øremerkes til brannvesenet. Ellers vises det til notat fra Bjarne Vikshåland som er datert 1. september 2004.
Vedtak: Notatet fra Bjarne Vikshåland bearbeides videre slik at det kan bli NBLFs policynotat.

Sak 42/04 Relasjon til andre arrangement og foreninger.
Brannforebyggende forum skal gjennomføre et eget arrangement i Kristiansand våren 05. I denne forbindelse har Jan Røilid bedt om et møte. Hvilket samarbeid skal vi innlede? NBLF kan benyttes til å sende programmet ut til alle våre medlemmer. NBLF kan benytte sine nettsider til å informere. Kretslagene kan være samarbeidspartnere.
Vedtak: NBLF orienterer om våre muligheter. Styret i NBLF ser som vesentlig at forholdene skal henge sammen og at vi ikke må konkurrere.

Sak 43/04 Bruk av statlige støttestyrker.
Policynotat er utarbeidet og lagt ut på nettet. Guttorm Liebe har beregnet den totale støttestyrke som kan synes nødvendig. Beregningene ble gjennomgått.
Dimensjonerende vil være skogbrann.
Vedtak: Det legges inn et nytt pkt. 11 om evakuering av sivilbefolkningen. Notatet benyttes av kretslagene og av styremedlemmer. Normalt sett vil
dimensjoneringsberegningene kunne halveres, men dersom en skal ta høyde for terror og 100-års ulykken opprettholdes dimensjoneringen om den totale støttestyrken.

Sak 44/04 Nødmeldingstjenesten.
NBLF er på høringslisten om nødmeldingstjenesten i Norge. Per Ole Sivertsen og Nils-Erik Haagenrud har vært på studietur i Finland, Danmark og Sverige. Rapport er utarbeidet.
Vedtak: Per Ole Sivertsen sørger for å oversende rapporten elektronisk til samtlige styremedlemmer. Styremedlemmene har frist til 14. september med å komme med innspill. Deretter legges rapporten ut på nettet samtidig som kretslagene oppfordres til å komme med innspill. Frist for dette må settes til 25. september 2004. NBLFs ønske er at rapporten skal gå inn som vedlegg til høringsdokumentet.
Ellers har NBLF et rimelig avslappet forhold til antall nødnummer.
Fagkyndighetsprinsippet forutsettes imidlertid opprettholdt og
sikkerhetskravet til tele og bemanningen, forutsettes opprettholdt.

Sak 45/04 Organisering av store skadested.
Guttorm Liebe orienterte. Det henvises til notat fra arbeidsutvalget sak 11.
Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak 46/04 Røykdykkeropplæring.
Jan Kongsvik viste til notat datert 25. august 2004 som var sendt til alle.
Vedtak: Jan Kongsvik oversender innkomne innspill til lærerplanutvalget

Sak 47/04 Storulykkesforskriften.
Jan Kongsvik orienterte om at forskriften var gjennomgått og at endringer
kun var av kosmetisk karakter.
Vedtak: Styret tar saken til orientering. Det sendes ingen uttalelse fra NBLF.

Sak 48/04 Rådet for vedlikehold av håndslokkere.
NBLF mener det må offentliggjøres hvem som har mistet sin godkjennelse og er ikke fornøyd med måten Rådet offentliggjør dette på. Tom A.Høseggen redegjorde for prosessen som er fulgt. Navn på firma og personer blir oppgitt til presse og andre seriøse institusjoner når de spør.
Vedtak: Styret i NBLF oppfordrer Rådet til at så vel firma som enkeltpersoner som mister sitt sertifikat, skal informere om dette på Rådets nettsider og i Rådets rundskriv, blader og bulleting. NBLF vil vurdere å trekke seg ut av Rådet dersom dette ikke følges opp.

Sak 49/04 Orienteringssaker:
I) FEU-møte, Tromsø 2006. Per Ole Sivertsen bekreftet at alle faciliteter for selve møtet er tilgjengelig.
II) Møte med DSB-direktør. Guttorm Liebe orienterte fra møtet med DSB der han møtte Lea, Suhrke og Mørch Andersen. roller, seminarrunden, forebyggende virksomhet, organisering, deltidsbrannmannsutdanningen, nødalarmering samt svakheter i nødnettet var blant sakene som ble drøftet. Videre så de på brannvesenets rolle i ROS-analysene samt kvalitetssikring og tilsyn av 110-sentralene.
III) Regionale brannvernseminarer. Jan Kongsvik orienterte bl.a. om møtet som skal gjennomføres torsdag 16. september hos DSB. NBLF ønsker en kompensasjon for sitt engasjement på ca. kr 400,- pr. deltaker som uavkortet skal gå til arrangørlagene. Hva som skal informeres om fra NBLF under seminarene bestemmes i neste styremøte 12. oktober.
IV) Kontrollnivå for sprinklersystem. Det ble konstatert at saken var avsluttet.
V) NBLFs økonomi.  Det ble orientert om at tre lokallag ikke har overført andelen for kontingent. Ellers synes forbruk av midler å ligge innenfor budsjettrammene. 
VI) Reisestipend.  To stipend er delt ut. Guttorm Liebe orienterte nærmere om hvem som har fått stipend og til hva. Formelt har NBLF mottatt brev fra DSB med anmodning om utbetaling av stipendene.  
VII) Aksjon boligbrann 2004. Aksjonen skal gjennomføres 7. til 9. desember 2004.I år blir det trykket opp flere skjemaer enn i fjor. Det ble pekt på at dette året bør fremmedspråklige prioriteres. For å skaffe oversikt over hvor de bor kan det være god hjelp å få fra feiervesenet. NBLF ønsker at alle brannvesen deltar i aksjonen.
VIII) Fire-safe Europe 2004. I 2003 måtte arrangementet i Danmark trekkes. I år arrangeres det i Øst-Europa og deltagelse beregnes å bli god.
IX) Jubilant i Styret. Jan Kongsvik at rundet år og takket NBLF i denne forbindelse for omtakke og oppmerksomhet.
X) Nordland brannbefalslag. NBLF sliter med å få liv i det gamle lokallaget. Nå ser det ut til at det skal bli en realitet i forbindelse med gjennomføring av DSB-seminaret i Bodø. NBLF "krysser fingrene".
XI) Brannskolens 10 års jubileum. Bjarne Vikshåland var NBLFs representant under jubileet som ble gjennomført 4. juni 2004.
XII) Prosjektoppgaver for ingeniørstudenter. Behovet er stort. Enten kan interesserte brannvesen kontakte Høyskolen Stord Haugesund direkte, eller henvendelser kan gå gjennom Bjarne Vikshåland.
XIII) Alarmanlegg og private vaktselskaper. Flere vaktselskaper tilbyr boligalarmer med brannvarsling. Når alarm utløses er praktisering ulik. NBLF forutsetter at kunder blir informert om hvordan vaktselskapene praktiserer viderevarsling og om det økonomiske.
XIV) 25-års jubileum – Møre og Romsdal brannbefalslag. Laget planlegger jubileumstur til Danmark med seminar. Styret/arbeidsutvalget er anmodet om å delta.
XV) Brannbiler – farge – avgift. Styret ønsker ikke å engasjere seg på nåværende tidspunkt.
XVI) Fyrverkerisak. Det vurderes å innføre prikkbelastning i forbindelse med omsetning av fyrverkeri. Antall salgssteder og antall salgsdager vurderes. Per Ole Sivertsen orienterte.
XVII) Nasjonale prosjekter.
 - Kollegiet for brannfaglig terminologi – POS/GL.
 - Organisering på skadestedet  TETRA – NEH/GL
 - Rapportering av solskinnshistorier – alle.
XVIII) Internasjonale prosjekter.
- Fire Safety in Hotel prosjekt – AH.
- FEU vocabulary – GL
- FEU-Care - GL

Sak 50/04 Eventuelt.
1. Lokal avtale med Gjensidige NOR.
Det konstateres at fortsatt mangler en del avtaler mellom lokallag og
Gjensidige NOR. Det behøver imidlertid ikke bare være NBLF som ikke har fulgt opp.
Vedtak: Trygve Lennavik skal kontakte alle kretslag som ikke har inngått avtale og etterlyse status.

2. Multicom 112.
Fra Dieter Nüssler i Tyskland er NBLF anmodet om å delta i et 112-prosjekt. Økonomisk kan deltagelse være fordelaktig, men prosjektet vil kreve arbeidstid.
Vedtak: NBLF melder tilbake at forbundet er interessert. Det blir informert nærmere om prosjektet på landsrådsmøtet i desember.

3. NBLFs hjemmeside.
NBLF har vært aktive og benyttet all tildelt plass på NBLFs hjemmeside. Det er likevel god plass på sidene som er forbeholdt lokallagene. Dersom plassen utvides vil månedsleien øke noe.
Vedtak: NBLF utvider plassen på hjemmesiden.

Med vennlig hilsen
Ingar Gjesmoe, sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann