Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 27.05.2004
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – I LOKALENE TIL NORSK BRANNVERN FORENING, DEN 27. OG 28. MAI 2004.

Samtlige styremedlemmer og varamedlemmer var invitert til møtet som startet torsdag 27. mai kl. 1600 med overnatting på Slottsparken Appartement hotell og avsluttet kl. 1215 fredag 28. mai 2004 med lunsj.

Følgende møtte: Guttorm Liebe, Jan Kongsvik, Bjarne Vikshåland, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Jack Hatlen, Anne Hjort, Nils Erik Haagenrud, Håkon Dyrstad og Ingar Gjesmoe

I tillegg møtte direktør Kalheim fra Norsk brannvern forening, Robert Knutson og Larry Sutton fra Bureau Land Management (BLM), Finn Mørch Andersen og Knut Erik Gran fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap under deler av møtet som i alt gikk over to dager.

Svein Arne Jerstad, Eivind Aakerman, Jarle Steinnes og Terje Albinson hadde meldt fravær.

Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige.

Sak 22/04 Referat fra styremøte 18. mars 2004.
Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 23/04 Referat fra nordisk ledermøte 20. og 21. mars 2004.
Vedtak: Styret tok referatet til orientering.

Etter sak 23/04 stanset den videre behandlingen av styresaker. Da fikk direktør Kalheim fra Norsk brannvern forening presenterte seg og foreningen og vurderte samarbeidet med NBLF. Videre orienterte Robert Knutson og Larry Sutton fra BLM om organiseringen i USA. Der bygger alt på en basisorganisasjon mens vi i Norge har inntil 4 organisasjonstyper.

Deretter fortsatte det ordinære styremøtet.

Sak 24/04 Relasjoner til andre arrangementer.
Vedtak: Saken utsettes til neste møte 9. september 2004.

Sak 25/04 DSB/kretslagsmøter kommende år.
Forslag til seminar utarbeides av DSB sammen med BE. Muligheten blir å gjennomføre seminarene sammen med 6-7 kretslag som tekniske arrangører/ansvarlige. Seminarene planlegges gjennomført i første halvdel av oktober måned i 2004. Det er beregnet at disse skal erstatte de tidligere  gjennomførte DBE- og DSB-seminarene. Opplegget er stort og kan bli et engangopplegg. Kanskje kan dette bli et fremtidig samarbeidsopplegg mellom NBLF, DSB og BE. Eventuelle seminarer kan gi et betydelig økonomisk tilskudd til kretslagene som arrangerer. DSB ønsker at opplegget skal gjennomføres av følgende kretslag: Polar, Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland og/eller Agder, Vestfold og Oppland.
Det er også mulig for flere kretslag å gå sammen om arrangementene.
Vedtak: NBLF oppnevner en arbeidsgruppe bestående av Jan Kongsvik, Per Ole Sivertsen og Ingar Gjesmoe. Gruppen får fullmakt til å avklare saken med kretslagene og med DSB. Alle inntekter tilfaller kretslagene. Seminarene må markedsføres skikkelig på nettsidene til NBLF, og av DSB og BE.

Sak 26/04 Bruk av statlige støttestyrker.
I forbindelse med behandlingen av denne saken møtte Finn Mørch Andersen og Knut Erik Gran for å orientere styret nærmere. Direktør Kalheim fra NBF var observatør.  De var invitert fordi NBLF arbeider med et policydokument. Guttorm Liebe er oppnevnt i en referansegruppe med Jan Kongsvik som vara. Innspill ønskes før notatet ferdigstilles.
Andersen orienterte om at sivilforsvarets etat består av 20 distrikter (stort sett et distrikt pr. fylke). Det er ca. 250 fast ansatte i sivilforsvaret med en distriktssjef i hvert distrikt med veldig vide fullmakter. Distriktssjefen er operativt ansvarlig.
Den sentrale oppgaven er at sivilforsvaret skal være en støttestyrke for lokale brannvesen. Noen steder har distriktssjefene alt tatt kontakt med de lokale brannvesenene for å få til samarbeidsavtaler.
22. og 23. juni skal det gjennomføres distriktssjefssamling. På agendaen står det hvordan relasjonene til brann, politi og helse skal håndteres. Et spørsmål er hvordan denne samlingen kan påvirkes? Hva kan brannvesenet forvente? Hvilket behov har brannvesenet?
Oppgave til sivilforsvaret er primært å være en ressurs når det helt store skjer (med volum og utholdenhet) DSB har registrert at brannvesenet er dårlig forberedt på store hendelser og der skadestedet forflytter seg. Brannvesenet er gode til små og stadige  hendelser. Brannvesenet kan forvente så vel bistand som påtrykk  fra sivilforsvaret.
DSB er opptatt av at sivilforsvaret skal være en reell ressurs, men som kan støtte. Bruk av statlige og kommunale ressurser er viktig.
Sivilforsvaret har erfaringer fra ettersøkninger og brann,  fordi primæretatene får mer og mer behov for lys, varme og rom (telt).  Oftere kommer dette i blålysfasen.
Brannvesenet er ulikt dimensjonert. Mange steder benyttes FIG ofte.
Det satses på økt mobilitet selv om det skal ha lokal tilknytning.
Økonomien er viktig. Enkelte ganger kan valget av løsning bli illrelevant og ikke samfunnsmessig riktig fordi økonomien tvinger gjennom billigste løsning for rekvirenten. Statlige støttestyrker kan i utgangspunktet rekvireres og benyttes gratis for rekvirenten, frem til vaktholdsfasen.
Brannvesenet kan forvente en oppgavebeskrivelse over hvilke oppgaver sivilforsvaret kan bidra med over det ganske land samt med lokale særoppgaver.
Andersen mener det ikke er sikkert at alle landets kommuner må inngå skriftlige avtaler. Det må likevel oppmøtetid og hva styrkene kan brukes til. Styrkene må trene samme. Til slutt sa han at det er viktig å se på mulighetene og ikke begrensningene.
Gran orienterte om at sivilforsvaret har anskaffet et internettbasert innkallingssystem. Dette regner de med er operativt i løpet av et par måneder. Når det gjelder innkalling av FIG planlegges dette av 110-sentralene. Egen avtale skal inngås. Sivilforsvaret  vil st på for opplæringen. Systemet påregnes operativt i løpet av sommeren og må være i link til distriktet.
DSB ser positivt på at NBLF kan være ”vaktbikkje” og påvirke myndighetene hvis det oppdages forhold i Norge som kan forbedres på en konstruktiv måte.
DSB ønske dialog direkte med NBLF.
Vedtak: Forslaget til Guttorm Liebe som er sendt til alle og merket ”à jour 13. mai 2004” skal hver enkelt gå gjennom etter møtet. Eventuelle innspill skal meldes til Liebe snarest mulig slik at policydokumentet kan justeres. Frist for innspill settes til 15. juni 2004.

Sak 27/04 Gassverndrakter til sivilforsvaret.
Finn Mørch Andersen fra DSB orienterte om at gassverndraktene er engangs og beregnet på beskyttelse for støttestyrker fra Sivilforsvaret nå de hjelper primærstyrkene i en aksjon med rengjøring og lignende.
Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 28/04 Organisering av store skadesteder.
Se sak 7 fra arbeidsutvalget.
Vedtak: Den oppnevnte arbeidsgruppa fortsetter sitt arbeid og innhenter råd fra Forsvaret. Læreplanutvalget skal forsøkes påvirket.

Sak 29/04 Politireformen.
Vedtak: Styret konstaterer at det er store variasjoner i stedlige forhold. NBLF vurderer ikke saken videre men ønsker i stedet å bruke krefter på egen organisasjonsprosess.

Sak 30/04 Røykdykkeropplæring.
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 31/04 Klage på evaluering ved Norges brannskole.
Det foreligger svar fra Norges brannskole.
Vedtak: Styret tar svaret fra Nores brannskole til etterretning.

Sak 32/04 Rådet for vedlikehold av håndslokkere.
NBLF er kjent med at Rådet for håndslokkere holdt møte 26. mai 2004.
NBLF er usikre på hvorfor Rådet er tilbakeholdne med å bekjentgjøre hvilke firma som er mistet eller er fratatt sertifiseringen.
Vedtak: Svenn Haugen inviteres til neste styremøte. NBLF finner det svært viktig at denne typen saker som går på sikkerhet, offentliggjøres. Liste over de som er godkjent og over de som har mistet godkjennelsen mener NBLF må offentliggjøres. NBLF avventer likevel med endelig vedtak til etter nærmere informasjon fra Rådet.

Sak 33/04 Jubileumsgavene.
I forbindelse med jubileet mottok NBLF flere gaver. Disse oppbevares hos Guttorm Liebe. I tillegg er det flere gaver fra tidligere anledninger som oppbevares hos han og hos sekretær Ingar Gjesmoe. I fremtiden må også annet påregnes.
Vedtak: Guttorm Liebe kontakter Oslo brannvesen og forespør muligheten til å oppbevare gaver som NBLF har mottatt samt lagring av ulike rekvisita for NBLF.

Sak 34/04 Reisestipend.
DSB har gitt kr. 10.000,- i stipend i forbindelse med jubileet. Tema er
FREMTIDENS BRANNVESEN. Hva gjør NBLF?
Vedtak: Frist for å søke på stipendet settes til 15. juni 2004. I tillegg til kr. 10.000,- fra DSB får arbeidsutvalget fullmakt til å kunne øke stipendet med inntil kr. 10.000,-, hvis planene er gode nok, og slik at samlet beløp blir inntil kr. 20.000,-.

Sak 35/04 Aksjon boligbrann 2004.
Det er viktig at NBLF er aktive med å melde inn solskinnshistorier. Videre er det viktig at NBLF er aktive i forbindelse med  aksjon boligbrann i 2004.
Styret må sørge for at informasjon og statistikk blir lagt ut på nettet.
Medlemmer må påvirkes for å få aktiv deltakelse. Kretslagene må informeres grundig.
Vedtak: Håkon Dyrstad og Trygve Lennavik oppnevnes som styrets ansvarlige og må:
- Oppfordre og påvirke kretslagene på nettet snarest mulig.
- Fremskaffe statistikk.
- Være tilgjengelig hvis DSB eller Gjensidige NOR trenger innspill.
- Ta imot innspill fra styremedlemmer som sendes skriftlig og melde dette videre til DSB.

Sak 36/04 Orienteringssaker:
I) Historiebøkene – samtlige styremedlemmer fikk 10 bøker for gaveutdeling.
II) CTIF og idrett. Rolf Strandslett fra Karmøy deltar i Danmark.
Bjarne Vikshåland orienterte.
III) Kontroll for sprinklersystem.
IV) Vakt og sikkerhetstjenesten AS.
V) Norges brannskole.
VI) Representasjoner.
VII) Nasjonale prosjekter.
 - Kollegiet for brannfaglig terminologi – POS/GL.
 - Organisering på skadestedet <--> TETRA – NEH/GL
 - Rapportering av solskinnshistorier – alle.
VIII) Internasjonale prosjekter.
- Fire Safety in Hotel prosjekt – AH.
- FEU vocabulary - GL
- FEU-Care – (GL)

Sak 37/04 Eventuelt.
1. FEU-møtet i Tromsø, første halvdel av 2006.
Brannsjefen er positiv. FEU ønsker et opplegg i Tromsø.
Vedtak: Guttorm Liebe og Per Ole Sivertsen oppnevnes i en egen  arbeidsgruppe som skal fungere uavhengig av valgresultatet ved neste Generalforsamling. Arbeidsgruppa gis vide fullmakter.

2. Styremøter høsten 2004.
Vedtak: Følgende datoer, klokkeslett og steder:
- 9. september 2004 i Oslo kl. 1100 – 1600.
- 12. oktober 2004 i Oslo eller Bodø. Hvis Oslo kl. 1100 – 1600.
- I desember 2004. I utgangspunktet over to dager på Starum i begynnelsen av desember i uken før boligaksjonen.

3. Grunnleggende signaler – policynotat.
NBLF har vært aktive og bør utarbeide et utkast med emnet – kontrollregimet, med henvisning til brann- og bygningslovgivningen.
Vedtak: Jan Kongsvik oppnevnes til å utarbeide et notat om saken samt holde styret informert.

Med vennlig hilsen
Ingar Gjesmoe, sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann