Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 18.03.2004
 

REFERAT FRA STYREMØTE I  NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – SLOTTSPARKEN APPARTMENT, OSLO, 18. MARS 2004.

Følgende møtte: Guttorm Liebe, Jan Kongsvik, Bjarne Vikshåland, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Svein Arne Jerstad, Nils Erik Haagenrud  og Ingar Gjesmoe                       

Håkon Dyrstad meldte forfall på grunn av sykdom umiddelbart før møtet. Vararepresentant møtte derfor ikke.

Møtet var denne gangen lagt til Slottsparken Appartment hvor i tillegg alle arrangementer i forbindelse med 25-års jubileet og det nordiske ledermøtet skulle gjennomføres. Møtet begynte ca.. kl. 1600. Guttorm Liebe ønsket velkommen.  

Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige.

Sak 13/04 Referat fra styremøte 22. januar 2004. 
Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 14/04 25 års jubileet.
Programmet var sendt ut på forhånd. Programmet ble gjennomgått og oppgavene fordelt.
Vedtak: Saken ble tatt til orientering.

Sak 15/04 Relasjoner til andre arrangementer.
Guttorm orienterte om at Eivind Aakerman i Østfold har tatt initiativet til bedre koordinering mellom Østfold brannbefalslag og Brannforebyggende forum i Østfold. Relasjoner til andre ble også drøftet i styremøtet som brannsjefskonferansen, bilkomité osv. Etter styrets oppfatning svekkes "Brann-Norge" når stadig flere og flere popper opp. Videre bør normer for opptreden i media og ved konferanser vurderes. Det er ikke noe til hinder at det blir reklamert for NBLF.
Vedtak: Saken er vesentlig og skal fremmes i et styremøte der det settes av tilstrekkelig til strategisk vurdering om hvordan NBLF skal forholde seg.

Sak 16/04 Kommunale risiko- og sårbarhetsvurderinger.
Kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse ønskes satt på dagsorden. Foredrag om dette bør kunne gjennomføres i regi av alle kretslagene. Gode foredragsholdere bør fremskaffes. Kretslagene vil senere påvirkes for å benytte foredragsholderne når det gjennomføres temamøter hvor bl.a. sivilforsvarets distriktssjefer og representanter for Gjensidige NOR kan delta.
Vedtak: Sekretæren tilskriver DSB og henviser til styremøtet som ble gjennomført i Tønsberg og orienterer om at NBLF ønsker oversikt over myndighetspersoner som kan informere lokale kretslag om kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse. NBLF forutsetter at brannvesenets kompetanse må komme mer aktivt inn i kommunal kriseplanlegging. DSBs forventninger om hva analysen skal inneholde må kretslagene informeres om. Forslag til navn på foredragsholdere ønskes til neste styremøte.

Sak 17/04 Gassverndrakter til sivilforsvaret.
Det er sendte et brev om saken datert 14. mars 2004. Brevet ble lest opp. Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 18/04 Røykdykkeropplæring.
Det kan slås fast at det i dag er 3 ulike nivå på lengden av utdannelsen for heltids, deltids og industri.
Vedtak: Jan Kongsvik tar saken opp med DSB og informerer i neste styremøte om resultatet.

Sak 19/04 Pensjonsalder.
Etter henvendelse fra BTY har Jan Kongsvik lagt NBLFs synspunkter ut på nettet. Aldersgrensen vil innvirke betydelig på landets brannvesener og det er dette som er poenget.
Vedtak: Saken legges foreløpig "på is".

Sak 20/04 Orienteringssaker:
1. Fysiske tester.
Bjarne Vikshåland orienterte. NBLF fikk gjennomslag for sine synspunkter fordi vi var engasjerte og dekket hele landet.

2. Deltidsreformen.
Det er avholdt møte i fremdriftsgruppa, noe som skal skje to ganger i året. Der møter to fra DSB, to fra brannskolen og en, Bjarne Vikshåland fra NBLF. Det ble opplyst at de var klar over at Sogn og Fjordane ønsket å arrangere praktisk uke i Florø, men formelt sett har de ikke søkt. Dersom behovet er til stede og Florø søker, vil søknaden bli vurdert.

3. Kontakten med Høyskolen Stord Haugesund.
Bjarne Vikshåland orienterte om utspillet under og etter styremøtet i DSBs lokaler i Tønsberg. Bjarne Vikshåland er anmodet av skolen om å bli med i en studienemnd og har bekreftet at han ønsker dette. Det er lagt opp til fire møter i året.

4. Mer effektiv bygningslovgivning.
Det henvises til NBLFs nettsider.

5. Vakt- og sikkerhetstjenesten AS.
Det henvises til NBLFs nettsider.

6. Terminologiprosjektet.
Det skal gjennomføres et møte i Oslo 15. april 2004 om saken.

7. Ny lærerplan.
Lærerplanen for befalskurs III er enda ikke satt ut i livet fordi det er uenigheter om planen.

8. Nasjonale prosjekter.
a. Historisk utvalg – GL
b. Kollegiet for brannfaglig terminologi – POS/GL
c. Organisering på skadestedet <-> TETRA – NEH/GL
d. Rapportering av solskinnshistorier – alle

9. Internasjonale prosjekter.
a. Fire Safe in Hotel prosjekt – AH
b. FEU vocabulary – GL
c. FEU-Care – GL
Vedtak: Sakene ble gjennomgått og tatt til orientering.

Sak 21/04 Eventuelt:
1. Klage på evaluering ved Norges brannskole.
NBLF er gjort kjent med at elever ved befalskurs II har klaget på muligheten til å evaluere de enkelte emnene og foreleserne. Klagen som er datert 27. februar 2004 er sendt som kopi til DSB og NBLF.
Vedtak: Sekretær tilskriver brannskolen og viser til at NBLF er kjent med klagen og har forståelse for denne. NBLF ber brannskolen evaluere dagens evalueringssystem.

2. Kontrollnivå for sprinklersystem.
Skal NBLF anbefale et kontrollnivå for sprinkleranlegg? Det vises til henvendelse fra Gjensidige NOR v/Per Aabye Hansen av 6. november 3003.
Vedtak: Per Ole Sivertsen utreder saken videre.

3. Politireformen.
Nils Erik Haagenrud orienterte om forholdene mellom politi og brannvesen ved Elverum og omegn. Lokalt "sparer" enkelte politimestere på utgiftene ved trafikkulykker. Utgiftene veltes over på brannvesenet. Spørsmålet er hvem som er ansvarlig for å rekvirere ytterligere hjelp.
Vedtak: NBLF vil følge opp saken og andre uklarheter i redningstjenesten.

4. Arbeidsgruppe for fyrverkeri.
DSB har invitert NBLF til å delta i en arbeidsgruppe om fyrverkeri. Samtlige styremedlemmer er orientert om at to styremedlemmer og en varamedlem var påmeldt til første arbeidsgruppemøte den 26. mars 2004. Melding om dette var sendt DSB 12. mars. Styret forutsetter at det kan bli flere møter.
Vedtak: NBLF oppnevner Per Ole Sivertsen som medlem av arbeidsgruppa med Jarle Steinnes som vara.

Neste styremøte planlegges fra kl. 1600 torsdag 27. mai med overnatting og fortsettelse den 28. mai 2004 på formiddagen. Hvilket hotell er enda ikke bestemt, men møtet beregnes gjennomført i Brannvernforeningens lokaler. Møtet beregnes både for medlemmer og varamedlemmer denne gangen. Alle oppfordres til å planlegge reisen og evt. bestille billetter.

Med vennlig hilsen


Ingar Gjesmoe, sekretær

Kopi sendes Gjensidige NOR v/Odd Rød

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann