Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Tønsberg
Dato: 22.01.2004
 

REFERAT FRA STYREMØTE I  NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – LOKALENE TIL DSB I TØNSBERG – 22. JANUAR 2004.

Følgende møtte: Guttorm Liebe, Jan Kongsvik, Bjarne Vikshåland, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Eivind Aakerman, Anne Hjort og Ingar Gjesmoe                       

Svein Arne Jerstad, Håkon Dyrstad og Nils Erik Haagenrud hadde meldt fravær. Anne Hjort og Eivind Aakerman møtte som vararepresentant. Jarle Steinnes skulle også deltatt, men meldte sykefravær rett før møtets begynnelse. På grunn av andre møter deltok Per Ole Sivertsen kun i møtets siste del. Ingar Gjesmoe måtte avslutte møtet kl. 1515 av hensyn til overordnet vakt. Bjarne Vikshåland fortsatte som "settesekretær".

Møtet var denne gangen lagt til lokalene til DSB for å se hvordan NBLFs forhold til DSB skal fungere fremover. Fra DSB møtte:
Direktør Jon Lea
Direktør Finn Mørch Andersen

I tillegg til NBLF og DSB var representanter fra Høyskolen StordHaugesund invitert til del av styremøte. Fra HSH møtte:
Dekan John Ferkingstad     
Professor Torgrim Log
Foreleser Jan Torgil Josefsen

Jon Lea ønsket alle velkommen og orienterte om DSBs organisering, bl.a. om de fire fagområdene
næringsliv,
forebygging og el-sikkerhet, som ledes av Tor Suhrke,
nasjonal beredskap,
brann, redning og sivilforsvar, som ledes av Finn Mørch Andersen.

Fagområdene er igjen delt inn i avdelinger. Totalt er 6 av 8 direktører ansatt. Det viktigste for DSB er å meisle ut profilen fordi rollen må tydeliggjøres. Tre forhold er viktige, det er å få samordnet bruken av sivilforsvaret – brann. Det andre er å få oversikten over sårbarheten. Dette skal følges opp med egen stortingsmelding. Det tredje er kritisk infrastruktur. DSB ønsket at NBLF kunne bidra til alle punktene.

NBLF opplyste at vi ville være "vakthund" og se til at staten ikke forfordeler de primære og sekundære styrkene. NBLF vil følge opp utdanning, bl.a. deltidsbrannmannsopplæringen. Denne vil betinge økonomi fra stat til kommunene.

NBLF er dessuten opptatt av brannskolen og skolene til sivilforsvaret. NBLF ønsker å være med på å bestemme tilbudet fra skolene. Videre opplyste NBLF at vi var opptatt av prosjektet brannfaglige ord og utrykk, samt solskinnshistorier. DSB ble oppfordret til å benytte disse hvis de var interessert.

DSB avsluttet med å gi utrykk for at kontakten med NBLF ønsket de å opprettholde. De ønsket å samarbeide med NBLF på samme måte som DBE i sin tid innførte. De bekreftet at grepet var tatt mot skolene. DSB vil bidra til at distriktssjefene oppsøker brannmiljøet i startfasen. Fremtidige innkjøp til sivilforsvar skal vurderes slik at det ikke skal bli forfordeling. DSB avsluttet med å si at de ikke kunne påvirke kommuneøkonomien, men de oppfordret til nettverkskontakt, at brannmiljøet påvirker aktivt risiko- og sårbarhetsanalysene i kommunene og til slutt at brannvesenet aktivt benyttet seg av storsamfunnets respekt for uniformering så vel mot forebyggende brannvern som mot beredskap.

   ---------------- 0 ---------------

Kl. 1245 begynte det ordinære styremøtet. Guttorm Liebe ønsket velkommen, spesielt til representantene fra HSH. Han opplyste at NBLF spesielt ønsket å drøfte relasjonene til høyskolen.

Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt. Alle beslutninger var enstemmige.

Sak 01/04 Referat fra styremøte 3. desember 2003.       
Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 02/04 Referat fra landsrådsmøtet 3. og 4. desember 2003.
Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 03/04 Gjensidigeavtalen.
2003 var et prøveår, men 2004 er et år der NBLF må følge opp avtalen med Gjensidige NOR forsikring.
Vedtak: Hele styret oppfordres til å følge opp at alle kretslag etablerer en avtale med sitt
lokale Gjensidigekontor. Videre informeres kretslagene om solskinnshistoriene og om hvordan disse kan benyttes i det enkelte brannvesen i forhold til bl.a. årsmeldinger.

Sak 04/04 Relasjoner til andre arrangementer.
Det tilbys mange arrangementer beregnet på samme gruppe. Kanskje er det alt for mange i forhold til størrelsen på gruppen. Det er også ofte de samme personene som må stå for arrangementene og ikke alle har en organisasjon bak. Kan vi knytte noen av disse til oss?
Vedtak: Saken ble drøftet men ikke endelig realitetsbehandlet. Imidlertid ble Øivind Aakerman oppfordret til å undersøke mulighetene for å knytte Forebyggende forum til Østfold brannbefalslag, og Per Ole Sivertsen ble oppfordret til å lufte ideen på nasjonalt plan under arrangementet i Tromsø.

Sak 05/04 Kommunale risiko- og sårbarhetsvurderinger.
Betydningen av å være med i det overordnede beredskapsarbeidet i kommunene ble drøftet. Det er viktig at brannvesenet er med i arbeidet både med risiko- og sårbarhets kartlegging og vurdering, og i utarbeidelsen av planene. Omtrent halvparten av de tilstedeværende har en sentral rolle i dette arbeidet i sin kommune. Etter styrets vurdering bør alle brannsjefer  engasjere seg i dette. Trygve arbeider med det som tema i sitt lokallag.
Vedtak: Anne, Eyvind og Bjarne jobber videre med dette temaet. Styret oppfordrer alle lag til å sette dette på dagsorden på medlemsmøter.

Sak 06/04 25 års jubileet.
Arrangementene ble gjennomgått. Fordeling av kostnadene til foredragsholdere, toastmaster ol. mellom NBLF og Oslo og Akershus brannbefalslag må avklares.
Gjestelista forøvrig ble gjennomgått.
Vedtak: Sekretær kontakter Svenn Haugen i Oslo og får avklart hvem som inviterer foredragsholderne til jubileumsmiddagen samt hvordan kostnadsfordelingen mellom forbundsstyret og lokallaget blir. Forøvrig bemerkes det at gjestene inviteres til jubileumskonferansen og til jubileumsmiddagen og NBLF dekker kostnadene. Ønsket bekledning  under jubileumskonferansen er uniform for de som har. Under jubileumsmiddagen er det mørk dress.

Sak 07/04 Kontakten med høyskolen StordHaugesund.
Representantene fra HSH hilste fra Bjørn Chr. Hagen som beklaget at han ikke kunne stille på møte med NBLF og DSB. Dekan John Ferkingstad som er avsvarlig for skolen i Haugesund orienterte om organisasjonen HSH. Han opplyste bl.a. at Bjarne Chr. Hagen har ansvaret for fagplaner osv. Brannstudiet på ingeniørsiden trekker bra. Utvikling av kurs kan påvirkes.
Når det gjelder studentoppgaver fra lokalmiljøet kan disse fremmes for HSH. Kretslag kan kontakte høyskolen.
Forskningsoppgaver mot brann, gass og tunneller som doktorgrad er eksempel.
Etter- og videreutdanning gjennomføres sammen med Norsk brannvern forening. Nettbasert utdanning er eksempel på mulige løsninger. Disse kan gjennomføres sammen med et par samlinger. Samlingene må ikke bare legges til høyskolen, men kan også gjennomføres i lokalmiljøet.
NBLF utrykte ønsket om å uttale seg til fagplaner og ønsket å delta i mulige referansegrupper slik som skjer i forhold til Norges brannskole.
Høyskolen svarte at de ønsket en direkte linking til NBLF, f.eks. via studentenes egen organisasjon. HSH har ingen link til brannskolen eller til sivilforsvarets skoler. NBLF kan kanskje komme inn i en studienemnd.
HSH ønsket å oppfordre elevene til å benytte NBLFs nettsider. Da vil de bli bedre kjent med brannmiljøet.
Til slutt inviterte HSH til at NBLF gjennomfører et styremøte i skolens lokaler i Haugesund.
Vedtak: Styret tar saken til orientering, og vil følge den opp kontakten mot høyskolen.

Sak 08/04 Krav til dokumentasjon – sprinkleranlegg.
Vårt innspill er sendt DSB og er tatt hensyn til i utformingen av veiledningen.

Sak 09/04 Gassverndrakter til sivilforsvaret.
Vi har mottatt svar fra DSB på vår henvendelse. Draktene er ment benyttet sammen med filtermasker. Samtidig er målsettingen at de skal benyttes av støttestyrker til brannvesenet ved eksempelvis uhell med industrikjemikalier.
Vedtak: Sivilforsvaret tilskrives om at deres tanker om bruk av draktene med filtermasker er faglig feil og farlig.

Sak 10/04 Røykdykkeropplæring.
Det kan slås fast at det i dag er 3 ulike nivå på lengden av utdannelsen for heltids, delstids og industri.

Sak 11/04 Orienteringssaker:
1. Fysiske tester.
2. Deltidsreformen.
3. Dagkassernering – hjemmevakter.
4. Mer effektiv bygningslovgivning.
5. ESS – Elektronisk Sprinkler System.
6. Nasjonale prosjekter.
a. Historisk utvalg – GL
b. Kollegiet for brannfaglig terminologi – POS/GL
c. Organisering på skadestedet  TETRA – NEH/GL
d. Rapportering av solskinnshistorier – alle
7. Internasjonale prosjekter.
a. Fire Safe in Hotel prosjekt – AH
b. FEU vocabulary – GL
c. FEU-Care – GL
Vedtak: Orienteringssakene ble delvis gjennomgått i den delen av møtet som var med DSB og HSH.

Sak 12/04 Eventuelt:
1. Rådet for vedlikehold av håndslokkere.
Rådet har fratatt 3 personer godkjenningen. NBLF har som medlem av rådet fått navnene. For at godkjenningen skal kunne fungere, forutsettes det at brannvesenet ikke aksepterer kontroll foretatt av personer som har mistet sine sertifikater. Brannvesenet må derfor ha kjennskap til personer som mister sertifikatene, noe som gjøres ved at NBLFs medlemmer får disse tilsendt pr. e-post.
Vedtak: Navnene på de 3 personene som er fratatt sin godkjenning vil bli sendt våre medlemmer på e-post og bekjentgjort på våre internettsider.

2. Pensjonsalder.
Vedtak: Det ønskes en diskusjon om hvordan brannvesenet skal møte en eventuell høyere aldersgrense. Hvilke omstillingsbehov medfører dette for brannvesenet?

Med vennlig hilsen
Ingar Gjesmoe, sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann