Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Sandnes
Dato: 12.12.2003
 

Møtested: Sandnes brannstasjon

Møtestart: 09.30- møtet avsluttet 13.30

Følgende møtte: Oddvar Krakk, Inge Grødem, Rolf.B Sandslett, Svein Myklebust og Øyvind Nermoen.  
  
Forfall: Tore Michelsen, Anne Hjort

Saker som ble behandlet:

Sak 1:
Gjennomgang av referat etter forrige styremøte.
Ingen merknader til dette.

Sak 2:
Referat medlemsmøtet nov. Hurtigfrigjøring.
Svein skriver referat fra dette møtet, og mailer det over til Øyvind for distribusjon.
I hovedtrekk kan det sies at dette var enda et vellykket medlemsmøte.

Sak 3:
Øvelses vogn:
Apparatene i vogna er fylt med skum. Dette vakte diskusjon, og spørsmålet var ”gir skum den samme pedagogiske effekten”. Det ble også påpekt at det i dag finnes gode systemer for renslig bruk av pulver.
Svein hadde god erfaring med bruk av skum, da miljøgevinst, samt anvendeligheten av vogna ved bruk av skum kompenserer for det at slukkeinnsatsen ikke blir like realistisk som ved bruk av  tradisjonelle pulverapparat.
Det ble i første omgang bestemt at det får bli opp til kunden om han vil bruke skum eller pulver i øvelsessammenheng, men at vogna blir "ladet” med skumapparat fra oss.  
Svein er foreløpig ansvarlig for utlån i de aktuelle kommuner. Det er snakk om en egen vogn i Nord fylket, og om så blir aktuelt er det mest hensiktsmessig med en representant for utlån i nord og en i sør

Pris på utlån- Tidligere har prisen vært kr 30 pr deltaker, av disse pengene gikk 25 kr til RBL, og 5 kr til NBLF. Den nye avtalen er kun mellom RBL og Gjensidige, så det må fastsettes ny pris for utlån. Svein ser på dette og kommer med forslag til prisfastsettelse til neste styremøte.

Sak til årsmøtet: Svein lager en sak omkring øvelsesvogna, og legger dette fram til årsmøtet

Sak 4:
Neste medlemsmøte:
Rolf og Oddvar er godt i gang med forberedelsene til medlemsmøtet i naturgassens hus på Karmøy, Torsdag 29.01.04.
Det høres ut til å bli et omfangsrikt møte. Tor Inge Karlsen, Stavanger blir foreleser.
Det vil bli tatt opp nytt regelverk for gassanlegg.
Distribusjon av gass, med besøk på ”Snurrevarden” som er anlegg for kondensert gass. Det vil bli demo av tankbil for gass. Gassnor vil fortelle om distribusjonsmetoder, samt at vi skal besøke LNG fabrikken.
Dette var noe av det som det jobbes med for neste medlemsmøte.

Sak 5:
Informasjonsflyt mellom styrets medlemmer 
Det ble ytret misnøye med informasjonsflyten internt i styret.
Saker som skulle vært styret i hende kommer ofte for sent eller  i etterkant av den tiden ”saken” er aktuell.
All informasjon som kommer til leder og som berører brannbefalslaget må formidles til styret i tide.

Alle forslag til behandling i styret sendes sekretær, slik at det kan lages en strukturert agenda foran hvert styremøte. Sekretær føler at det i forkant av styremøter blir en ”stresset” situasjon hvor det er lite initiativ i forhold til saker som skal tas opp i styret. Sekretær er ikke alene ansvarlig for saker som skal tas opp.
Det ble også besluttet å blåse liv i arbeidsutvalget, dette hovedsakelig for å kunne få en raskere avgjørelse i hastesaker.
Oven fornevnte saker bør diskuteres videre, da med hele styret til stede.
Det forventes at styrets medlemmer selv holder seg oppdater i forhold til nblf sin hjemmeside.

Sak 6:
Boligkampanjen:
Styret utvekslet erfaringer fra de forskjellige kommuner, og det var full enighet i at aksjonen kunne vært lagt opp på en bedre måte både i forkant og ved selve gjennomføringen.
Av de momenter som kom fram, som var negative kan nevnes.

Det burde vært sendt forespørsel om kampanjen på et tidligere tidspunkt, dette for å kartlegge behov for materiell etc. Generelt for dårlig informasjon i forkant. For lite samspill mellom DSB, Gjensidige, Brannvernforeningen og ”grasrota” .

I forhold til oversendelse av informasjonsmateriell, så blir det ikke sett på det størrelsen til hver enkelt kommune.

Dette resulterer i at noen kommuner får alt for lite materiell i forhold til behovet.

Styret mener også at det ikke må bli for mange aksjoner rettet opp mot brann, da publikum kan ”gå trette”.

Det er viktig å se samfunnet slik det faktisk er i forhold til alle som vil selge sine budskap.
Informasjonsstrømmen er i dag enorm. Hva med å få samlet disse aksjoner, rundt 1. desember? 

Skjemaet som ble brukt var for autoritært, noe som resulterte i at enkelte kommuner valgte egne skjema.

Sentrale myndigheter bestemmer hvor lista skal legges, uten å stille spørsmål til økonomi, personell etc.
Myndighetene pålegger brannvesener ettermiddag og kveldsarbeid uten hensyn til kommunenes økonomiske situasjon, det er viktig å huske på at det er 4 ganger så mange deltidsansatte i  brannvesen rundt om i Norge som heltidsansatte.

Fra dsb ble det gitt signaler om at de som ikke slapp oss inn, heller ikke skulle få utlevert ”pakken”. Dette mener styret i brannbefalslaget er feil, da det utad gir et negativt og feil bilde av hensikten med besøket.

For all del det var også positive elementer med aksjonen, så med noen justeringer som går på det rent administrative kan dette godt være en aksjon som er kommet for å bli.

Styret bestemte at erfaringene vi har gjort oss, bør komme rette instanser for øret, og gjerne bli et tema til debatt. Dette for om mulig å heve kvaliteten på evt fremtidige aksjoner.

Det ble besluttet å legge saken fram for debatt på NBLF sin hjemmeside.    

Eventuelt:
I forhold til innkalling til medlemsmøter, ble det ved forrige medlemsmøte høstet en ny erfaring.
Styret har vedtatt at innbydelse til medlemsmøter skal sendes ut tre uker i forkant. 5 dager før møtet skulle avholdes var det bare 5-6 påmeldte. Det ble da sendt påminnelse, samt at sekretær tok telefonisk kontakt med de representanter som tradisjonelt ikke møter. Det viste seg at disse tiltak var virningsfulle, og resulterte i at bortimot 40 møtte.
Det ble besluttet at invitasjon til medlemsmøter fortsatt sendes ut 3 uker i forveien, men at det i tillegg sendes en påminnelse om dette en uke før møtet.

Rolf refererte fra sin tur til Horten, hvor han og en kollega sammen med  andre brannfolk var på en CTIF demonstrasjon/informasjon. CTIF er en forening for fremming av brannidrett. I andre land er dette en stor idrettsgren, med både nasjonale, internasjonale konkurranser og olympiade.
En gruppe på 10 mann fra Danmark var på plass i Horten for å dra i gang brannidretten i Norge.
Karmøy er det ene av to brannvesen i Norge som vil starte opp med brannidrett, målet i første omgang er konkurranse i Danmark i juni neste år, og Olympiade i Kroatia i 2006.
Innholdet i disse ”leker” er 50 % fagrelaterte oppgaver som slangeutlegg, hastighet, kondisjon, koordinasjon og samarbeid. De resterende 50 % er sosialt. CTIF har faktisk eksistert 70 år i Europa, så det er vel på tide at Rolf og Co får Norge på kartet.

Neste styremøte:
Neste styremøte blir 13.02 på Karmøy kl. 09.00

Øyvind Nermoen
sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann