Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Starum
Dato: 03.12.2003
 

REFERAT FRA LANDSRÅDSMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND AVHOLDT PÅ HMS-SENTERET TIL GJENSIDIGE NOR FORSIKRING PÅ STARUM DEN 3. OG 4. DESEMBER 2003.

Styremedlemmer og kretslagsledere var invitert til landsrådsmøtet som startet med en behagelig lunsj kl 1200. Kl. 1300 begynte det ordinære møtet hvis første del var viet informasjonen fra styret. Siste del av møtet første dagen var satt av til informasjon fra Gjensidige NOR og presentasjon av alle deltakere. Kl 0900 den 4. desember fortsatte landsrådsmøtet med informasjon fra styret, kretslagene og fra Gjensidige NOR Forsikring.

Guttorm Liebe pekte på at fremmøte til landsrådsmøtet kunne vært vesentlig bedre. Møtet er viktig for å følge opp forutsetningene som ble vedtatt i siste Generalforsamlingen.

Følgende medlemmer og varamedlemmer møtte fra styret hvor enkelte i tillegg representerte sine lokallag:
Guttorm Liebe (Telemark), Jan Kongsvik, Per Ole Sivertsen (Polar),  Trygve Lennavik, Håkon Dyrstad (Sogn og Fjordane), Bjarne Vikshåland, Anne Hjort (Rogaland), Ingar Gjesmoe (Buskerud).

Følgende kretslagsrepresentanter møtte:
Leder Knut Berg Bentsen (Agder), nestleder Magne Johansen (Vestfold), leder Knut Birger Bakken (Oppland), leder Jon Erik Bergendal (Telemark), nestleder Leif-Atle Træland (Hordaland), Kjell Knutsen (Hedmark), styremedlem Stig Fjørtoft (Møre og Romsdal), Pål Michelet (Oslo og Akershus)

I tillegg møtte følgende fra Gjensidige NOR Forsikring:
- Fra hovedkontoret: Odd Rød, 22 96 80 28/ 91 63 86 49, [email protected]
- Fra reg. Vestlandet: Dagfinn Ratvik, 70 11 60 71/91 83 29 67,
  [email protected]
- Fra reg. Vestlandet: Jan Lien,51 51 73 73/90 87 38 10, [email protected]
- Fra reg. Innland: Jan Erik Hirkjølen, 62 46 07 01/91 38 13 05,
   [email protected]

Følgende kretslag var ikke representert: Østfold, Hålogaland, Nordland, og Trøndelag.

3.desember
1. VELKOMMEN v/Guttorm Liebe.
Guttorm Liebe ønsket alle velkommen. Han informerte om møteplanen og om jubileumsboka som blir ferdigprodusert til 25 års jubileet.

2. INFO FRA STYRET
Det ble orientert om:
1. Ansvarsproblemet: Saken dreier seg om når grensene tøyes for å redde liv eller verdier. Initiativet ble tatt i 1996 og punktum satt i 2003 etter redegjørelsen fra professor Henning Jackheln. På hele tre konferanser var temaet tatt opp. Hva blir neste skritt – trussel om brann i forbindelse med kriminelle handlinger og brannvesenets delaktighet?
2. Digitalt nødsamband: Byggestart blir tidligst i 2005. NBLF har hele tiden pekt på at for kommunene må overgangen til digitalt samband bli tilnærmet gratis. NBLF er skeptiske til ”tjenestekjøp” = privat utbygget infastruktur. Viktig er også å merke seg at alt utstyr i pilotprosjektet i Trondheim er tatt ned av konkurransehensyn. Dette synes lite samfunnsnyttig!
3. Trøndelag brannbefalslag: Laget har ligget nede, men etter bidrag fra styret i NBLF ble det gjennomført årsmøte med nyvalg og seminar den 18. november 2003. Mange møtte og laget har hatt en meget positiv rekruttering. Se ytterligere informasjon på NBLFs nettsider.
4. Nordland brannbefalslag: Landsdelen er dårlig dekket i dag. Historisk sett har det vært to lag som dekket Nordland. Det er derfor viktig å få til ny aktivitet. Styret i NBLF ønsker å gi samme tilbud til Nordland som ble gitt til Trøndelag.
5. Kontakt med DSB: Opprinnelig startet kontakten med DBE  etter avtale med direktør Torstein Pettersen. Dette har fortsatt årlig frem til i dag. Siste møte var med dir. Lea og Finn Mørch Andersen. NBLF vil legge neste styremøte, 22. januar 2004, til DSBs lokaler i Tønsberg. Etter NBLFs syn er det viktig å påvirke fremtidig utvikling.
6. Røykvarslerdag – sprinkleranlegg – gamle Lecapiper: Det foreligger en del unyanserte og feilfokuserte artikler. NBLF er med i opplysningskontoret for sprinkleranlegg samt i styret for Norsk Brannvern Forening. Forholdet til gamle Lecapiper engasjerer forbundsstyret seg ikke i på annen måte enn å oppfordre feiervesenet i alle landets kommuner til å kontrollere pipene.
7. Norges brannskole – fagplaner: NBLF er tungt inne når det gjelder nye fagplaner. Her kan også kretslagene påvirke hvis de ønsker. Informasjon og motivasjon økes i de nye lærerplanene.
8. Deltidsreformen – oppfølging: NBLF har oppfordret myndighetene til å bruke penger på dette fremfor til tertiærstyrkene til sivilforsvaret. Til kursene som skal settes i gang er det dårlig påmelding. Dette kan skyldes økonomien. Likevel er det en viss økning. I 2004 settes det i gang 25 kurs for ca. 350 personer. Dette er ca 50% av målsettingen. NBLF ønsker flest mulig øvelsesanlegg for å få minst mulig reisevei for deltakere. Årlig bør Justisdepartementet skaffe 12 – 14 millioner kroner til deltidsreformen.
9. Hjemmevakter: Øker virkelig hjemmevakter helserisikoen? NBLF viser til  arbeidstilsynets henvendelse til Notodden kommune. Denne er oversendt DSB og vi venter på deres svar.
10. Dokumentasjon av sprinkleranlegg: Det er viktig å få avklart kravene som brannmyndighetene skal kontrollere. Hva med kontroll, vedlikehold, service osv. Vi må ha entydig bestemmelse over hele landet. Ellers vises det til at det er gjennomført et ”prøvekurs” i Drammen der Norsk Brannvern Forening har stått for å lære opp tilsynspersonell. Det kan se ut til at dette kurset kan bli landsomfattende.
11. Fysisk krav til røykdykkere: NBLF har utarbeidet en uttalelse som ”vakte storm”. Uttalelsen er nå noe moderert. Hvis nivået legges for høyt kan det bli vanskelig å rekruttere. Videre er det viktig å unngå bruk av midler til helsesjekk av friske. Nytt forslag til røykdykkerveiledning legges ut på nettet.
12. Gassverndrakt til sivilforsvaret: Kostnaden til nye gassverndrakter ligger på 12 – 14 millioner. Dette er tilsvarende som årsutgiften til gjennomføring av deltidsreformen! Vi når likevel ikke frem. Pengene er sløst bort. Det må forutsettes at opplæring av sivilforsvarets personell ofr å kunne dykke  følger samme krav og forutsetninger som brannvesenets personell.
13. Ressursfordeling: Det ble vist til feilprioriteringene etter 11. september 2001. Vi må unngå ”Danske” tilstander, å prioritere førsteinnsatsstyrkene. Det blir galt hvis staten prioriterer egne styrker, fordi de er statlige, samtidig som kommunene ikke ivaretar drift av brannvesenet.
14. Prosjekter:
 -  Fire Safe Hotels er et prinsipp om felles sikkerhetsnivå etter ”flammemetoden” i Europa. Anne Hjort er NBLFs partner.
 -  Terminologi er prosjektet der Per Ole Sivertsen er NBLFs mann.
 -  ECCC omfatter organisering på skadestedet og dekker alt fra den lille skade og opp til den aller største.
15. Vedtektsendringer: Styret viser til at det i fremtiden kan bli aktuelt å vurdere om vedtektene er dekkende hvis ledere i sivilforsvaret ønsker medlemskap.
16. Landsrådsmøtene: Vi må få bedre fremmøte. Spørsmålet er om tidspunktet for et to dagers møte er bra og om typen saker er de som lokallagsledere ønsker blir tatt opp. Kan noen ha vanskeligheter med å få fri. Styret vurderer saken videre.
17. Generalforsamlingen 2007: Sogn og Fjordane er tildelt ansvaret i 2005. Det er to lokallag som skriftlig har søkt om ansvaret i 2007. Dette er Oppland og Vestfold. I styremøte 3. desember 2004 vedtok styret å gi ansvaret for Generalforsamlingen 2007 til Vestfold med Oppland på reserveplass. Styret ønsker også at interesserte til arrangementet i 2009 begynner å sette ting på plass. Skriftlig ønske må fremmes innen to uker før landsrådsmøtet i 2005.
18. NBLF 25 år: 19. mars gjennomføres 25 års festen i Oslo i Slottsparken Appartment. Pål Michelet fra Oslo og Akershus brannbefalslag, som representerte laget som er teknisk ansvarlig, orienterte om planene, om seminaret, middagen og hotellet.
19. Internett: Per Ole Sivertsen orienterte om NBLFs nettsider og hva hver enkelt kan gjøre for å lese, diskutere eller legge inn opplysninger. Ellers viste han spesielt siden om ”Solskinnshistorier”.

3. INFO FRA GJENSIDIGE NOR v/Odd Rød.
Gjensidige NOR Forsikring tar bl.a. sikte på  å ha ledende posisjon innenfor skadeforsikring og ønsker å ha best kompetanse til å hjelpe kundene og være en aktiv pådriver internasjonalt. Det skal være minst en risikoforbedrer i hvert fylke.
Gjensidige NORs hovedkontor ligger på Lysaker. Videre er det:
Region Øst   – Oslo, Asker, Bærum og Østfold.
Region Innlandet  – Oppland, Hedmark og Romerike.
Region Syd  - Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder.
Region Vestlandet - Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
Region Nord - Sør- og Nordtrøndelag, Nordland Troms og Finnmark.

Trondheimsbrannen = verdi av en måned med boligbranner med tillegg 5 branndøde. Derfor satses det på at boligtilsyn settes i fokus – aksjon boligbrann. Åpen ild, elektriske årsaker, feil bruk – sats på dette.

Elektrokontroll og sprinkling skal det satses på. Gjensidiges regionkontorer og lokallag må inngå avtaler om samarbeid i 2004. Solskinnshistoriene skal opp og stå! Alle må bidra. Det er her vi kan dokumentere at tiltakene virkelig fungerer.

4. desember
4. GJENSIDIGE NOR FORSIKRING – AVTALEN.
Avtalen, regional og nasjonal.
- Hvert kretslag skal inngå avtale med regionkontoret. Resultatet av de avtaler som inngås må være målbare. Aktivitetene bør være målbare. Forbundsstyret og kretslagene kan ikke inngå samarbeidsavtaler med andre forsikringsselskaper.
- ”Solskinnshistorier” skal alle melde inn. Det er fortsatt få brannsjefer som sørger for innmelding av historier. Under møtet ble det vist hvordan registreringen utføres og hvordan statistikken kan benyttes.
- Aksjon boligbrann er eksempel på aktiv deltagelse selv om dette  er en nasjonal brannvesenaksjon. Fra NBLFs side er det viktig å arbeide aktivt for å få flere brannvesen med i aksjonen.

5. INFORMASJON FRA KRETSLAGENE OG REGIONKONTORENE.
Samtlige kretslag ble oppfordret til å informere om avtaler med Gjensidige NOR. Alle lag har enda ikke kommet i mål. I 2004 skal alle lagene ha inngått avtaler. 

Østfold:
Se evt notat fra Odd – avtalen med Gjensidige

Trøndelag:
Laget gjennomførte årsmøte 18. november med støtte fra forbundsstyret med fagseminar. Mange nye medlemmer. Avtale er enda ikke undertegnet med Gjensidige

Nordland:
Det arbeides med å få laget på fote. Fra styrets side ønsker vi å hjelpe til slik styret gjorde i Trøndelag.

Hålogaland:
Dette kretslaget får samme oppfølging som Nordland.

Oppland:
Laget hadde intensjon om å undertegne avtalen som foreligger i utkastform før årsskiftet. Grunnet ulike omstendigheter er dette noe utsatt. Beregner at undertegnelse skjer rett på nyåret. Den er svært lik Hedmarks avtale. Samarbeider godt med Gjensidige NOR.

Hedmark:
Avtalen er undertegnet som går på drift av mobile øvingsenheter. Lokale brannvesen skal stille med instruktører. Standardmalen til avtale følges stort sett. Samarbeider godt med gjensidige NOR. Godt er også forholdet til feiervesenet.

Oslo og Akershus:
Avtale er inngått. Avtalen omfatter bl.a. bruk av slokkevogn, gjennomføre familiedager, demonstrasjon under Sjøsikkerhetsdagen. Utfører foredrag for boligsameier. Innenfor visse rammer stiller forsikringsselskapet med gratis batterier. Gjensidige NOR er svært fornøyd med samarbeidet i region Øst.

Vestfold:
Avtale er ikke inngått.  Har gjennomført kurs. Møter og fagseminarer gjennomføres hvor ansvaret rullerer.

Buskerud:
Avtale er ikke inngått. Gjensidige NORs mann har hatt problemer med kontakten til styret. Leder har vært langtidssykemeldt, og kontakten har derfor gått til nestleder. Aktiviteten er lav. ”Alle” venter på årsmøte som skulle vært gjennomført senest høsten 2003. Dette har ikke kommet i boks. Forholdet skal presses på fra styrets kontaktperson. Forebyggende forum er i gang. Laget disponerer øvelsesbilen til Gjensidige NOR sammen med Agder, Telemark og Vestfold.

Agder:
Har hatt et medlemsmøte. Kontakt og samtaler med Gjensidige for lokal avtale for drift av mobil øvelsesenhet (egen bil), felles med Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Avtale enda ikke undertegnet.

Polar:
Avtale foreligger. Har gjennomført fellesmøte med Gjensidige hvor de bl.a. presenterte hverandre. Har opprettet egen arbeidsgruppe som diskuterer opplegg for 2004. Laget arbeider med en gammel øvelseshenger som skal strekkes opp.

Rogaland:
Intensjonsavtale er inngått. Sikkerhetshenger for slokkeøvelser er anskaffet. Denne beregnes satt i aktiv bruk rett over nyåret. Sikkerhetsdag for boligsameier er planlagt. Ellers gjennomfører de aktive medlemsmøter og seminarer. Kontakten med Gjensidige NOR er god.

Hordaland:
Drifter godt nettsiden. Har mange medlemmer og gjennomfører flere seminarer. Problematikken med vannforsyning (mengde, drikkevann og slokkevann) har de satt på sakskartet. Laget har arbeidet med avtale med Gjensidige NOR, men har enda ikke undertegnet avtalen. Laget har anskaffet en egen øvelsesvogn som ska innredes og merkes på nytt.

Sogn og Fjordane:
Har bra med medlemmer, god økonomi og tillit i kommunene. Gjennomfører mange kurs og skal stresse opplegget med solskinnshistorier. Avtale er ikke undertegnet, men det er rett om hjørnet. På årsmøtet hadde de oppe tema brannsikkerhet i driftsbygninger. Redningsselskapets dag har de deltatt i. De har ellers konsentrert seg om branner i rekkehus. Skoleopplæring i 6. klasse gjennomfører alle kommuner i fylket. Øvelsesvogn jobber de med kjøreplan.

Telemark:
Gjennomført tre fagseminarer og infomøter sammen med Gjensidige. Det arbeides med avtalen.

Møre og Romsdal:
Aktiviteten går normalt og bra økonomi. Farlig gods og uhell med syre blir tema i neste medlemsmøte. Normalt tre i året med faglig opplegg. Jobbet aktivt med å få registrert solskinnshistorier. Avtale med Gjensidige NOR er i boks. Samarbeidet med lokalkontoret til Gjensidige er lokallaget meget fornøyd med. Tilhenger har de.

6. AVSLUTNING
Ny forside under NBLFs nettside ble ”avdekket”. FAGUTRYKK kan alle logge seg inn på, legge inn eller lese. Når noe legges inn er det andre som må inn å godkjenne forslaget før det formelle.

Lotte Ekornes som er leder for HMS-senteret til Gjensidige NOR forsikring på Starum. Hun orienterte om senteret, om historikken bl.a. om etableringen hvor Bjarne Bakken fra Lillehammer, Oppland brannbefalslag hadde en betydelig medvirkningsrolle. Hun orienterte om hvordan senteret kan utnyttes. Teamsammenkjøring kan senteret gjennomføre. Etter at næringslivet begynte å slite har senteret vanskeligheter. De har kapasitet til vesentlig flere kurs. Anlegget er ikke godkjent av Norges brannskole. Dette til tross for at brannvesen benytter seg av anlegget. Senteret trenger hjelp til å få anlegget godkjent. Senteret ønsker mulige samarbeidsavtaler med brannvesen til bl.a. røykdykking slik senteret If driver på Hobbøl. Hvis aktiviteten ikke økes, er det mye som tyder på at Gjensidige NOR vil legge ned senteret.  Avtalen NBLF har med Gjensidige NOR er at primært skal lokale brannvesen benytter seg av Starum fremfor Hobbøl dersom det ikke er spesielle årsaker for annet valg. Lokallagene i Buskerud, Oppland og Hedmark bør arbeide aktivt for å få til samarbeidsavtaler.

Landsrådsmøtets ble avsluttet kl. 1200 den 4. desember.

Med vennlig hilsen og ønsker om GOD JUL og GODT NYTTÅR og en takk til Gjensidige NOR Forsikring.

Ingar Gjesmoe
sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann