Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Starum
Dato: 03.12.2003
 

REFERAT FRA STYREMØTE I  NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – SIKKERHETSSENTERET TIL GJENSIDIGE NOR FORSIKRING PÅ STARUM
3. DESEMBER 2003.

Følgende møtte: Guttorm Liebe, Jan Kongsvik, Bjarne Vikshåland, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Håkon Dyrstad, Anne Hjort og Ingar Gjesmoe                       

Svein Arne Jerstad og Nils Erik Haagenrud hadde meldt fravær. Anne Hjort møtte som vararepresentant.

Møtet var lagt til HMS-senteret på Starum i forbindelse med landsrådsmøtet.      

Guttorm Liebe åpnet styremøtet som startet kl. 1000 og som varte til kl. 1200. Han ønsket alle velkommen og gikk gjennom møteprogrammet for dagen og landsrådsmøtet. Det var ingen merknad til innkallingen eller til sakslisten. Enkelte saker ble meldt under eventuelt.

Sakene som ble behandlet var:

Sak 81/03 Referat fra styremøte 17. og 18. november 2003.
Under sak 73/03 står det Arbeidsdirektoratet. Dette skal rettes til Direktoratet for arbeidstilsyn.
Under sak 79/03 pkt. 3 skal det stå 9. oktober i stedet for 10. september.
Under sak 79/03 pkt. 8 om kretslagene i Nordland fylke skal det stå at Nordland og Helgeland har eksistert.
Vedtak: Med de ovennevnte endringer godkjennes referatet enstemmig.

Sak 82/03 25 års jubileet.
Se sak 70/03 fra forrige styremøte. På vegne av Oslo og Akershus brannbefalslag som står ansvarlig for arrangementet, orienterte Pål Michelet. Han viste til programmet for jubileumsfesten og arrangørstedet som blir Slottsparken Appartment og som ligger sentralt i Oslo. 
Torsdag 18. mars gjennomføres styremøte. Fredag 19. mars starter jubileet markering med seminar kl. 1300 til 1800. Markeringen avsluttes med festmiddag fra kl 1930 hvor Oslos ordfører ønsker velkommen. Lørdag 20. mars gjennomføres nordisk møte.
Vedtak: Styret tar saken til orientering og legger den frem for landsrådsmøtet.

Sak 83/03 Landsrådsmøte.                 
Informasjonen som skal gis under møtet ble gjennomgått. Pål Michelet vil orientere om jubileumsfesten med mer. Guttorm Liebe sørger for hovedinformasjonene, men prosjektansvarlige informerer om sine felter.
Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 84/03 Generalforsamlingene 2007 og 2009.
Skriftlig har det innkommet søknad både fra Oppland brannbefalslag og fra Vestfold brannbefalslag om å arrangere Generalforsamlingen 2007.
Vedtak: Styret tildeler arrangementet til Vestfold brannbefalslag med hovedbegrunnelsen at Vestfold ikke tidligere har arrangert tilsvarende. Oppland står som reserve.
Landsrådsmøtet orienteres om avgjørelsen.

Sak 85/03 Fysiske tester.
Trygve Lennavik orienterte om fysisk testing. Ny info om saken er lagt ut på nettet. Forslag til ”første utgave” av veiledningen legges ut på nettet.
Bjarne Vikshåland orienterte om helse test og som etter manges oppfatning kan være feil ressursbruk. Mye tid benyttes til å sjekke friske mennesker. Det må være riktigere ressursbruk å sjekke arvelighet, kolestrol, røykevaner og lignende. DSB og direktoratet for arbeidstilsyn er gjort kjent med forsøkene på Karmøy.
Vedtak: NBLF avventer neste utspill og vil deretter følge opp saken. Ansvarlige er Trygve Lennavik og Bjarne Vikshåland.

Sak 86/03 Kontakten med høyskolen Stord/Haugesund.
NBLF har liten kontakt med høyskolen Stord/Haugesund selv om denne står for en betydelig del av det brannfaglige miljøet i Norge. Bjarne Vikshåland foreslår at NBLF enten tilskriver høyskolen og ber om å få oppnevnt en kontaktperson, eller ber om å få komme til skolen for å møte den kombinert med gjennomføring av et styremøte.
Vedtak: Styret i NBLF ønsker at høyskolen Stord/Haugesund deltar i styremøtet i Tønsberg den 22. januar 2004 sammen med DSB. Ingar Gjesmoe  tilskriver høyskolen og inviterer til dette.

Sak 87/03 Krav til dokumentasjon – sprinkleranlegg.
Per Ole Sivertsen har utarbeidet et notat i samsvar med vedtak i sak 76/03 fra forrige styremøte.
Vedtak: Notatet sendes samtlige styremedlemmer og Trond Dilling i DSB til uttalelse.
Deretter tas saken opp i nytt styremøte. Målsettingen er avklaring av kvaliteten for kontroll.

Sak 88/03 Orienteringssaker:
1. Boligbesøkskampanjen desember 2003.
2. Deltidsreformen.
3. Nasjonale prosjekter.
 - Historisk utvalg – GL
 - Kollegiet for brannfaglig terminologi – POS/GL
 - Organisering på skadestedet  TETRA – NEH/GL
 - Rapportering av solskinnshistorier – alle
4. Internasjonale prosjekter.
 - Fire Safe in Hotel prosjekt – AH
 - FEU vocabulary – GL
 - FEU-Care – GL
Vedtak: Gjennomgang av orienteringssakene utsettes til landsrådsmøtet 2003.

Sak 89/03 Eventuelt.
1. Mer effektiv bygningslovgivning – NO 2003 – 04.
Vedtak: Jan Kongsvik oppfordres til å vurdere saken på vegne av NBLF.

2. Røykdykkeropplæring.
Lars Brenden i ”Brannmannen” ønsker å engasjere seg. Dagens system for opplæring er forskjellig for så vel deltids- som heltidsansatte. Det er av betydning at NBLF tar stilling til saken.
Vedtak: Saken avklares nærmere med DSB i møtet 22. januar 2004.

Med vennlig hilsen
Ingar Gjesmoe, sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann