Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 08.10.2003
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ HOVEDBRANNSTASJONEN I OSLO 8. OKTOBER 2003

Følgende møtte: Guttorm Liebe, Jan Kongsvik, Bjarne Vikshåland, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Svein Arne Jerstad, Håkon Dyrstad, Anne Hjort, Eyvind Aakerman og Jarle Steinnes

Ingar Gjesmoe og Nils E. Haagenrud hadde meldt forfall. Anne Hjort, Eyvind Aakerman og Jarle Steinnes møtte som varamenn.

Guttorm Liebe åpnet styremøtet som startet kl. 11.10 og som varte til kl. 15.20. Han ønsket alle velkommen. Det var ingen merknad til innkallingen eller til sakslisten. Enkelte saker ble meldt til orientering og under eventuelt. Sakene som ble behandlet var:

Sak 56/03 Referat fra styremøte 25. august 2003. (Obs! Det var feil dato i protokoll)
Vedtak: Referatet ble enstemmig godkjent.

Sak 56/03 Styremøter kommende halvår.
Vedtak: Styremøter fremover blir:
17. november i Trondheim kl. 16.00
Sted: hotell ved flyplassen eller på Trondheim brannstasjon.
3. desember på Starum
Januar 04 på DSB i Tønsberg, nærmere kontakt med Lea
18. mars i Oslo, dagen før jubileet. Sted kommer senere

Sak 57/03 Trøndelag brannbefalslag og seminar 18. november 2003.
Vi må hjelpe til med å blåse liv i Trøndelag brannbefalslag.
Dette kan gjøres ved å : Delta på førstkommende møte, stille med foredrags holder til et aktuelt tema. Innlegg ”Tolking av brannbildet” og ”Åstad ulykken til organisering”, samt informasjon fra/om styret
Styret ønsker tilbakemelding på mail fra Nils Erik Haagenrud med svar på hvordan programmet blir og hvilke markedsførings tiltak som er iverksatt.
Vedtak: Styret følger opp saken.

Sak 58/03 25 års jubileet.
Dato er satt til 19. mars. Kl. 10.00. Se også sak 46/03 for program.
Nils Kristiansen informerte fra arbeidsgruppen.
Hotell  OK
Arrangement for konferansen  - nesten ferdig
Festmiddag OK, men menyen er under utarbeidelse
Opptog med veteranbiler – det viser seg at dette blir vanskelig pga vær og føreforhold.
Ann Katrin, også utnevnt til æresbrannmann i Oslo, er en ressursperson som kan være behjelpelig til arrangementet. (Kan bli Plaza isteden for Holmenkollen)
Styret ønsker mest mulig PR rundt arrangementet.
Styret har full tillit til Oslo og Akershus når det gjelder de praktiske detaljene. Dette bør være klart til 17/11.

Styret jobber med seminaret på formiddagen.
Rød tråd:
”Brannvernets utvikling, - et glimt av fortid, et skjevt blikk på nåtid og et forsøk på å skue inn i framtid”
Kommunalminister Erna Solberg kommer til å holde innledningsforedraget.
Alle foredragsholdere inviteres til festmiddagen.

Gjensidige og RVR behandles spesielt pga tidligere sponsingen.
Toastmaster – OABBL tar kontakt med aktuell kandidat.
Skribentene av jubileumsboken bør slippe til under festmiddagen.
Økonomiplan utarbeides før neste styremøte 17/11.

Vedtak: Styret følger opp og samler tråder.

Sak 59/03 Boligbesøkskampanjen desember 2003
Håkon vært i kontakt med Odd Røed tidligere, ikke hørt noe i senere tid. Tolker dette som om alt er i rute.
Håkon lager en artikkel på hvordan boligbesøkskampanjen kan gjennomføres.
Vi må oppfordre våre medlemmer til å komme med solskinnshistorier, Per Ole sender mail til alle medlemmer om dette.
Anne lager et forslag til hvordan vi kan påvirke hjemmehjelperne i kommunene
Vi må hente ut solskinnshistorier fra boliger/røykvarslere til 1. desember som kan være med i kampanjen
Vedtak: Håkon følger opp arbeidet med boligkampanjen.

Sak 60/03 Tetra.
Kan stå noe om dette i statsbudsjettet, dette legges frem kl. 10.00 samme dag som styremøtet avholdes og er derfor ikke kjent under møtet.
Vedtak: Guttorm sender brev for å påvirke Justiskom. i uke 42 med kopi til Justisministeren

Sak 61/03 Flere fagplaner- Norges brannskole (NBSK).
Vi har mottatt forslag til revidert læreplan for ”Yrkesutdanning i forebyggende brannvern”. Se 
http://www.nbsk.no/6860.asp
Vedtak: Bjarne sender vårt svar innen høringsfristen. Brev vedlagt.

Sak 62/03 Røykvarslere – informasjon fra Teknisk Ukeblad.
Vi syntes dette var en dårlig artikkel. Guttorm har leget en motartikkel som kommer i neste nummer. Se også
http://www.nblf.no/nyheter.asp?NyhetID=152

Vedtak: Dette tema tas også inn i boligbesøkskampanjen .

Sak 63/03 Håndboka til 25 års jubileet.
Historiehåndboken er sponset med 50’ fra RVR.
Vedtak: Kan styret få en dato når arbeidet kan være ferdig. Guttorm følger opp

Sak 64/03 Generalforsamlingene 2007 og 2009.
Oppland har søkt om å få general for 2007, Vestfold har vist sin interesse.
Vedtak: Ingar lager en informasjonsartikkel på hjemmesidene om at alle lag som er interessert i dette kan søke styret skriftlig innen 3. desember.

Sak 65/03 Orienteringssaker:
I) FEU-møtet i København.
Lederen har måttet troppe av. Fortsettelsen er avhengig av organisasjons form. Se nettstedet for mer info. (
http://www.nblf.no/nyheter.asp?NyhetID=158 og http://www.f-e-u.org/)

II) Avtalen med Gjensidige Nor Forsikring.
Styremedlemmer informerte om fremdrift

III) Hurtigfrigjøring.
Ref sak på nettet (
http://www.nblf.no/nyheter.asp?NyhetID=157) og i brannmannen.
NBLF forholder seg passiv i debatten

IV) Internettadresser.
NBLF oppfordrer DSB til å opprette domene navn under sitt eget domene for bruk av alle landets brannvesen

V) Møte med DSBs direktør Jon Lea.
Vi håpet at det årlige møte kan fortsette. Guttorm og Ronny Røren møter den 20 okt. Vi må bruke vår innflytelse til å påvirke organiseringen i DSB. Viktige punkter er:
- Pesentere NBLF
- Hvordan få optimale synergieffekter på grunnplanet av sammenslåingen av DSB og DBE
- Beredskapen må ta utgangspunkt i små, lokale, stående styrker
- DBEs gamle samfunnsavd. og DSBs sivilforsvarsavd. bør av derfor slås sammen til én
- Bruk av sentrale beredskapspenger
- Invitasjon til vårt 24 års jub
- Vi inviterer oss selv til styremøte i januar 2004

VI) Nasjonale prosjekter.
- Historisk utvalg – Guttorm.
  Snart ferdig, jakter ennå på brukbare bilder
- Kollegiet for brannfaglig terminologi – Per Ole/Guttorm.
  Per Ole jobber med dette – kommer på hjemmesiden vår
  Per Ole bestiller nødvendig arbeid med programutvikling på vår hjemmeside.
- Organisering på skadestedet - TETRA – Nils Erik/Guttorm
  Ingen virksomhet
- Rapportering av solskinnshistorier – alle.
  Har vært tørke siden sommeren

VII) Internasjonale prosjekter.
- Fire Safety in Hotel prosjekt.
  Anne har vært med på første møte. Systemet tildeler flammer etter et besvart spørreskjema. Opplæringssystem via e-post. Neste møte i desember. Se
http://www.safehotel.org for mer info.
- FEU vocabulary – Guttorm
  Arbeidet fortsetter. Kommer inn på hjemmesidene etter hvert.
- FEU-Care – (Guttorm)
  Jan og Ingar har rettet opp spørsmålssettet. Guttorm sender dette til Franz.

Sak 66/03 Eventuelt
a) Behov for opplæring på personløfter
Hva er mest hensiktsmessig:
- Sertifisering på utstyr for personløft
- Skriftlig dokumentasjon på opplæring gjennom intern kontrollen
Se utfyllende:
http://www.noorsi.no/article.php?articleID=78 og http://www.ssy.no/ssypdf/498.pdf
Konklusjon: NBLF mener dette bør legges til hvert enkelt brannvesen. Dokumentert sikkerhets opplæring gjennom internkontrollen er tilstrekkelig

b) Hva gjør vi mot Høyskolen Stord Haugesund
Vi har som intensjon å samarbeide. Dette kan vi gjøre på følgende måter:
- Komme med aktuelle forslag til prosjektoppgaver
- Stille som veiledere på prosjektoppgaver
- Forslag: Vokabular prosjektet
Vedtak: Bjarne forbereder saken til styremøtet i desember.

c) I møte 14.10 skal Bjarne komme med våre synspunkter på ”Deltidsreformen”
- Vi har hørt at DSB skal fordele 10-12 mill. for innkjøp av kjemikaliedrakter til sivilforsvaret. Dette bør heller gå til brannskolen for å gjennomføre opplæring av deltidsbrannmenn. (eks: kommunene får igjen 50% av kursets kostnad ved endt og bestått kurs)
- 8-10 øvingsanlegg er i dag planlagt. Det kommer ytterligere 23 nye søkere. Vi mener flest mulig øvingssteder bør gjennomføre den praktiske delen.
- 3 sivilforsvarsskoler har søkt. Brannvesen bør ikke måtte vike plass ved å kvotere inn disse. Vi må betrakte statlige, kommunale og private likt så lenge de tilfredsstiller kravet til søkerne.
- Det bør være differensiert opplæring etter størrelsen på kommunen
- Det bør være så romslige fritaksregler at ikke dette sinker prosessen (for eksempel: 45 år eller 15 års erfaring)
Vedtak: Bjarne tar disse synspunktene med på neste møtet

d) Landsrådsmøte
Målsetting: Gjensidige NOR avtalen må rulle videre
Rikelig tid må settes av til gjennomgang av hjemmesidene våre.
Må også oppfordre til å registrere solskinnshistorier
Hvert lag må legge inn et resymé på siste års aktivitet og eventuell avtale med Gjensidige NOR Forsikring. Vi forsøker å få dette inn på hjemmesiden eller under et nytt domene, se neste sak
Vedtak: Nærmere program tas opp på senere styre møte.

e) Nytt domenenavn
Per Ole jobber for å få eget domenenavn til hvert enkelt lag. Planen er å legge dette inn under NBLF’s domenenavn.
Konklusjon: Per Ole jobber videre med dette.

f) Diverse informasjon
Bjarne har besøkt Hordaland brannbefalslag. De arrangerte seminar med følgende tema: skogbrann, RVR, sjåføropplæring.
Snakket med alle i styret – kontakten er opprettet.

Høring på ”Veiledning om helseundersøkelse og fysiske krav for røyk- og kjemikaliedykkere”.
Trygve har svart på dette, se
http://www.nblf.no/nyheter.asp?NyhetID=156
Bjarne sender også noen betraktninger, se www.nblf.no/nyheter.asp?NyhetID=160

Store klistremerker med NBLF’s logo skaffes av Ingar.
Til hengere og/eller kjøretøy som benyttes i samarbeidsavtalen med Gjensidige.
 
E-post adresser til våre medlemmer.
Sønnen til Per Ole ringer til de vi ikke har, mange treff.
Til nå ca. 800 adresser av totalt 1242 medlemmer.
Dette må få fokuseres på landsrådsmøte.

Kommunal Teknikk 03
NBLF gikk med totalt sett kr. 15.000,- i overskudd etter at reise og overnatting for 2 mann er tatt med. Dette er bra.

g) ERIC – cards
En type innsatskort, - et prinsipp NBLF i 1995 mente var unødvendig, ble vist fram


Referat, 14.10.03
Jarle Steinnes

------- Brev til Norges brannskole -------

Norges Brannskole

9441 Fjelldal

 


HØRINGSUTTALELSE - REVIDERT LÆREPLAN FOR YRKESUTDANNING I FOREBYGGENDE BRANNVERN (FOREBYGGENDE KURS)

Norsk brannbefals landsforbund har som kjent deltatt i arbeidet med læreplanen. Gjennom dette arbeidet har en i stor grad fått gjennomslag for forbundets synspunkter og NBLF stiller seg derfor i stor grad bak forslaget slik det foreligger.

Ved styrets behandling av planen kom det likevel fram følgende kommentarer som en ber læreplanutvalget og skolen å vurdere:

• Informasjon og opplæring i skoleverket må vektlegges og systematiseres bedre enn hva som er gjort hittil. Det å drive informasjon til barn er et meget viktig felt dersom vi skal oppnå resultater på lengre sikt. Det å kunne drive slik målrettet og tilpasset informasjon/opplæring fra barnehagen nivå til videregående skole kan være krevende og det bør kurset bruke mer tid på.
• Kurset gir god innføring i lovverk og teknikk, men en finner mindre i læreplanen om å kunne kommunisere på en god måte slik at en oppnår tillit og om hvordan budskapet skal selges inn slik at det oppnås motiverte brannansvarlige og objektseiere.

I sum ønsker NBLF at det legges større vekt på informasjon, pedagogikk og motivasjon.

 

Med vennlig hilsen
Norsk Brannbefals Landsforbund

 

Bjarne Vikshåland
Styremedlem/saksansvarlig

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann