Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 02.09.2013
 

Tid: 02. september 2013.

Sted:  Oslo

 

Oppmøte:      

Nils-Erik Haagenrud

Knut Birger Bakken

Geir Johan Hanssen

Ståle Fjellberg

Janne Hovdenak

Geir Thorsen

Dag Botnen

Trond Sivertsen

Tor Inge Henriksen

Per Ole Sivertsen

Eyvind Aakerman

Ove Stokkeland

Anne Hjort

Rita Kirsebom

 

Forfall:          

Ingen forfall, men Anne Hjort dro rett etter sin info. Hun skulle åpne ny brannstasjon på Fornebu.

 

NEH åpnet styremøte og ønsket velkommen til det første styremøte etter generalforsamlingen i Haugesund. Han ønsket nye medlemmer spesielt velkommen.

 

Anne fikk ordet først. Hun skulle informere om «arbeidet med ny rapportering for brann- og redningsstatistikk»

 

Anne sitter i en gruppe som skal utarbeide nytt system for rapportering. 4 andre fra brannmiljøet sitter også i gruppa i tillegg til representanter fra DSB.

 

Viktige faktorer i arbeidet er innholdet i rapporteringen og teknisk funksjonalitet. Ny løsning skal baseres på å hente grunnlagsdata fra nødnetts-applikasjonene.

 

Anne nevnte 5 punkter på hva prosjektet skal levere:

Overordnet funksjonalitet og teknisk framtids-bilde, innhold i framtidig rapportering, kravspesifikasjon, ansvar for rapportering og plan for opplæring.

 

Det er viktig med involvering. Det skal være høringsmøter og gruppa ønsker skriftlige innspill til arbeidet. Gruppa skal være ferdig og levere sitt arbeid første kvartal 2014. Rapporteringen skal tas i bruk i 2015.

 

Sak 2313        Referat fra styremøte 23.05.13

 • Ingen merknader, men styret må leve opp til å alternere på styremøtene rundt om i landet.

Sak 24/13       Konstituering av styret.

 • Vi startet med en presentasjon av styret hvor alle fikk anledning til å si litt om seg selv og hva de jobber med.

Det er viktig at nye styre- og varamedlemmer blir tildelt arbeidsoppgaver og får sine arbeidsområder.

 

Arbeidsområder og noen navneendringer i forbindelse med arbeidsområder /faste representasjoner så langt.

Arbeidsområder:

Gjensidige sentralt: Nils-Erik Haagenrud, Per Ole Sivertsen og Knut Birger Bakken

Skoleprosjektet: Rita Kirsebom og Dag Botnen

Lover, forskrifter og standarder: Ståle Fjellberg, Geir Johan Hanssen og Tor Inge Henriksen

Internasjonale kontakter: Nils-Erik Haagenrud, Per Ole Sivertsen og Knut Birger Bakken

Tunellgruppe: Ståle Fjellberg, Thor Inge Henriksen, Geir Thorsen, Knut Birger Bakken og Geir Johan Hanssen

Nødnett og samband: Eyvind Aakermann, Per Ole Sivertsen og Geir Johan Hanssen

 

Faste representasjoner:

Norges Brannskoles klagenemd: Stein Gjøsund, vara Anne Hjort

FEU: Nils-Erik Haagenrud, Per Ole Sivertsen og Knut Birger Bakken

Nordisk ledergruppe: Nils-Erik Haagenrud, Per Ole Sivertsen og Knut Birger Bakken

 

Kontakt med lagene

HEDMARK: Knut Birger Bakken

OPPLAND: Knut Birger Bakken

OSLO OG AKERSHUS: Eyvind Aakerman

ØSTFOLD: Eyvind Aakerman

BUSKERUD: Dag Botnen

VESTFOLD: Dag Botnen

AGDER: Ove Stokkeland

TRØNDELAG: Trond Sivertsen

NORDLAND: Geir J Hansen

POLAR (Troms, Finmark, Svalbard): Per Ole Sivertsen

TELEMARK: Ove Stokkeland

ROGALAND: Ståle Fjellberg

HORDALAND: Ståle Fjellberg

SOGN OG FJORDANE: Geir Thorsen

MØRE OG ROMSDAL: Geir Thorsen

 

Andre arbeidsområder som er / har vært

Aksjon boligbrann: Knut Birger Bakken

Brann og El: Dag Botnen og Knut Birger Bakken

Brannetterforskning: Tor Inge Henriksen og Knut Birger Bakken

DSB Seminar: Nils Erik Haagenrud og Janne Hovdenak

Eldreprosjektet: Ståle Fjellberg, Dag Botnen og Eyvind Aakermann

Internettredaktør: Per Ole Sivertsen

Kommunal kriseberedskap: Stein Gjøsund og Ståle Fjelberg som vara

Lover, forskrifter, standarder: Ståle Fjellberg, Geir J Hanssen, Tor Inge Henriksen

Nødnett og samband: Eyvind Aakerman, Per Ole Sivertsen, Geir Johan Hanssen

Reisestipend og utvekslingsutvalg(RUU): Nils-Erik Haagenrud og Guttorm Liebe

RIF: Ståle Fjellberg og Knut Birger Bakken

SafeHotel-prosjekt: Per Ole Sivertsen, Anne Hjort, Tor Inge Henriksen og Dag Botnen

Seniorgruppe: Bjarne Vikshåland og Tor Inge Henriksen

Solskinnshistorier: Per Ole Sivertsen

Utdanning og opplæring deltid: Trygve Lennavik, Tor Inge Henriksen og Dag Botnen

Utdanning og opplæring heltid:           Stein Gjøsund og Anne Hjort

Utrykningskjøring: Stein Gjøsund, Trond Sivertsen og Ove Frigstad

IUA: Geir Johan Hanssen, Ståle Fjelberg

TAF: Guttorm Liebe

KBT: Guttorm Liebe

Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell: Knut Birger Bakken

Norsk Brannvernforening, rådet: Knut Birger Bakken, vara Tor Inge Henriksen

Norsk Brannvernforening, styret: Janne Hovdenak, vara Anne Hjort

 

Sak 25/13       Oppfølgingssaker

 • Høringsuttalelse Sivilforsvaret: Dag informerte om at den er levert
 • Lesson-Learned: Dag sitter i er arbeidsgruppe som jobber med dette. De skal levere sin rapport 1. desember. Dette er et viktig arbeid. Gruppa ønsker innspill til arbeidet så det er sendt ut en spørring om dette til brannvesenet. Dag oppfordret oss til å svare på dette.

 

Sak 26/13       Økonomi

Reiseregulativ og reiseregning

·         Dag innledet med å informere om reiseregulativet til NBLF og om rutiner for reiseregninger.

Regnskap pr. 01.08.13

 • Regnskapet ligger godt an pr. 01.08. Dette gjelder også KBT, RUU, Skoleprosjektet og Eldreprosjektet.

-          Alle som har fått krav har tilbakebetalt til eldreprosjektet. Der står det en god del penger. Ståle Fjellberg fikk i oppdrag å se på hva pengene kan brukes til. Erfaringsseminar var nevnt i den anledning.

Generalforsamling

 • Dag gikk gjennom regnskapet fra Generalforsamlingen i Haugesund.

Sak 27/13       Brannstudien

Nils Erik sitter i gruppa som jobber med studien og orienterte om arbeidet så langt. Dette er et enormt arbeid som skal forme organiseringen av brann- og redningstjenesten fremover.

Det som har skjedd så langt er en stor jobb med informasjonsinnhenting og gruppa har nå så smått begynt å sammenstille arbeidet. Hovedmålet er å skape grunnlag for å komme til en konkusjon

-          Analyser og vurdere

-          Beskrive 3 modeller

-          Til slutt anbefale 1 modell.

 

Nils Erik ønsker å kalle inn kretslagene til et møte i løpet av oktober for å få innspill til arbeidet

 

Sak 28/13       Arbeidsgruppe om slokkemidler

Tema som kom opp i Haugesund. Det er mange som har meldt sin interesse for å jobbe med dette.

Det er NBLF som har tatt initiativ til å sette ned en gruppe som skal se på slokkemidler og DSB ønsker å delta i gruppa.

Nils Erik kontakter Kari Jensen i DSB for å diskutere litt rundt videre prosess.

For NBLF sin troverdighet er det viktig å holde produsenter utenfor arbeidsgruppa.

SINTEF og Høgskolen Stord Haugesund kan være viktige samarbeidspartnere.

 

Sak 29/13       Politianalysen, innspill fra NBLF

Dag har jobbet litt på et innspill fra NBLF. NBLF er ikke på høringslista, men velger å komme med innspill allikevel.

Styret ble oppfordret til å spille inn forslag til Nils Erik innen 15. september. Han sammenfatter et notat og sender det til høringsmottaker innen fristen.

 

Sak 30/13       Eventuelt

 • Skoleprosjektet: Skal vi fortsatt trykke diplomer. JA var svaret
 • Solskinnshistorier: Dag har sett litt bakover på registreringen av solskinnshistorier. Det var mye registrering i starten, men det dabbet av og det er dårlig tall på registrering nå. NBLF startet med premiering, men dette har ingen effekt. Det var enighet om å slutte med premiering. Noen brannvesen er flinke til å rapportere, de fleste rapportere ikke. Det ble nevnt en rapporteringsknapp sammen med rapporteringen hos DSB. Det vil styret se nærmere på.
 • Nettbutikk: Nils Erik hatt møte med Milrab som også har Befalets fellesorganisasjon og Politiets fellesorganisasjon som sine kunder. De har et større varesortiment og ingen bindinger. Nils Erik etablerer en avtale med Milrab.
 • NBLF sin policy: Det har kommet reaksjoner fra medlemmer i NBLF på nyheter som blir lagt ut på hjemmesiden. Er dette NBLF sitt synspunkt eller ikke. For NBLF sin troverdighet er det viktig at medlemmene kan skille mellom NBLF sitt offisielle syn og enkeltmedlemmers syn og ytringer på hjemmesiden. I følge Per Ole vil dette bli bedre når ny hjemmeside kommer.
 • Redningsdykking: Det ble stilt spørsmål om NBLF har vært involvert i spørsmål rundt redningsdykking. NBLF har ikke involvert seg noe i dette fagfeltet.

PS: De neste styremøter:

 • Møte i løpet av oktober i forbindelse med innspill fra kretslagene om brannstudien. Nils Erik kommer tilbake med dato.
 • Styremøte på Heimdal 12. november i forbindelse med Midt Norske brannverndager
 • Styremøte m/ julemat på Gardermoen 5. desember.

 

Med vennlig hilsen

Knut Birger Bakken

Sekretær NBLF 97 07 44 80

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann