Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 25.08.2003
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ HOVEDBRANNSTASJONEN I OSLO MANDAG 25. AUGUST 2003

Følgende møtte: Guttorm Liebe, Jan Kongsvik, Svein Arne Jerstad, Trygve Lennavik, Nils Erik Haagenrud, Bjarne Vikshåland, Anne Hjort og Per Ole Sivertsen (fra kl. 11.45). Einar Schramm (under sak 46/03 og ellers som observatør)

Ingar Gjesmoe hadde meldt forfall. Anne Hjort møtte som varamann.

Guttorm Liebe åpnet styremøtet som startet kl. 11.15 og som varte til kl. 16.45.  Han ønsket alle velkommen. Det var ingen merknad til innkallingen eller til sakslisten. Enkelte saker ble meldt til orientering og under eventuelt. Sakene som ble behandlet var:

Sak 43/03 Referat fra styremøte 7. mai 2003.
Vedtak: Referatet ble enstemmig godkjent.

Sak 44/03 Styremøter kommende halvår.
Styremøte 30.09.03 utgår fordi FireSafe Europe 2003 i København er avlyst. Det neste møte bør kombineres med Trøndelags årsmøte for å få liv i lokallaget. Styret foreslår at følgende tema: Taktikk og organisering med f. eks brannfysikk v/Guttorm Liebe og Incidert support mannagement v/Nils Erik Haagenrud samt en informasjonbolk om NBLF.
Vedtak: Førstkommende styremøte 07.10.03 – 08.10.03 i Trondheim. (NB dette blir kanskje endret til 17.11.03 – 18.11.03 jfr. siste e-post fra Nils Erik)
Neste styremøte kombinert med landsrådsmøte 03.12.03 – 04.12.03 på Starum

Sak 45/03 FireSafe Europe 2003 i København
Konferansen er avlyst pga dårlig påmelding. FEU-møte avholdes likevel i København 28.09.03 (kveld) – 30.12.03.
Under denne saken delte Guttorm diktatorisk ut henvendelser fra enkelte FEU-land for oppfølging. Nils Erik fikk en om ”stress og debrief” og Per Ole en med forebyggende spørsmål.
Vedtak: Guttorm, Jan, Ingar og Per Ole deltar på FEU-møte. På vokabular –møte 28.09.03 deltar Guttorm og Per Ole (som observatør).

Sak 46/03 25 års jubileet.
Einar Schramm orienterte om planleggingen så langt. Det er foreløpig reservert ca 40 rom og festlokale på Holmenkollen Park Hotell 19.03.04. Guttorm bad Einar bestille 9 dobbeltrom og et møterom til Nordisk møte 20.03.04.

 Følgende skisse for program ble lagt opp:
- Åpning på Youngstorget kl. 10.00?
- Oslo brannvesens musikkorps spiller
- Veteranbrannbiltransport av deltakerne til hotellet
- Lunch 12.00 – 13.00
- Møte 13.00 til maks 18.00
 • Åpning v/f. eks kommunalministeren
 • Riksantikvaren om byplanlegging relatert til brann
 • Byplanlegging og brannfare I fremtiden
 • Gunnar Stålesen med en tenkt fremtidig brann
 • Vil fremtidig teknologi kunne påvirke vår fremtidige byggeskikk
 • Historisk tilbakeblikk for NBLF
 • Nordisk samarbeid I fremtiden
 • Hilsener fra de Nordiske land
- Middag med toastmaster og musikalsk innslag. Jubileumsdeltakere oppfordres til å stille i uniform.
Vedtak: Einar bestiller 9 dobbeltrom fra 20. til 21.03.04. samt et møterom 21.03.03. og kontakter en veteranbilklubb for å få råd om veteranbiltoget.  Guttorm arbeider med å finne forelesere. Per Ole kontakter alarmfirma om forelesning og sponsing. 
     
Sak 47/03 ”Flat” organisasjonsmodell.
Østfold brannbefalslag har videresendt et forslag de har fått med oppfordring om å se nærmere på ”uthuling av lovverket ved å organisere etter en såkalt flat organisasjonsmodell”, altså å organisere brannvesenet uten leder beredskap og leder forebyggende
Vedtak: Ingar sørger for tilbakemelding med følgende innhold:
 Brannbefalsforbundet fraråder sterkt at man fjerner leder beredskap og leder forebyggende som linjeledere
- generelt fordi det er grenser for hvilket kontrollspenn det er fornuftig at en leder har
- spesielt fordi leder beredskap må koordinere vaktlagene og sørge for at kommunen har ett brannvesen og ikke flere og leder forebyggende må sørge for at kunder (eiere av brannobjekt m.m.) får lik behandling.

Sak 48/03 Hurtigfrigjøring.
Trond Simarud har henvendt seg til NBLF med en bekymring over det han mener er at helsevesenet og ikke brannvesenet som setter standard ved hurtigfrigjøring forbindelse med trafikkulykker.
Vedtak: Anne tar kontakter brannskolen for å få deres erfaringer med forskjellige teknikker ved hurtigfrigjøring og forfatter et svar til Simarud.

Sak 49/03 Boligbesøkskampanjen desember 2003
Guttorm orienterte om kampanjen. NBLF`s oppgave er å påvirke våre medlemmer til å ta initiativ til at deres brannvesen deltar i kampanjen.
Vedtak: Det sendes e-post til alle medlemmer. HVEM???????

Sak 50/03 TETRA
Guttorm orienterte om utviklingen siden siste styremøte
Vedtak: Guttorm sender brev til justisministeren hvor NBLF beklager stortingets vedtak om privat utbygging av TETRA-nettet og informerer om at kommunene ikke vil ha råd til å kjøpe og drifte TETRA-radioer

Sak 51/03 Fagplaner - Norges brannskole (NBSK)
Bjarne hadde utarbeidet forslag til høringsuttalelse fra NBLF. Kommentarer fra Bergen og Per Ole ble også lagt frem. 
Behovet for egne røyk- og kjemikaliedykkerkurs ved Norges brannskole i tillegg til grunnkurset samt mulighet for moduloppbygging av grunnkurset ble diskutert. Videre ble det diskutert på hvilket nivå forskjellig kompetanse om vannforsyning skulle gis. Guttorm mente at teknisk bruk av vann (bla håndregler) måtte på grunnkurs, taktisk bruk på trinn I og kunnskap om kommunens vannforsyning på trinn III. Han hadde også noen andre små tekniske merknader til fagplanene.
Vedtak: NBLF ønsker primært at Norges brannskole skal tilby separate røyk- og kjemikaliedykkerkurs i tillegg til grunnkurs heltid. Dersom skolen har kapasitet til det bør skolen godkjenne fagplaner for slike kurs arrangert av andre.
Nyansatte kan sendes på brannskolens røyk- og kjemikaliedykkerkurs og benyttes som røykdykkere før de får grunnkurs og derved kunne følge skolens plan for opplæring i eget korps.
Skolen oppfordres også til å benytte moduloppbygging av grunnkurset slik at elever som har brannskolens røyk- og kjemikaliedykkerkurs kan fritas for denne modulen.
Taktisk vanndisponering bør bli en del av beredskapsutdanning trinn I
Bjarne innarbeider kommentarene i høringsuttalelsen.

Sak 52/03 Helsekrav/fysiske krav
På grunn av en missforståelse ble ikke NBLF plukket ut til å være høringsinstans for arbeidstilsynets veiledning om helsekrav/fysiske krav til røykdykkere. Vi har nå fått lov til å sende ut en uttalelse innen 31.08.03
Vedtak: Trygve utarbeider høringsuttalelse til arbeidstilsynet innen 31.08.03.

Sak 53/03 Fremtidige internettadresser
Rettigheter til  internettadresser og framtidig samordning ble diskutert.
Vedtak: Per Ole følger opp.

Sak 54/03 Orienteringssaker:
I) Avtalen med Gjensidige Nor.
Trygve orienterte om avtalen i Rogaland og at Møre og Romsdal arbeider med sin , som vil bli laget som en mal som kan brukes av alle.
Foreslo at siste Solskinnshistorie kommer opp på første sida etter de som har  fødselsdager.
Per Ole foreslo at det trekkes ut en vinner blant de som har sendt inn Solskinnshistorier i et bestemt tidsrom og at vedkommende får delta enten ved landsrådsmøtet, eller på jubileumsfesten.
II) Produksjon av Håndboka.
Møtedeltakerne fikk med seg bøker til "sine lokallag"
III) Nasjonale prosjekter.
 - Historisk utvalg.
 - Kollegiet for brannfaglig terminologi.
 - Organisering på skadestedet ? TETRA.
 - Rapportering av solskinnshistorier. Se punkt I.
IV) Internasjonale prosjekter.
 - Fire Safety in Hotel.
 - Emergency 112 – vocabulary.
 - FEU-Care.

Sak 55/03 Eventuelt
1. Møte med direktøren i DBE torsdag 28.08.03 
Tema: "Hva kan NBLF bidra med etter sammenslutningen?
Møte med ny direktør, når?
Vedtak:  Første styremøte etter nyttår holdes i Tønsberg og en del av
møtet blir med den nye direktøren.

2. Økonomi.
Kassereren la fram økonomisk statusrapport til orientering.

3. Kurs for service og vedlikehold av håndslokkere.
Per Ole har på vegne av NBLF sendt en klage til Rådet for vedlikehold av håndslokkere på innholdet i kursene.

Med vennlig hilsen

Anne Hjort, sekretær t.o.m. sak 52/03 og Bjarne Vikshåland, sekretær f.o.m. sak 53/03   

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann