Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Buskerud
Sted: Kongsberg
Dato: 11.01.2013
 

Buskerud Brannbefalslag, styremøte Kongsberg 11.01.2013

 

 

Til stede:

Nils Georg Nordskag, Rita Kirsebom, Rune Toverud, Jan Toverud, John Bjella og Dag Botnen fra NBLF.

Ikke til stede:

Terje Reginiussen, Inge Bye

 

Sak 1/13

Dag informerte om hva som rører seg i NBLF sentralt:

Distinksjoner.

Forslag er lagt frem men mye «uenighet» og meninger. Vanskelig å få frem et forslag som «alle» er enige om.

 

Viktige arbeidsområder for NBLF sentralt:

-          Påvirke myndigheter, lover, forskrifter, retningslinjer mm.

-          Bidra med styring av faglig og organisatorisk utvikling av norske brannvesen

-          Være aktiv deltaker og pådriver i nasjonale utvalg og råd

-          Samarbeide med andre brannfaglige organisasjoner

-          Bidra til utvikling av bedre kompetanse

-          Utøve forebyggende tiltak og informasjon

-          Arbeide for en mere synlig brann- og redningstjeneste i samfunnet på et nasjonalt nivå

-          Få en sentral rolle i kommunal beredskap

NBLF har opparbeidet seg et godt omdømme og er en naturlig part i overfor nevnte saker. Denne posisjonen ønsker vi å opprettholde inn i en tid der det forebyggende og beredskapsmessige fokuset blir enda større fra våre myndigheter.

 

NBLF er i ferd med å utforme et strategidokument, dette fordi vi ønsker å være forutsigbare og ikke ta sak for sak. Forventes fremlagt for generalforsamlingen 2013 i Haugesund. Nedenfor er hovedpunkter gjengitt.

 

Nødalarmering/-sentral

NBLF mener det er samfunnsviktig med færre og større fagsentraler som er samlokalisert med politiets operasjonssentral og AMK.

 

Utdanning

Vi må ha en utdanning som er i forhold til den beredskapsmessige utfordring som samfunnet står overfor til enhver tid.

 

Håndteringsevne

Brannvesenet skal kunne håndtere alle typer av henvendelser uavhengig av hvem som «eier» hendelsen og hvor denne skulle skje.

-          Els

-          Redningsprinsipp

-          Størrelse på vesen

-          Støttegrupper

-          Samvirke

-          Narre

-          Terminologi

 

Forebyggende arbeid

Forebyggende arbeid skal være prioritert høyere enn beredskap. Forebyggende arbeid skal vurderes opp mot den risiko som finnes i samfunnet til enhver tid.

-          Lov og forskrifter

-          ROS

-          Risikogrupper

-          Informasjon

Kommunikasjon

NBLF ser telekommunikasjon som et særlig viktig tema som NBLF vil følge opp fremover med henblikk på utvikling, sikkerhet, prioritering av nødsamtaler, oppetid mm.

-          Fastnett

-          Telesikkerhet

-          Nødnett

 

Etterforskning

Brannetteforskning må prioriteres høyt for å få et bedre grunnlag for å drive med forebyggende virksomhet. Dette må skje i samhandling med politi og lokale el-tilsyn

-          Regionale grupper

-          Rettssikkerhet

-          Statistikk

 

Byggesak

NBLF skal arbeide for at bygninger som idriftssettes har et sikkerhetsnivå som er innenfor de akseptkriterier som er satt.

-          Forskrifter

-          «Kontrollregime»

 

Naturskapte hendelser

Brannvesenet skal være i stand til å håndtere fremtidige naturskapte hendelser ved å fokusere på samhandling, grunnsystem for håndtering og støttegrupper.

 

Internasjonalt

NBLF skal være aktive i internasjonalt arbeid og utveksling for å få den erfaringsutveksling og kompetanseheving dette vil medføre.

 

NBLF har gitt høringsinnspill til Kongelig resolusjon om redningstjenesten og 22. juli-kommisjonen. Alle høringsinnspill gitt av NBLF skal ligge på www.nblf.no

 

Sak 2/13

Forespørsel fra valgkomiteen om medlemmer til NBLF sitt styre. Styret i Buskerud Brannbefalslag har følgende forslag:

Anne Hjort, Brannsjef ABBV, inn som fast medlem i styret, primært som nestleder. Det er per nå ingen kvinner i styret i NBLF, kun varamedlem. Anne er nå varamedlem.

Rita Kirsebom, brannsjef Kongsberg, inn som varamedlem etter Anne Hjort, dette bl.a for å opprettholde kvinneandelen. Er i dag kasserer i Buskerud Brannbefalslag.

 

Sak 3/13

Hvordan aktivere pensjonister i lagets aktiviteter? Alle som går av med pensjon skal motta skriv med tilbud om å fortsette som medlemmer i Buskerud. Forespørres og om det er noe de kan tenke seg å bidra med.

 

Sak 4/13

Hjemmesiden. Styreleder sørger for å sende over korrekt informasjon slik at opplysningene om styrets sammensetning fremstår korrekt på www.nblf.no

Begynn med å legge ut informasjon og møtereferater på nett

 

Sak 5/13

Aktiviteter i laget. Aktivt oppfordre medlemmene til å sende inn forslag til temaer for medlemsmøter og andre aktiviteter. Oppfordre medlemmene til å søke på NBLF’s reise-/studiestipend.

 

Sak 6/13

Anskaffelse av øvelsesvogn(er). Det er muligheter for å få finansiering til dette bl.a. gjennom Gjensidigestiftelsen. Dersom Buskerud skal skaffe dette igjen så må det settes opp et godt system for bruk og vedlikehold. Send ut forespørsel til alle brannvesen i Fylket for å sjekke ut evt ønske om slike vogner. Etterspør samtidig lagringsmuligheter mm.

 

Sak 7/13

Uniformsreglement. Det er utarbeidet forslag til dette samt distinksjoner. Vi avventer endelig ferdigstillelse før vi evt går ut med anbefaling om å følge dette.

 

Sak 8/13

Årsmøte 2013. Årsmøtet blir trolig på politihuset i Drammen torsdag 18. april, alternativt fredag 19. april. Dette er avhengig av når eksterne kan være med. Vi jobber med å få Madsen fra DSB til å snakke om nytt fra DSB.

Aktuelle temaer:

-          Fremtidens brann- og redningsvesen, Hans Kristian Madsen fra DSB.

o   110-sentralene (nødmeldesentraler), tvangssammenslåing

o   Dimensjonering av fremtidens brannberedskap

o   «Nytt» DSB med egen brannseksjon

o   Utdanning

-          Erfaringer fra 110-sentralen, Espen Thommesen fra Vestviken 110

o   Samlokalisering

o   Pilotprosjekt med felles nødnummer 112

 

Sak 9/13

Generalforsamling 2013.01.22 Buskerud bør delta med minimum 3 delegater, leder, kasserer pluss en. Buskerud skal arrangere i 2015 og må bruke årets generalforsamling til å lære og å knytte nødvendige kontakter til det videre arbeidet med 2015. Vi ønsker å få til møte med «arrangørstaben» til Haugaland slik at vi kan lære av det de har gjort, hva fungerer/fungerer ikke? Sponsorer/utstillere er viktige og det vil og bli forsøkt å knytte kontakter opp mot så mange som mulig av disse. Rita og Nils samarbeider om et opplegg for presentasjon av vårt arrangement i 2015.

 

Sak 10/13

Generalforsamling 2015

Arrangementet i 2015 vil bli på Kongsberg 8. og 9. mai. Kongsberg (Rita og Rune) gjør nødvendige avtaler med hotellet for den aktuelle perioden. Gjør og diverse andre forberedelser med bl.a bildetaking mm for å promotere arrangementet i Haugesund.

 

Sak 11/13

Regler for kjøretøy

Noen leverandører sier at muligheten for kommandobiler med avgiftsfritak pga røykdykkersete blir innskrenket. Nils sender en henvendelse til NBLF sentralt med spørsmål rundt avgifter for biler som er en del av brannvesenets beredskap. Innspill til meg fra Rune.

 

Nils Georg Nordskag, referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann