Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Stavanger
Dato: 15.05.2003
 

Møtestart:   08.30- møtet avsluttet 12.00

Følgende møtte: Anne Hjort, Rolf B. Sandslett, Inge Grødem, Svein Myklebust, Øyvind Nermoen og Oddvar Krakk

Forfall: Tore Michelsen

Saker som ble behandlet:

Sak 1:
Konstituering av nytt styre.

Det nye styret består av de samme representanter som i 2002 - se siden til laget for navn, adresse og telefonnummer.

Sak 2:
Gjennomgang av referat fra årsmøte og forrige styremøte.
Det var ingen kommentar til disse.

Sak 3:
Foreløpig plan over medlem`s og styremøter, samt oversikt over hvem i styret som
har hovedansvaret for planleggingen.
 
Planlagde medlemsmøter for inneværende periode, samt ønskelige tema. 

September-  Besøk m/ foredrag fra Dilling, kombinert med innslag fra inviterte konsulenter som representerer fagrelaterte tjenester . Ansvarlig for gjennomføring er Inge og Øyvind.

November- Overnattingsmøte, Egenes Brannteknikk. Ansvarlig for gjennomføring er Svein

Januar- Gassnor Karmøy, med deltakelse fra Tor Inge Karlsen. Ansvarlig Rolf og Oddvar.

April- Årsmøte kombinert med besøk ved HRS, Sola

Planlagde styremøter for inneværende periode.

Fredag- 22.08.03 Styremøte - Ølen   kl 09.00
Fredag- 10.10.03 Styremøte - Sandnes  kl 09.00
Fredag- 12.12.03 Julemøte - Stavanger  kl 08.30
Fredag- 12.02.04 Styremøte - Karmøy  kl 09.00

Sak 4:
Det  vil være mulighet for å sende to representanter fra Rogaland brannbefalslag til
landsrådsmøtet, den 03.12.03 på Starum, under forutsetning av at Anne blir innkalt som styremedlem i NBLF.

Sak 5:
Det ble fremmet forslag om en gang i året å legge opp til  to dagers medlemsmøte med overnatting for medlemmer. Dette ble positivt mottatt og er allerede lagt inn som planlagt medlemsmøte ved Egenes brannteknikk til høsten.

Sak 6:
Det ble reist spørsmål om hvor mange styremedlemmer som må være tilstede for at styret skal være beslutningsdyktig. I følge Brannbefalslaget`s vedtekter heter det sitat ”Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer inkludert vararepresentanter er tilstede”
Det ble under samme sak understreket at avtalte styremøter ikke  skal flyttes til annet sted og tidspunkt enn det som er avtalt.

Sak 7:
Danmarkstur 27 og 28 september
Det er nedsatt en komite som jobber med tur til København i forbindelse med  Fire safe 2003. Rolf  leder for planleggingen av denne turen.
Det er satt av 30000 kr til sponsing av medlemmer, med et maksbeløp på 1000 kr pr medlem.

Sak 8:
Representant fra Gjensidige Nor, Kåre Skartland informerte om  samarbeidet i forbindelse med ny øvelsesvogn.
Den nye øvelsesvognen er relativt enklere å både betjene og flytte enn den gamle. Vognen kan betjenes med en til to mann, og kan trekkes av personbil med vanlig tilhengerfeste.
Vognen er bestilt og vil være klar til levering rundt skolestart i August.
Brannbefalslaget stiller seg positiv til å delta ved Gjensidige Nor`s ” trygg bolig” dag. Dette er en konferanse for styremedlemmer i div selskap samt vaktmestere, hvor vannskade, brann og innbrudd er tema.
Denne konferansen holdes i forkant av de to neste samarbeidsprosjekt, som er
1: Drift av vogn mot skole
2: Sikkerhetsdag.
Anne Hjort og Kåre Skartland lager forslag til denne lokale samarbeidsavtalen mellom Rogaland brannbefalslag og Gjensidige Nor.

Anne Hjort understreket også om at det ved sammenslåingen av Stavanger og Sandnes brannvesen, vil bli omstrukturering i forhold til dagens ledelse, og ga klar beskjed om at det er en  mulighet for at den nye brannsjefen, eller styret i et IKS, vil kunne se på brannbefalslagets rolle i undervisningsøyemed som en interesse konflikt, da brannvesenet selv har en egen opplæringsavdeling. Sjansen for at en slik situasjon vil oppstå er liten, da det ikke er snakk om undervisning, men kun om utleie av vogn. Men allikevel er det et moment som måtte tas med i møtet med Skartland.

Det ble også gitt signaler fra Skartland om mulighet for en vogn til over nyåret, til bruk i Nord fylket.

Eventuelt:
1 Det er ytret ønske om noen flere bedriftsrettede medlemsmøter. Det er gitt signaler som tyder på at medlemmene i brannbefalslaget savner denne type møter. Dette kan i tillegg til det rent faglige, også gi brannbefalslaget et økonomisk utbytte.
Noen bedrifter som kunne være aktuelle i denne sammenheng er:
* Egenes brannteknikk.
* Techno Consult
* Løwenstrase MAN
* Multiconsult
* Skansen
* Statoil Kårstø
* Autronica

Ved henvendelse til private firma i forbindelse med avvikling av medlemsmøter, må den ansvarlige huske å bruke brannbefal laget`s presentasjonsskjema.

2  Ved utsendelse av innkalling til styremøter, ønsker sekretær en tilbakemelding på at dette er mottatt og lest av styrets representanter.
      
3 Det kom forslag om av og til å legge medlemsmøter til andre brannvesen i distriktet. Dette ble positivt mottatt og en vil i fremtiden ha dette som en ”alternativ vri” på medlemsmøter.

4 Det ble overfor Gjensidige Nor reist spørsmål om sponsing til Cap`s og T- skjorter. Dette materiellet kan da brukes ved arrangementer som Danmarkstur, innsatsleder kurs etc. Skartland skulle se på mulighetene for dette.

5 Kåre Skartland er som tidligere nevnt vår kontakt, hva gjelder øvelsesvogn. Han kan nås på følgende telefonnummer og E-postadresse: 51517300 / 90565270 [email protected]

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann