Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Trøndelag
Sted: Namsos
Dato: 13.04.2012
 

Årsmøte 2012 i NBLF Trøndelag

 

Program

 

Torsdag 12. april

1200                Velkommen til Namsos og årsmøte i NBLF

1215                Lunsj - Rica Rock City Hotel

1300                Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, ELS-veilederen.

1600                Pause i programmet

1730                Rock City - Opplevelsessenter for trønderrock

1900                Felles middag på Rica Rock City Hotel

 

Fredag 13.april

0830                Årsmøte NBLF 2012

1000                Årsmøte slutt, forflytning til Namsos brannstasjon

1015                Omvisning Namsos brannstasjon (2011) og 110-sentralen.

1100                Orientering og visning av fysisk test Namsos brann og redningsvesen.

1130                Lunsj på Rica Rock City Hotel og vel hjem!

 

Referat fra årsmøte Trøndelag brannbefalslag 13. april 2012 på Rock City Namsos.

Leder Roger Johnsen ønsket 26 deltakere velkommen til årsmøtet.

Sak 1.

Valg av møteleder:                                                  Roger Johnsen
Valg av møtesekretær:                                            Leif Gunnar Smistad
Valg av personer til å undertegne protokoll:        Odd S. Rønne og Svein T. Grimstad

 

Sak 2. Årsberetning:

Årsberetning ble gjennomgått av Trond Sivertsen.

Årsberetning vedtatt.

 

Sak 3. Regnskap og budsjett:

Regnskap 2011 gjennomgått. Det viste et overskudd på kr 4 168,-
Regnskapet avregnes 31.12 2011, og grunnet sene innbetalinger etter MNBD 2011 kommer det endelige resultatet med i 2012 regnskapet.

Revisorene har kontrollert regnskapet og funnet dette i orden med noen få anmerkninger.

Regnskap 2011 vedtatt.

Budsjett 2012 ble presentert:
Den største posten er MNBD, og det er også den som bringer inntekter til laget. TBBL har passert 100 medlemmer og av medlemsavgiften på kr 300 tilfaller kr. 200,- til NBLF, og dvs at TBBL sitter igjen med kr 100 pr medlem dvs. kr. 10000,-
Årsmøtet er en viktig møtearena for medlemmer i fra hele regionen og subsidieres med kr. 30000,-
Budsjettet 2012 viser et overskudd på kr 10900,-

Kommentarer fra årsmøtet var en anbefaling om å foreslå avsetning til et fremtidig reisefond på neste års budsjett jfr. forslag i fra Johan Uthus.

Budsjettet vedtatt.

 

Sak 4. Innkomne forlag:

Det har ikke kommet inn forslag til årsmøtet.

 

Sak 5. Valg:

Valgkomiteen har bestått av Ola Volden og Arnstein Kvelstad. Kvelstad presenterte valgkomiteens innstilling og av de som var på valg ble det foreslått en endring grunnet sykdom.

Leder:                                    Roger Johnsen (ikke på valg)

Nestleder:                              Oddvar Olsen (ikke på valg)

Kasserer:                               Håvard Bye valgt for 2 år

Sekretær:                              Trond Sivertsen valgt for 2 år

Styremedlemmer:                 Håvard Sæther valgt for 2 år
Leif Gunnar Smistad (ikke på valg)

Revisorer:                              Ole Lein og Atle Engan valgt for 2 år

Valgkomite:                           Arnstein Kvelstad og Ole Lein valgt for 2 år

 

Valgkomiteens innstilling vedtatt.

 

Odd S. Rønne                                                        Svein T. Grimstad

 

Saker til oppfølging etter forrige årsmøte:

Ø  Forlag fra Johan Uthus:

Retningslinjer for avsetning og bruk av midler som tilskudd til deltakelse ved Rote Hahn eller tilsvarende arrangement.

1. Intensjon

TBBL ønsker å bidra til økt kompetansebygging for lagets medlemmer ved å yte økonomisk bidrag. Bidrag kan ytes når det er ledig kapital i laget og etter vedtak i styret. 

2. Avsetning og plassering

Årsmøtet fatter vedtak om årlig avsetning. Avsetningen overføres til eget fond. Disposisjoner av fondet avgjøres av styret.

3. Plan for bruk av avsatte midler

Årsmøtet kan vedta egen langsiktig plan for bruk av fondet.

4. Tildeling av midler.

Fondsmidler kan tildeles til enkeltmedlemmer eller grupper tilsluttet TBBL etter egen søknad. Søknaden skal være velbegrunnet og dokumentert, og tiltaket det søkes om støtte til skal være brannfaglig relevant.

5. Utbetaling av tilskudd

Utbetaling av tilskuddet skjer når tiltaket er gjennomført og dokumentert iht pkt 6. Forskudd kan utbetales når skriftlig avtale om dette er inngått mellom styret og den som er tildelt midler.

6. Rapportering

Etter at tiltaket er gjennomført skal den som har fått tilskudd rapportere til styret. Rapporten skal inneholde følgende hovedpunkter.

  • Intensjon med kurs/reise
  • Deltager (e)
  • Innhold i kurset
  • Spesielt interessante tema
  • Anbefalinger for lokale forhold i relasjon til egne opplevelser.
  • Oppholdets økonomi 


7. Retningslinjens gyldighet

Retningslinjen er vedtatt på årsmøte den ..................... og gjelder fom. regnskapsåret 2012 og inntil annet er vedtatt av årsmøtet.

Innspill i fra styret: NBLF sentralt har ulike stipendordninger som det kan søkes midler fra, og ble det anbefalt at retningslinjene gjelder Rote Hahn.

Forlag til retningslinjer vedtatt med nevnte korrigering.

Ø  Forslag i fra Oddvar Olsen:

Foreta innhenting av informasjon om grunnlag for og gjennomføring av fysiske tester for brannfolk, og eventuelle konsekvenser av ikke godkjent test.
Målet er å legge grunnlaget for en tilnærmet enhetlig praksis.

John Løset har fått et mandat fra Trøndelag Brannbefalslag om og: "Utrede omfang og bruk av fysisk test og helseundersøkelse blant røykdykkere og andre ansatte i brannvesen i Trøndelagsregionen.
Roger Johnsen har bidratt med kontakt med beredskapsledere i flere brannvesen i regionen.

KONKLUSJON:

Løset har hatt kontakt med Arbeidstilsynets (AT) kontaktperson på dette området, Tor Fjelldal. Han tilhører ATs kontor på Vestlandet.
Tor Fjelldal ble spurt om det jobbes med veiledningen, og han bekrefter at det er konkrete planer om ny veiledning.

 Fjelldal skisserer videre arbeid slik:

·         Ny veiledning vil trolig komme høsten 2012, men de har ennå ikke begynt å jobbe med den.

·         AT har planer om standardiserte tester, som kan/skal kjøres i hele landet.

·         Det skal kreves opplæring av leger (sannsynligvis bedriftsleger) eventuelt annet helsepersonell, med tanke på fysisk testing.

·         Den nye veiledningen kommer ikke til å ende opp som forskrift.

Forslag til videre arbeid:

TBBL må bruke påvirkningskraft overfor Arbeidstilsynet som vet hvor skoen trykker. Det foreslås å sette ned en arbeidsgruppe, for å diskutere de utfordringene som er nevnt ovenfor. En representant i fra Fagforbundet bør inviteres inn i arbeidsgruppen.

Trøndelag Brannbefalslag holder kontakt med Arbeidstilsynet slik at vi kan oppnå og bli representert i den prosjektgruppa som Arbeidstilsynet på ett eller annet tidspunkt er nødt til å sette sammen. Dersom vi ikke når fram i forhold til Arbeidstilsynets prosjekt- gruppe, må vi uansett fortsette arbeidet mot en felles test/helseundersøkelse.

Vedtak:
Dette er en viktig sak å jobbe videre med, og Roger Johnsen følger opp kontakten med alle forespurte beredskapsledere og i tillegg Namsos som har utviklet sin egen test.
Det etableres en bredere arbeidsgruppe som jobber videre med saken.

 

Årsmøte for 2013 planlegges på hurtigruta fra Trondheim til Rørvik (retur).

Styret ser på kostnader og muligheter for dette.

 

Namsos 13.04.2012

 

Leif Gunnar Smistad
referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann