Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Ålesund
Dato: 25.04.2003
 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND AVHOLDT PÅ SAS RADISSON HOTELL I ÅLESUND 25. APRIL 2003.

1. Åpning.
Kl. 0915 åpnet Trygve Lennavik, som er leder av Møre og Romsdal brannbefalslag den 12. Generalforsamlingen siden Norsk Brannbefals Landsforbund ble stiftet, den 17. mars 1979. Han ønsket alle en vellykket Generalforsamling og overlot ordet til Guttorm Liebe som er leder av Forbundsstyret.
Liebe innledet med å holde en minnetale for styremedlem Rolf Hermansen som døde 17.02. 2003. Hermansen ble valgt inn i styret i 1997 og var bl.a. koordinator for øvelsesvognene. Minnetalen ble avsluttet med ett minutts stillhet til ære om hans minne.
Liebe ønsket deretter alle velkommen til Generalforsamlingene og spesielt Ingemar Larsson fra Svenska Brannbefälets Riksförbund og Odd Rød fra Gjensidige NOR.

Innkalling og saksliste til Generalforsamlingen ble enstemmig godkjent.

2. Opprop av representanter. Godkjenning av kretslagenes representasjon. Konstituering. Fastsettelse av møte- og valgreglement.
Ingar Gjesmoe foretok opprop av styrerepresentantene og av kretslagenes delegater.
Guttorm Liebe orienterte om at denne gangen gjennomføres Generalforsamlingen i april måned. Av denne grunn er det vedtektsbestemt at kontingent for medlemmer som er registrert pr. årsskiftet må være betalt inn til forbundsstyret innen 1. april. Noen lokallag har foretatt innbetalingen noe seinere men før Generalforsamlingen. Generalforsamlingen ble forespurt om de ville akseptere at alle som hadde betalt inn sin kontingent før Generalforsamlingen kunne få stemmerett.      
Han ba dessuten om Generalforsamlingens tillatelse til å ta opp følgende ekstrasaker
a) internett
b) avtale med Gjensidige NOR
c) 25-års jubileet
d) kommende generalforsamlinger

Generalforsamlingen aksepterte enstemmig at alle lokallagene som hadde gjort opp sin  kontingent før Generalforsamlingen, skulle ha stemmerett.

Styret og delegatene utgjorde til sammen 55 stemmeberettigede.

Møte- og valgreglementet slik det står i Håndboka ble repetert og enstemmig godkjent. Generalforsamlingen aksepterte enstemmig å ta opp internett, avtalen med Gjensidige NOR, 25-års jubileet og arrangør av de neste generalforsamlingene som ekstrasaker.

3. Valg av dirigent, sekretær, to medlemmer av redaksjons- og pressekomité, to representanter som sammen med lederen skal underskrive møteprotokollen.
Følgende ble enstemmig valgt av Genneralforsamlingen:
Dirigent: Pål Michelet
Sekretær: Ingar Gjesmoe
Redaksjons- og pressekomité: Trygve Lennavik og Anne Hjort
Protokollsunderskrivere:Torgeir Kittilsen fra Telemark og Terje Reginiussen fra Buskerud

4. Beretning for siste toårs periode 2001 – 2003.
Guttorm Liebe gjennomgikk beretningen som var sendt ut til alle kretslagene på forhånd. beretningen er et fyldig dokument. Det ble opplyst at det i tillegg var viktig å få gitt en så fullstendig tilbakemelding som mulig til kretslagene om aktivitetsnivået. Beretningen er ment som en informasjon om hele virksomhetsområdet. Det har vært avholdt mange møter. De viktigste har kanskje vært møtene med fagdepartementene fordi det har vært vesentlige endringer i lovverket de siste to årene. Samarbeidet med if om øvelsesvognene ble ikke forlenget i 2002. I desember 2002 ble det inngått ny avtale med Gjensidige NOR. Denne forplikter så vel forbundsstyret som kretslagene men gir bra økonomi til drift.  Internett er det som er valgt for å kommunisere med medlemmer. Brannbefalsbladet legges nå ut på nettet. Det samme skjer med andre viktige informasjoner. Som avslutning ble nordisk og europeisk samarbeid trukket frem og NBLFs engasjement rundt opplæring og spesielt opplæring av deltidsbrannmenn. Helt til slutt takket Guttorm Liebe alle styrerepresentantene for samarbeidet de siste to årene.

NBLFs styre anbefaler at beretningen for perioden 2001 – 2003 godkjennes.  

Generalforsamlingen vedtok følgende:
Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

5. Regnskap med revisorenes bemerkninger for siste 2-års periode.
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Svein Arne Jerstad. Det ble særlig pekt på utgiftene til styremøter. På grunn av at fly må benyttes som transportmiddel blir utgiftene høye. Antall styremøter ble holdt nede på et absolutt minimum da det ble klart at avtalen med if ikke ble forlenget og før avtalen med Gjensidige NOR var sikret.

NBLFs styre anbefaler at regnskapet godkjennes.

Generalforsamlingen vedtok følgende:
Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

6. Fastsettelse av kontingent for enkeltmedlemmer og for institusjonelle støttemedlemmer.
NBLFs styre anbefaler at kontingent for enkeltmedlemmer for neste periode holdes på samme nivå som i 2003. Når det gjelder kontingent for støttemedlemmer og æresmedlemmer utsettes behandlingen til egen sak fra Hordaland brannbefalslag som behandles under pkt. 9.

Generalforsamlingen vedtok følgende:
Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

7. Budsjett for perioden 2003 – 2005.
Behandling av budsjettet ble utsatt til etter sak 9, innkomne saker.

Etter sak 9 behandlet Generalforsamlingen saken.
Kasserer Svein Arne Jerstad orienterte. Det ble debattert rundt manglende midler til nasjonal medlemspleie. Ingen ønsket å redusere styrets forslag, men midler til oppfølging av kretslagene skulle hentes i budsjettet. Den valgte pressekomiteen skulle forfatte ordlyden.

NBLFs styre anbefaler at  budsjettet godkjennes og pressekomiteen foreslår følgende tillegg: Av de kr. 40.000,- som er avsatt til annen representasjon/prosjekter, skal forbundsstyret benytte nødvendige midler til oppfølging av kretslagene.

Generalforsamlingen vedtok følgende:
Generalforsamlingen forutsetter at av de kr. 40.000,- som er avsatt til annen representasjon/prosjekter, skal forbundsstyret benytte nødvendige midler til oppfølging av kretslagene.

For øvrig godkjennes styrets budsjettforslag enstemmig.

8. Handlingsprogram for kommende periode.
Nestleder Jan Kongsvik orienterte om viktigheten av å ivareta medlemmenes faglige og sosiale interesser, brannvesenets anseelse og likeverdige vilkår. Kontakten med myndighetene og faglig utvikling av brannvesenet ble trukket frem. Bedre utdanning og gjennomføring av egne kurs fremkommer i handlingsprogrammet. Her er kanskje Gjensidige NOR den viktigste samarbeidspartneren til NBLF. Til slutt ble samarbeide med tilsvarende organisasjoner i andre land pekt på sammen med forholdet mellom forbundsstyret og kretslagene og informasjonen til medlemmene. Handlingsprogrammet er lagt ut på nettet.

Styret anbefaler at handlingsprogrammet godkjennes.
Styrets forslag til handlingsprogram for perioden 2003 til 2005 ble enstemmig godkjent.

9. Innkomne saker.
Forslag 1 fra Hordaland kretslag til endring av § 4,6 æresmedlem.

I gjeldende vedtekter står det følgende:
Medlemmer og andre som Norsk brannbefals landsforbund vil hedre, kan av Generalforsamlingen utnevnes som æresmedlem. Æresmedlem har fulle rettigheter, men betaler ikke kontingent.

Hordaland foreslår følgende tillegg:
…….Æresmedlem i kretslag betaler ikke kontingent til Norsk brannbefals landsforbund

Styret støtter forslaget fra Hordaland og følgende vedtok Generalforsamlingen:
Forslaget fra Hordaland på tillegget til § 4,6 om at æresmedlem i kretslag ikke betaler kontingent til Norsk brannbefals landsforbund ble enstemmig godkjent.

Forslag 2 fra Hordaland kretslag til endring av vedtektenes § 5 kontingent.

I gjeldende vedtekt § 5,1 står det følgende:
Kontingenten til Norsk brannbefals landsforbund fastsettes av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Generalforsamlingen fastsetter også nedre grense for kontingent til kretslagene fra støttemedlemmer. 1/3 av støttemedlemmets kontingent tilfaller Norsk brannbefals landsforbund.

Hordaland foreslår at siste setning fjernes og erstattes med følgende ny tekst:
……Støttemedlemmer betaler kontingent til Norsk brannbefals landsforbund med kr. 300,- og vil bli regulert med likt kronebeløp som følger medlemmenes kontingentheving bestemt av generalforsamlingen

Styret støtter forslaget fra Hordaland og følgende vedtok Generalforsamlingen:

Forslaget fra Hordaland på ny siste setning i § 5,1 om at støttemedlemmer betaler kontingent til Norsk brannbefals landsforbund med kr. 300,- og vil bli regulert med likt kronebeløp som følger medlemmenes kontingentheving bestemt av generalforsamlingen ble enstemmig godkjent.

Forslag 3 fra Hordaland kretslag til endring av kapittel om KONTINGENTER og AVGIFTER i håndboka som følge av forslag 2.

Setningen der det står:
…..For støttemedlemmer: minst kr. 500,- pr.år.

foreslår Hordaland blir endret til:   
…..For støttemedlemmer: minst kr. 300,- pr. år.

Styret støtter forslaget fra Hordaland og følgende vedtok Generalforsamlingen:
Forslaget fra Hordaland om at kontingenten til NBLF for støttemedlemmer endres til minst kr. 300,- ble enstemmig godkjent.

Forslag 4 fra styret i NBLF om delfinansiering av jubileumsboka.

Styret foreslår:
Hvert kretslag kjøper et tilsvarende antall bøker for kr. 100,- pr. stk. som de har som medlemmer. Disse bøkene anbefales det blir delt ut til medlemmene. I tillegg får kretslagene 20 % flere bøker enn medlemstallet. Disse kan lagene for eksempel gi ut som gaver. Dersom enkelte kretslag ønsker enda flere bøker kan dette skaffes, men da til kostpris.

Generalforsamlingen vedtok følgende:
Styrets forslag godkjennes enstemmig.

10. Valg.
Valgkomiteen ved Bjørn Bakkhaug som leder presenterte sitt forslag. Han orienterte om brevet han hadde sendt ut til alle kretslagene. Svar som hadde kommet inn hadde dannet grunnlaget for valgkomiteens innstilling der de foreslo 9 styremedlemmer og 5 varamedlemmer. Hordaland  ønsket Leif Atle Træland som styremedlem.
Siden det ikke forelå alternative forslag på leder, nestleder, sekretær og kasserer ble denne delen av ikke foretatt skriftlig, men siden det forelå en kandidat mer enn valgkomiteens forslag som styremedlemmer, ble denne delen av valget gjort skriftlig. Det var kun valgkomiteens forslag til varamedlemmer.

Følgende ble valgt:
Leder: brannsjef Guttorm Liebe - Skien, Telemark
Nestleder: brannsjef Jan Kongsvik - Arendal, Agder
Sekretær: varabrannsjef Ingar Gjesmoe - Drammens reg, Buskerud
Kasserer: branningeniør Svein Arne Jerstad - Kvinesdal, Agder
1. styremedl.: branningeniør Per Ole Sivertsen, Tromsø - Polar
2. styremedl.: varabrannsj. Trygve Lennavik, Vestnes - Møre og Romsdal
3. styremedl.: brannsjef Bjarne Vikshåland, Karmøy - Rogaland
4. styremedl.: brannsjef Nils Erik Haagenrud - Hedmark
5. styremedl.: brannsjef Håkon Dyrstad, Bremanger - Sogn og Fjordane
 
Valgene av leder, nestleder, sekretær og kasserer var enstemmige og etter skriftlig avstemming fikk:
Bjarne Vikshåland 52 stemmer
Håkon Dyrstad 47 stemmer
Per Ole Sivertsen 54 stemmer
Nils Erik Haagenrud 50 stemmer
Trygve Lennavik 53 stemmer
Leif Atle Træland 14 stemmer

De valgte vararepresentantene ble enstemmig valgt
1. vararep.: varabrannsjef Anne Hjort - Stavanger, Rogaland
2. vararep.: varabrannsjef Jarle Steinnes - Tønsberg,Vestfold
3. vararep.: branninspektør Eivind Aakermann - Halden, Østfold
4. vararep.: Jack Hatlen - Oslo og Akershus
5. vararep.: Terje Albinson - Oslo og Akershus

Følgende revisorer ble enstemmig valgt:
Ronny Røren - Oslo og Akershus
Fred Øystein Andersen - Oslo og Akershus

Følgende ble enstemmig valgt inn i ny valgkomité:
Bjørn Bakkhaug - Nedre Romerike (leder)
Arvid Gilje - Sogn og Fjordane
Egil Øverland - Rogaland

12. Avslutning.
Guttorm Liebe orienterte nærmere om TETRA.
 
Per Ole Sivertsen orienterte om NBLFs nettsider, bl.a. om ”solskinnshistorier”.

Guttorm Liebe og Odd Rød orienterte om avtalen mellom NBLF og Gjensidige NOR.

Guttorm Liebe etterlyste interesserte arrangører av Generalforsamlingen både i 2005, 2007 og evt. i 2009. Sogn og Fjordane brannbefalslag gjentok sin interesse for arrangementet i 2005 pga. eget 15.års arrangement. Det ble gitt en kort presentasjon. Oppland og Vestfold ønsket begge å arrangere Generalforsamlingen i 2007. Lagene ble oppfordret til å sende skriftlig anmodningen til NBLFs styre samt vurdere om et lag kunne vente til 2009.

NBLFs 25-års jubileum den 17. mars 2004 skal markeres. Pål Michelet bekreftet på vegne av Oslo og Akershus brannbefalslag at de har påtatt seg arrangementet. Endelig dato er 19. mars 2004 og forslag til program og sted kommer de tilbake til. De ble gjort kjent med at det er nedsatt en egen redaksjonskomité.

Ronny Røren orienterte om redaksjonskomiteen og jubileumsbokas innhold. Han etterlyste historisk informasjon fra lokallagene.

Guttorm Liebe avsluttet formelt Generalforsamlingen 2003 med å takke samtlige delegater for tilliten og Møre og Romsdal for et vel gjennomført arrangement. Han takket også det avtroppende styre og oppfordret det nyvalgte styret og alle kretslagene til godt samarbeid i tiden som kommer.

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann