Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Lillestrøm
Dato: 07.05.2003
 

REFERAT FRA STYREMØTE I  NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ RAINBOW HOTELL ARENA PÅ LILLESTRØM, TORSDAG 7. MAI 2003.        

Følgende møtte: Guttorm Liebe, Anne Hjort, Bjarne Vikshåland, Per Ole Sivertsen, Trygve Lennavik, Håkon Dyrstad, Jan Kongsvik, Nils E. Haagenrud og Ingar Gjesmoe          

Møtet var lagt til Lillestrøm på grunn av NBLFs seminaransvar ved Kommunalteknikk 2003. Svein Arne Jerstad hadde meldt forfall. Anne Hjort møtte i stedet.

Guttorm Liebe åpnet styremøtet som startet kl. 1700 og som varte til kl. 2030. Han ønsket alle velkommen, spesielt de tre nye styremedlemmene. Det var ingen merknad til innkallingen eller til sakslisten. Enkelte saker ble meldt til orientering og under eventuelt.

Sakene som ble behandlet var:

Sak 33/03 Referat fra styremøte 24. april 2003.
Vedtak: Referatet ble enstemmig godkjent.

Sak 34/03 Styremedlemmenes organisatoriske ansvarsområder.
Vedtak: Saken behandles sammen med sak 35/03.

Sak 35/03 Styremedlemmenes arbeidsområder.
Kretslagsforpliktelsene og forpliktelsene overfor andre samarbeidspartnere som Gjensidige NOR, NBVF, NBSK, DSB, HSH, Nordisk, FEU, CTIF, Rådet for håndslokkere, TETRA ble det pekt spesielt på.
Vedtak: Følgende blir kretslagskontakter og bør delta på minst et kretslagsmøte og følge opp Gjensidige NOR avtalen.
Hedmark, Oppland og Trøndelag = Nils Erik Haagenrud
Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud = Ingar Gjesmoe
Vestfold og Telemark = Guttorm Liebe
Agder og Nordland = Jan Kongsvik
Polar og Hålogaland = Per Ole Sivertsen
Rogaland = Anne Hjort
Hordaland = Bjarne Vikshåland
Sogn og Fjordane = Håkon Dyrstad
Møre og Romsdal = Trygve Lennavik
• Når det gjelder avtalen med Gjensidige NOR ble det vedtatt at Trygve Lennavik oppnevnes som kontaktperson i forbindelse med kretslagenes avtale med regionkontorene til forsikringsselskapet.
• Boligkampanjen vil gå over tre dager i september. Der er NBLF forpliktet til å være med. Håkon Dyrstad oppnevnes som NBLFs kontakt mot kretslagene i boligkampanjen.
• Solskinnshistorier forplikter alle styremedlemmene til aktivt å medvirke til at alle brannsjefer begynner å registrere.
• I Rådet for brannvernforeningen sitter Jan Kongsvik.
• I styret for brannvernforeningen sitter Anne Hjort.
• Når det gjelder deltidsbrannmannsopplæringen sitter fortsatt Bjarne Vikshåland.
• I DBEs Råd vil Guttorm Liebe og Jan Kongsvik sitte.
• Det skal jobbes med kontakten mot høyskolen Stord Haugesund.
• Nordisk samarbeid tar arbeidsutvalget seg av.
• FEU samarbeid tar arbeidsutvalget seg av.
• I CTIF sitter Ingar Gjesmoe på vegne av NBLF.
• I Rådet for håndslokkere sitter Svenn Haugen fra Oslo og Akershus brannbefalslag på vegne av NBLF.
• I TETRA- prosjektet sitter Nils Erik Haagenrud.
• I Norske Trevareforening sitter Ingar Gjesmoe og Svenn Haugen.
• I SafeHotels Europe sitter Anne Hjort.
• 25 års jubileet tar Oslo og Akershus brannbefalslag seg av.
• Historieutvalg består av Terje Rosen, Arne Wold og Ronny Røren.
• Kollegiet for brannfaglig terminologi tar Guttorm Liebe og Per Ole Sivertsen seg av.
• Organisering på skadestedet har Nils Erik Haagenrud og Guttorm Liebe ansvaret for.
• Internettredaktør er Per Ole Sivertsen.
• Lover, forskrifter og standarder tar Jan Kongsvik seg av.
• Opplæring og utdanning besørges av Bjarne Vikshåland og Per Ole Sivertsen.

Sak 36/03 Produksjon av håndboka.
Også denne gangen skal det trykkes opp en håndbok som gis ut til alle medlemmer.
Vedtak: Alle styremedlemmer skal sjekke sine personopplysninger som er lagt ut på nettet. Per Ole Sivertsen besørger opplysningene om styret inklusiv bilder. I tillegg sørger han for at verveslippen tas ut av håndboka og erstattes med en nettutgave. Av denne skal inn- og utmeldingsrutinene fremgå. Per Ole Sivertsen skal også sørge for at det kommer en nettside med en bruksanvisning for NBLFs hjemmesider.
Nils Erik Haagenrud tar seg av annonseringen i håndboka.
Øvrige arbeider ligger hovedsakelig på Guttorm Liebe.

Sak 37/03 Oppfølging av kretslagene.
Vedtak: Styret henviser til sak 35/03 når det gjelder styremedlemmenes ansvar overfor kretslagene. Forbundsstyret forutsetter at minst et lokallag besøkes i året. Dette året skal Trøndelag besøkes. Forbundsstyret åpner også for at andre lokallag kan besøkes dersom de anmoder om dette, primært på laget årsmøte. Ellers håper forbundsstyret at alle kretslagene melder tilbake til styret når de ønsker kontakt med oppnevnt styremedlem. Samtlige kretslag oppfordres til å sende sine årsplaner til forbundsstyret slik at behov for innsats kan vurderes. Det skal arrangeres landsrådsmøte over to dager, 3. og 4. desember. Dette skal gjennomføres på Starum. Siden det planlegges over to dager vil møtet få en langt mer åpen tone enn tidligere landsrådsmøter.

Sak 38/03 Styremøter kommende halvår.
Vedtak: Følgende datoer planlegges:
25. august fra kl. 1100 i Oslo (Ingar Gjesmoe ordner møterom)
30. september etter FireSafe Europe i København
29. eller 30. oktober i Trøndelag. (Nils Erik Haagenrud kontakter Iver Bjartan i Steinkjær for å planlegge en samling mellom lokallaget og forbundsstyret. Det oppfordres til å gjennomføre et medlemsstyre hvor medlemmer i forbundsstyret kan foredra.)
3. og 4. desember landsrådsmøte på Starum.

Sak 39/03 FireSafe Europe 2003.
Programmet i København er følgende:
Fredag 26. september – Safehotell
Lørdag 27. og søndag 28. – FEU-møte
Mandag 29. og tirsdag 30. Fire Safe Europe
Vedtak: Anne Hjort deltar første dag. Arbeidsutvalget deltar på FEU-møtet. Deltagelse for flere vurderes seinere.  Alle i forbundsstyret deltar fra søndag 28. september. Styremøte gjennomføres på returreisen.

Sak 40/03 Avtalen med Gjensidige NOR.
Vedtak: Styret henviser til sak 35/03.

Sak 41/03 Orienteringssaker
1. Oppsummering Generalforsamlingen
2. Kommunalteknikk 2003
3. Rapportering av ”solskinnshistorier”
4. Nasjonale prosjekter
• Historisk utvalg
• Kollegiet for brannfaglig terminologi
• Organisering på skadestedet – TETRA
 5. Internasjonale prosjekter
• Fire Safety in Hotell
• Emergency 112 – vocabulary
• FEU-Care
7. Forslag fra Rogaland brannbefalslag om utmerkelse
8. Regnskap hittil i 2003.
9. Informasjon om brev som utrykningspersonellets fellesorganisasjon har sendt til statsråden om TETRA.
10. Trond Simarud og henvendelse om hurtigfrigjøring etter trafikkulykker.
 
Sak 42/03 Eventuelt
1. Generalforsamlingen 2005, 2007 og evt. 2009
Det er kommet anmodning fra Sogn og Fjordane om arrangering i Florø i 2005 som er godkjent av forbundsstyret.
Vedtak: Håkon Dyrstad avklarer endelig tidspunktet for arrangementet i  2005. Når det gjelder  Generalforsamlingen i 2007 og ønskene  fra Vestfold og Oppland, fremmes søknadene innen landsrådsmøtet i desember 2003.

2. Bruk av internett.
Mulig bruk av kontakthenvendelser for å kartlegge medlemmenes bruk av internett.
Vedtak: Styret ber Per Ole Sivertsen arbeide videre med saken.
Kr. 5.000,- stilles til disposisjon pluss telefonutgifter.

3. Kjøp av fotokamera.
Per Ole Sivertsen ba om forbundsstyrets tillatelse til anskaffelse av et fotokamera for bl.a. billedoverføring på nettet. Dette kan skje ved økte reklameinntekter.
Vedtak: Styret aksepterer å benytte inntil kr. 4.000,- til kamerakjøp.


Med vennlig hilsen

Ingar Gjesmoe
sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann