Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Ålesund
Dato: 24.04.2003
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ SAS RADISSON HOTELL I ÅLESUND TORSDAG 24. APRIL 2003.

Følgende møtte: Guttorm Liebe, Anne Hjort, Bjarne Vikshåland, Per Ole Sivertsen, Svenn Haugen, Per Olav Stangjordet og Ingar Gjesmoe          

Jan Kongsvik og Svein Arne Jerstad var forhindret fra å møte pga.  flyforsinkelser. Trygve Lennavik fra Møre og Romsdal deltok i møtets begynnelse.

Guttorm Liebe åpnet styremøtet som startet kl. 1700 og som varte til kl. 1900. Han ønsket alle velkommen. Det var ingen merknad til innkallingen eller til sakslisten. En sak ble meldt under eventuelt.

Sak 28/03 Referat fra styremøte 27. mars 2003.
Vedtak: Referatet ble enstemmig godkjent.

Sak 29/03 Generalforsamlingen (gjennomgang av oppgaver)
Følgende ble avklart:
1. Trygve Lennavik ønsker velkommen på vegne av Møre og Romsdal
2. Guttorm Liebe ønsker velkommen og orienterer om praktiske forhold, bl.a. det økonomiske oppgjøret innen 1. april slik at forholdet mellom de som har stemmerett og de med uttalerett kommer klart frem. Han hilser også alle gjester velkommen.
3. Ingar Gjesmoe foretar opprop av representantene.
4. Guttorm Liebe orienterer om at valgreglement følger håndboka. Så orienterer han om tilleggssakene som bl.a. er:
   5. bruk av internett,
   6. Gjensidige NOR avtalen,
   7. 25-års jubileet,
   8. Generalforsamlingen i 2005 og 2007 og evt. 2009.
9. Valg av dirigent: forslag Pål Michelet/Bjørn Bakkhaug
10. Valg av sekretær: forslag Ingar Gjesmoe
11. Valg av pressekomite: forslag Trygve Lennavik og Anne Hjort
12. Valg av to representanter som skal underskrive protokollen sammen med leder og sekretær: Terje Reginiussen fra Buskerud og Torgeir Kittilsen fra Telemark.
13. Deretter overlates ordet til dirigenten og første sak er  beretningen, deretter regnskap, fastsettelse av kontingent og forslaget fra Hordaland. Ingar orienterer om forslaget fra Hordaland. Så følger budsjettforslaget. Der ligger bl.a. kr. 100,- for hver medlem til jubileumsboka. Rekkefølgen kan dirigenten avklare med delegatene. Så følger Handlingsprogrammet etter håndbokas oppsett. Generalforsamlingen stilles åpen for å akseptere at rekkefølgen endres.
Bjørn Bakkhaug som er leder av valgkomiteen orienterer om forslaget. Det må påregnes skriftlig valg. Møre og Romsdal skaffer stemmesedler. Når det gjelder ny valgkomite bør det kunne foreslåes at de eksisterende tre gjenvelges, evt. med Svenn Haugen og/eller Per Olav Stangjordet i stedet for en eller to av dem.
14. Etter den formelle Generalforsamlingen orienterer Guttorm Liebe om TETRA og avtalen med Gjensidige NOR og NBLFs forpliktelser, om 25-års jubileet og om de neste arrangører av Generalforsamlinger i 2005, 2007 og evt. 2009. Videre informeres det om Kommunalteknikk 2003 der NBLF har ansvaret fot seminaret den 8. mai. Til slutt informeres alle nyvalgte styremedlemmer om at alle skal tas bilde av for arkiv. Dette besørges av Guttorn Liebe.
Vedtak: Oppgavene tas til orientering.   

Sak 30/03 Neste styremøte
Vedtak: Torsdag 7. mai 2003 kl. 1700, helst på Lillestrøm i forbindelse med Kommunalteknikk 2003.

Sak 31/03 Orienteringssaker
1. TETRA – se NBLFs nettsider
2. Nordisk møte – Under FEU møtet i Roma ble det gjennomført et nordisk møte der FireSafe Europe i København var tema. Programmet ble gjennomgått. Før FireSafe Europe i København skal det gjennomføres et ordinært FEU-møte. På dette deltar i utgangspunktet leder, nestleder og sekretær. I FireSafe Europe deltar NBLF med hele styret. Det forutsettes at alle reiser samtidig til og fra København og at styremøte blir avholdt der. Eget program vil bli utarbeidet for ledsagere og de som ikke skal delta i FEU-møtet.
3. Internasjonale prosjekter,  bl.a. hotellprosjektet, er lagt ut på NBLFs nettsider.

Sak 32/03 Eventuelt

1. Forslag til forskrift om brannfarlig og trykksatt stoff.
Forslag til nye forskrifter er bl.a. oversendt NBLF til høring.
Vedtak: NBLF ber Jan Kongsvik besvare høringen.


Med vennlig hilsen


Ingar Gjesmoe
sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann