Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Gardermoen
Dato: 30.11.2011
 

REFERAT STYREMØTE I NBLF

 

Tid: 30. november 2011.

Sted: Gardermoen

 

Oppmøte:

Nils-Erik Haagenrud

Per Ole Sivertsen

Knut Birger Bakken

Geir Johan Hanssen

Trygve Lennavik

Stein Gjøsund

Dag Botnen

Ståle Fjellberg

Anne Hjort

Janne Hovdenakk

Trond Sivertsen

 

Forfall:

Eyvind Aakerman

Tor-Inge Henriksen

Ove Frigstad

 

NEH ønsket alle velkommen til styremøte.

 

Sak 76/11       Referat fra styremøte 12.10.11

Vi kom til å skrive i referatet fra sist at utdanningsutvalgets arbeid ikke var i rute, men utdanningsutvalget er i rute.

 

Sak 77/11       Oppfølgingssaker fra sist styremøte
Seniorgruppa: Ikke gjort noe i forhold til siste møte. Tar opp igjen saken over nyttår.
Arkiv: Arkivmaterialet er omfattende. Styret tar opp igjen saken over nyttår.
Nettbutikk: Per Ole går informerer om nettbutikken på landsrådsmøte.
Profileringsklær: har kommet klær og blir dekt ut på under styremøte.
Håndboken: Per Ole har fått i oppdrag å justere opp den gamle og få den over i PDF.

 

Sak 78/11       Nødnett – siste nytt, brukerbetaling, sambandsreglement etc.

Kontrolløsning er ikke på plass før høsten 2012. Hedemark og Oppland er i startgropa. Elverum, Gjøvik og Lillehammer skal ha møte med DSB i desember. Det er sagt at dagens brukerbetaling skal revideres. Dag informerte om at det er dårlig dekning i togtuneller utenom tett befolkede områder. Gjelder også Hardangervidda for øvrig. NBLF må ta dette opp. Kritisk infrastruktur blir tema på neste styremøte.

 

Sak 79/11       Økonomi m/regnskap

Ingen store endringer siden forrige møte. Litt utfordringer i forhold til neste år. Enten så må vi justere budsjettet eller styre aktiviteten for å holde budsjettet.

 

Sak 80/11       Landsrådsmøte – status

Vi gikk igjennom programmet for landsrådsmøte. 31 personer fra 16 kretslag er representert. Veldig bra. 4 foredragsholdere på dag 1 av landsrådsmøte. Møte med Rogaland Brannbefalslag angående generalforsamling 2013 på slutten av dagen.

 

På landsrådsmøte ble det bestemt at vi informerer om skoleundervisningen, eldreprosjektet, solskinnshistorier, nettsidene, KBT, nettbutikken, uniformsreglementet og status i utdanningsutvalget.

Informasjon fra kretslagene og fra Gjensidige til slutt.

 

Sak 81/11       Nordisk møte

Nordisk møte på Lillehammer 7 - 9 mars 2012. NBLF nedsetter en programkomité for å sy sammen et program. Risikoutvalget, Skoleundervisning og utdanning ble nevnt. Nils Erik setter opp en grovskisse. Vi tar også en tur ned i den verneverdige bebyggelsen i Lillehammer sentrum for å se på brannsikringen av denne.

 

Sak 82/11       Strategiplan

DB fikk i oppdrag å sette opp noen viktige punkter til dagens møte. Dag ba om å få litt bedre tid på dette arbeidet og tar opp igjen saken på neste styremøte.

 

Sak 83/11       Orienteringssaker

 • NE informerte fra skogbrannutvalget. Lederstøtte blir videreført.
 • NE sendte brev til justis etter 22 juli. NBLF har fått takkebrev fra justisministeren.
 • Siste opptak på filmprosjektet skjer 1 desember. Dag tror dette blir bra.
 • Beredskapsutdanning Trinn 3. Arbeidsgruppa jobber med revidering av kursplan. Skal være et møte i desember og et møte i januar. Blir et operativt kurs for brannsjef/overordnet vakt. Ønsker gjerne innspill fra brannmiljøet.
 • Grunnkurs deltid. Avventer litt til utdanningsutvalget har lagt frem sitt. Har hatt 2 møter og skal ha et nytt møte i januar 2012. Jobben bærer litt preg av flikking på det eksisterende.
 • Ståle informerte fra jobben i risikoutvalget. Går litt tungt. Nytt møte 2 desember.

 

Sak 84/11 Eventuelt

 • Henvendelse fra BFO om samarbeidsmøte med flere aktører som arbeider med brannvern. KBB deltar på vegne av NBLF. Møte er 18 og 19 januar i Oslo.
 • NBLF har fått henvendelse fra DSB om vi kan svare på om deres forvaltning av kjemikalieområdet er i samsvar med krav og forventinger. Dag Botnen blir vår mann på dette.
 • NBLF har fått henvendelse fra Ringerike Brannvesen om det finnes noen retningslinjer/instruks for oppdrag der ”Skyting pågår”. Litt diskusjon på møtet, men vi må forholde oss til politiet. Anne tror at jo nærmere man kommer Oslo, jo bedre rutiner er det på slike oppdrag. Nils Erik sender brev til justis og beredskapsdepartementet om det finnes instruks for dette.
 • Anne spurte om gode temaer innenfor brannvernområde som kunne vært tatt opp på KS bedrift sin årskonferanse. Hun vil gjerne ha innspill på temaer. Brannsjefens rolle innenfor kommunal beredskap ble nevnt som et tema.
 • Anne informerte om jobben og status i utdanningsutvalget. Hun viste frem et mulig studieløp i fremtiden.
 • Det har kommet inn 1 søknad om generalforsamling i 2015. Det er Buskerud Brannbefalslag. Kandidaten legges fram for landsrådsmøte i morgen.
 • Per Ole gikk i gjennom anbefaling til et uniformsreglement. Det ble foreslått nye og flere distinksjoner (likt politi/sivilforsvar) og det ble foretatt litt pussing på det som utvalget har kommet frem til. Dette blir lagt fram på landsrådsmøte i morgen.

Dato for neste styremøte ble ikke bestemt.

 

Med vennlig hilsen

 

Knut Birger Bakken

sekretær

97074480

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann