Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Brønnøysund
Dato: 30.04.2011
 

Generalforsamling i Norsk brannbefals landsforbund

Brønnøysund 30. april 2011

 

Saksliste:

  1. Åpning av generalforsamlingen
  2. Opprop av representanter. Godkjenning av kretslagenes representasjon. Konstituering. Fastsettelse av møte- og valgreglement.
  3. Valg av: Dirigent, sekretær, 2 medlemmer av redaksjons- og pressekomitè, 2 representanter som sammen med lederen skal underskrive protokollen.
  4. Beretning for siste 2 års periode.
  5. Regnskap med revisors bemerkning, for siste 2 års periode.
  6. Fastsettelse av kontingent til forbundet, for enkeltmedlemmer og for institusjonelle støttemedlemmer.
  7. Budsjett for to neste kalenderår.
  8. Handlingsprogram for kommende periode
  9. Innkomne saker.
  10. Valg.

1. Åpning av generalforsamlingen

Kl. 1330 åpnet Nils Erik Haagenrud den 16. generalforsamlingen siden Norsk brannbefals landsforbund ble stiftet, den 17. mars 1979. Han ønsket alle velkommen til en vellykket generalforsamling, rettet en velfortjent takk til Nordland brannbefalslag for arrangementet og ønsket spesielt velkommen til Odd Rød fra Gjensidige. Han foreslo at Odd Rød skulle gis talerett.

 

Han erklærte generalforsamlingen 2011 for åpnet.

 

Følgende ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen:

Innkalling og sakslisten til generalforsamlingen godkjennes.

Odd Rød gis talerett.

 

2. Opprop av representanter. Godkjenning av kretslagenes representasjon. Konstituering.         Fastsettelse av møte- og valgreglement.

Dag Botnen foretok opprop av styrerepresentantene og av kretslagenes delegater.

Nils Erik Haagenrud viste så til møte- og valgreglementet som står omtalt i Håndboka og orienterte om at dette vil bli fulgt.

Følgende ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen:

Generalforsamlingen aksepterer at alle lokallagene som har gjort opp sin kontingent før generalforsamlingen, skal ha stemmerett.

Styret utgjorde 7 stemmeberettigede og delegatene 35 stemmeberettigede, til sammen 42 stemmeberettigede.

 

3. Valg av dirigent, sekretær, to medlemmer av redaksjons- og pressekomité, to             representanter som sammen med lederen skal underskrive møteprotokollen.

Følgende ble enstemmig valgt av generalforsamlingen:

 

Dirigent: Guttorm Liebe, Telemark 

Sekretær: Dag Botnen, Buskerud

Redaksjons- og pressekomité: Per Ole Sivertsen og Jack Hatlen, hhv Polar og Østfold brannbefalslag.

Protokollsunderskrivere: Nils Ove Sollid og Geir Johan Hanssen, hhv Nordland og Polar brannbefalslag.

 

4. Beretning for siste toårs periode 2009 – 2010.

Nils Erik Haagenrud gjennomgikk beretningen der denne ble vist på storskjerm. Beretningen viser at det er en omfattende og bredt arbeid som er lagt ned i perioden.

Det nordiske og europeiske samarbeidet ble trukket frem samt styrerepresentantenes innsats og samarbeid de siste to årene.

NBLFs styre anbefaler at beretningen for perioden 2009 – 2010 godkjennes.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:

Beretningen for perioden 2009 - 2010 tas til underretning.

 

5. Regnskap med revisorenes bemerkninger for siste 2-års periode.

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Dag Botnen. Revisorene hadde ikke merknader til regnskapet og anbefalte dette godkjent.

NBLFs styre anbefaler at regnskapet godkjennes.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig uten styrets stemmer, følgende:

Regnskap for 2009og 2010 godkjennes som fremlagt.

 

6. Fastsettelse av kontingent for enkeltmedlemmer og for institusjonelle støttemedlemmer.

Styret foreslo å videreføre kontingenten slik den ble fastsatt ved forrige generalforsamling.

Per Ole Sivertsen minnet om at alle kretslag må inn på medlemsregistrene sine for å kvalitetssikre informasjonen/medlemslistene.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:

Kontingent til forbundsstyret for enkeltmedlemmer settes til kr. 200,- pr. år. Kontingent til forbundsstyret for pensjonister settes til kr. 100,- pr. år. Kontingent til forbundsstyret for institusjonelle støttemedlemmer settes til kr. 300,- pr. år. Aktivitetsnivået legges på dagens nivå.

 

7. Budsjett for perioden 2012 – 2013.

Dag Botnen orienterte om budsjettforslaget der budsjettet for perioden er lagt opp til samme aktivitetsnivå som for forrige periode.

NBLFs styre anbefaler at budsjettene for 2012 og 2013 godkjennes som fremlagt.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:

Generalforsamlingen godkjenner budsjettforslag for 2012 og 2013.

 

8. Handlingsprogram for kommende periode.

Leder Nils-Erik Haagenrud gjennomgikk alle satsningsområdene slik de er omtalt i Handlings-programmet.

NBLFs styre anbefaler at handlingsprogrammet for perioden 2011 til 2012 godkjennes.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende:

Handlingsprogrammet godkjennes som fremlagt for perioden 2011 – 2012.

 

9. Innkomne saker.

Det er ikke kommet inn saker for behandling.

 

10. Valg.

Valgkomiteen ved Bjørn Bakkhaug som leder, informerte om at valgkomiteen hadde bestått av Guttorm Liebe og Nils Ove Sollid i tillegg til han selv. Valgkomiteens forslag var:

 

Leder: Nils Erik Haagenrud, Hedmark brannbefalslag

Nestleder: Per Ole Sivertsen, Polar brannbefalslag

Sekretær: Trygve Lennavik, Møre og Romsdal brannbefalslag

Kasserer: Dag Botnen, Buskerud brannbefalslag

Styremedlem: Stein Gjøsund, Hordaland brannbefalslag

Styremedlem: Ståle Fjellberg, Rogaland brannbefalslag

Styremedlem: Eivind Aakerman, Østfold brannbefalslag

Styremedlem: Knut Birger Bakken, Oppland brannbefalslag

Styremedlem: Geir Johan Hanssen, Nordland brannbefalslag

 

Vararepresentant: Tor Inge Henriksen, Rogaland brannbefalslag

Vararepresentant: Anne Hjort, Oslo og Akershus brannbefalslag

Vararepresentant: Janne Hovdenakk, Oslo og Akershus brannbefalslag

Vararepresentant: Trond Sivertsen, Trøndelag brannbefalslag

Vararepresentant: Ove Frigstad, Agder brannbefalslag

 

Revisor: Magne Johannessen og Nils Kristiansen fra hhv Vestfold og Oslo/Akershus brannbefalslag.

 

Møtedirigenten gjennomgikk valgreglementet og opplyste at dette ville bli fulgt under valget i samsvar med tidligere vedtak i generalforsamlingen.

 

Følgende ble enstemmig valgt av generalforsamlingen til styret:

 

Leder: Nils Erik Haagenrud, Hedmark brannbefalslag

Nestleder: Per Ole Sivertsen, Polar brannbefalslag

Sekretær: Trygve Lennavik, Møre og Romsdal brannbefalslag

Kasserer: Dag Botnen, Buskerud brannbefalslag

Styremedlem: Stein Gjøsund, Hordaland brannbefalslag

Styremedlem: Ståle Fjellberg, Rogaland brannbefalslag

Styremedlem: Eivind Aakerman, Østfold brannbefalslag

Styremedlem: Knut Birger Bakken, Oppland brannbefalslag

Styremedlem: Geir Johan Hanssen, Nordland brannbefalslag

 

Vararepresentant: Tor Inge Henriksen, Rogaland brannbefalslag

Vararepresentant: Anne Hjort, Oslo og Akershus brannbefalslag

Vararepresentant: Janne Hovdenakk, Oslo og Akershus brannbefalslag

Vararepresentant: Trond Sivertsen, Trøndelag brannbefalslag

Vararepresentant: Ove Frigstad, Agder brannbefalslag

 

Revisor: Magne Johannessen og Nils Kristiansen fra hhv Vestfold og Oslo/Akershus brannbefalslag.

 

NBLFs styre foreslår følgende valgkomité:

 

Medlem: Jack Hatlen, Østfold brannbefalslag

Medlem: Nils Ove Sollid, Polar brannbefalslag

Medlem: Guttorm Liebe, Telemark brannbefalslag

 

Medlemmene velger selv leder.

 

Følgende ble enstemmig valgt inn som valgkomité av generalforsamlingen:

 

Medlem: Jack Hatlen, Østfold brannbefalslag

Medlem: Nils Ove Sollid, Polar brannbefalslag

Medlem: Guttorm Liebe, Telemark brannbefalslag

 

11. Avslutning.   

Møtedirigent Guttorm Liebe takket delegatene for et godt møte.

 

Leder Nils-Erik Haagenrud lukket formelt generalforsamlingen kl. 1450 og takket arrangørene, gammelt og nytt styre, dirigenten og sekretæren.

 

Spesiell takk til Jack Hatlen som nå gir seg som nestleder i styret.

 

Til slutt takket han alle delegatene for tilliten.

 

 

Dag Botnen                                                           Nils-Erik Haagenrud

møtesekretær                                                        leder

 

 

Nils Ove Sollid,                                                   Geir Johan Hanssen

Polar brannbefalslag                                          Nordland brannbefalslag

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann