Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Tønsberg
Dato: 25.08.2011
 

Referat dialogmøte DSB 26.08.2011

 

Fra DSB:

Jon Lea, Tor Suhrke, Hans Kr. Madsen, Kari Jensen, Ann Christin Olsen-Haines og Karen Tone Lie

 

Fra NBLF:

Nils-Erik Haagenrud, Geir Johan Hansen, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Knut Birger Bakken, Eyvind Aakerman, Stein Gjøsund, Anne Hjort og Tor-Inge Henriksen.

 

Innledning/orientering fra DSB

Hans Kr Madsen åpnet møte og ønsket alle velkommen. Han ga ordet til Jon Lea. Lea informerte om det DSB har gjort siden 22.juli angående regjeringskvartalet og Utøya. . De var involvert fra første stund og har vært involvert i hendelsene siden. De var involvert i arrangementene både med de etterlatte og de overlevnede på Utøya. DSB har fått tilbakemeldinger på at brannetaten har gjort en helt strålende jobb og at det har vært en stor påkjenning på mange involverte. Sivilforsvaret har bidratt med over 200 mann og gjort en fin jobb. DSB har fulgt opp hendelsen i ettertid og skal utarbeide en samlerapport på det brannvesenet har gjort rundt hendelsen. Alt i alt er DSB veldig fornøyd med den jobben som er gjort rundt tragedien.

 

DSB jobber nå med øvelse SkagEx11 som skal teste samfunnets kapasitet til å håndtere store skipskatastrofer på tvers av landegrensene. Dette er en stor øvelse i EU hvor 3000 mennesker er involvert. Øvelsen gjennomføres i Skagerrak 7 og 8 september.

 

DSB gjennomgår en omorganisering. Hva fungerer og hva fungerer ikke. Brann, sivilforsvar og el. skal splittes og det skal etableres en egen brann- og redningsavdeling som skal være oppe og gå fra 01.01.12. (Nasjonal Brannmyndighet) Avdelingen skal ledes av en avdelingsdirektør. .

 

 

DSB´s kartløsning / GIS verktøy /samordning mellom etater

Det er viktig å samle data som er av interesse for brannvesenet. Når det landsdekkende nødnett er oppe og går kan hendelser som brannvesenet er involvert i plottes inn på kartet.

 

Karen Lie vil gjerne snakke med noen i brannmiljøet om hva slags behov brannvesenet har i fremtiden. Det må være en blanding av lokale løsninger for de største brannvesen i Norge og et tilbud til de små brannvesen via internett. Det er viktig å hente kompetanse fra brannmiljøet og brannmiljøet vil gjerne være med å bidra.

 

Tilsyn med brannvesenet – overføring fra DSB til fylkesmannen

DSB har fått oppdrag fra Justisdepartementet om å overføre tilsynsansvaret fra DSB til fylkesmennene. Det er gjort en spørreundersøkelse på dette som gir et godt grunnlag for det videre arbeidet. Det er utarbeidet en rapport på hvordan dette kan gjøres. Dette er viktig i forhold til kommunal beredskap og kriseledelse. Når det gjelder 110 sentralene så er det usikkert om fylkesmann skal føre tilsyn med dem.

 

Status forskriftsarbeid.

DSB jobbet med å uarbeide 1 forskrift for kommune, 1 forskrift for virksomhet og 1 forskrift for private. Det blir ikke den modellen og arbeidet må reverseres en del. Det er urealistisk med høring i høst og på grunn av 22.07 er det umulig å få dette gjennom i justis nå. Foreløpig er det de eksiterende forskriftene som gjelder.

 

De to utvalgene

Risikogrupper: Utvalgsarbeidet går bra. Godt grep om arbeidet. God dialog med andre myndighetsområder, blant annet helse. Skal levere en NOU i løpet av neste år. Nils Erik presiserer at det gjøres mye bra i Norge på området.

 

Utdanning: Arbeidet går sin gang. Mandatet er omfattende. En bredere link mot samfunnssikkerhet generelt. SINTEF skal arrangere et møte der de vil ha innspill på framtidens oppgaver til brannvesenet. Viktig å komme med noe som er gangbart.

 

Anne informerte litt om sin tanke om et fagbrev som ”omsorgsarbeider og brannkonstabel”. En spennende tanke.

 

 

Risikobasert dimensjonering

Tor-Inge orienterte om situasjonen i sitt eget brannvesen etter alle krav som stilles til dagens brannfolk. Mannskapene slutter for at de rett og slett ikke har tid lenger. Dette er ikke enestående for hans brannvesen, men ganske gjengs mange plasser.

 

Det må være rom for risikobasert dimensjonering og det må ikke være krav om 16 mann i alle kommuner.( NEH )

 

Det må finnes en gylden middelvei som sikrer alle god opplæring.

 

Det handler om profesjonalisering i samfunnet. Se på det forebyggende arbeidet. Større enheter / bedre kompetanse. (Kari Jensen)

 

DSB må hjelpe til med å få folk til å forstå at man ikke kan få like raskt hjelp ute i distriktet som i tettere befolkede områder. Dette gjelder ikke bare på brann.

 

ELS

ELS veiledningen skal utarbeides før året er omme. Den blir elektronisk. Har vært et kurs på Starum før sommerferien. Veldig gode tilbakemeldinger. Nytt kurs på brannskolen i november. Det er usikkert med neste år. Den nye brann- og redningsavdelingen i DSB vil jobbe videre med dette.

 

Mangfold

Anne sier vi mangler gode rollemodeller på dette. Ønsker et prosjekt på ungdomskolenivå som hun ønsker å ha med DSB på.

 

Status – rapport hendelser

Ikke kommet særlig lenger nå enn siden forrige møte. Er noenlunde à jour i forhold til å legge inn hendelser manuelt. DSB lover at dette blir bedre når hele nødnett er oppe og går. Vision Boss fungerer ikke, selv om dette ble lovet for lenge siden. Ønsker et prosjekt hvor man trekker inn brannmiljøet. Det er viktig at alle brannvesen tilpasser seg de nasjonale retningslinjer på rapportering. .

 

Nødnett og telesikkerhet

Det er stor oppmerksomhet rundt oppstart av Fase 2 i nødnett. Nødnett er et fantastisk sambandsverktøy. Noen er i ferd med å lage seg sitt eget sambandsreglement, derfor er det viktig å ta tak i nasjonale regler for sambandsreglementet nå (DSB). 450 basestasjoner skal bygges hvert år fremover. Vi ønsker at DSB trykker litt på DNK om BDO. DNK ønsker tilleggsbrukere i nødnett for å fordele kostnadene på flere.

 

Når det gjelder telesikkerhet skal det settes ned en gruppe som skal se på dette. Hans Kr skal undersøke om NBLF kan bli med i gruppen. (Mulig en høring)

 

Brannetterforskning

Det har vært et pilotprosjekt fordelt på 3 politidistrikter. Gruppa var enstemmig etter prosjektet. Dette var veien å gå og anbefalte distriktsvise etterforskningsgrupper. Politimesterne og POD var ikke like samstemte og satte tommelen ned. DSB vil utarbeide et skriv som skal sendes til politidistriktene der de oppfordrer til å benytte El og brann i etterforskningen. De sa også at de vil ta dette opp med ny politidirektør. Tor Suhrke sa at DSB er opptatt av dette og vil følge opp.

 

Informasjonskampanjer – Forebyggende kår i beredskapstid

DSB har ikke kommet med noe siden ”pappeskens tid”. Brann Norge etterlyser noe nytt. Tre landsomfattende kampanjer i dag som gir en viss tynge ( aksjon boligbrann, brannvernuka og hyttekampanjen)

 

Kari er bekymret for at de små hendelsene ikke har det fokus som tidligere. De store oppslagene tidligere er i dag bare små notiser. Folk dør fortsatt i brann og det er fortsatt store branner. Det er viktig å holde fokuset også på hverdagshendelsene.

 

Responstid i politiet

Aftenposten har hatt en artikkel på dette. Brannvesenet er den eneste som har responstid som forskriftskrav. DSB har ingen planer om å ha dette som tema mot politiet.

 

Utrykningsførerbevis

DSB har hatt møte med Vegdirektoratet om saken, men de er ikke villige til å endre noe. Det er kun Norge av de Nordiske land som har denne regelen. Utrykningsførerbeviset bør være en del av brannmannsutdanningen.

 

Redningsprinsippet

Redningsprinsippet er begrenset til liv og helse og det er ingen nye signaler om endring av det.

 

Neste dialogmøte er foreslått enten 13. eller 20. januar 2012.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Knut Birger Bakken

sekretær

97 07 44 80

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann